Poradnik Przedsiębiorcy

ZUS Z-3 - wszystko na temat tego zaświadczenia

Wielu pracodawców boryka się z zawiłością ZUS-owskich zaświadczeń i formularzy. Zaświadczenia ZUS Z-3 nie należą do wyjątkowych w swojej prostocie - kto je sporządza, kto składa, kiedy i gdzie się je składa, co jeśli pracownik nie wykazał dowodów poprzedniego zatrudnienia - to najczęstsze bolączki osób stojących przed koniecznością złożenia niezbędnej dokumentacji dla celów otrzymania zasiłku chorobowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Darmowy wzór formularza ZUS Z-3 do pobrania w formacie PDF

Do pobrania:

pdf
ZUS Z-3 .pdf druk do ręcznego wypełnienia

ZUS Z-3

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego i obliczeniu jego wysokości. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym oraz wykaz uzyskiwanych przez ubezpieczonego zarobków. W poprawnie wypełnionym ZUS Z-3 powinny znaleźć się następujące dane:

 • dane ewidencyjne płatnika składek zgodne z ZUS ZPA lub ZUS ZFA,
 • dane ewidencyjne pracownika zgodne z ZUS ZUA,
 • okres ubezpieczenia,
 • okresy niezdolności do pracy, które mają wpływ na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym także informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, miały miejsce w drodze do pracy lub z pracy,
 • informacja o ZUS ZLA, jeśli jest dołączone do ZUS Z-3,
 • liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego w zakładzie pracy,
 • informacje na temat zawartych umów cywilnych,
 • wszelkie inne informacje, mogące wpływać na prawo do świadczeń.

Płatnik składek - pracodawca, zleceniodawca, zakład pracy

Okres wyczekiwania - co do zasady okres, po którym ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego. W przypadku ubezpieczonego obowiązkowo okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony dobrowolnie nabywa prawo do zasiłku po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Wyjątki i dokładne wyjaśnienie można znaleźć w art. 4 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999r.

Który ZUS Z-3?

Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządza się za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Za pozostałych ubezpieczonych sporządza się zaświadczenia ZUS Z-3a i ZUS Z-3b.

Zaświadczenie ZUS Z-3a sporządza się za:

 • członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (zgodnie z Kodeksem cywilnym) lub jako osoba współpracująca,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego zawieszenia,
 • posłów lub senatorów pobierających uposażenie,
 • osoby pobierające stypendium sportowe,
 • słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pobierających stypendium,
 • osoby odbywające służbę zastępczą,
 • funkcjonariuszy celnych,
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (ustawa z dnia 4 lutego 2011),
 • osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo przygotowania dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, albo osoby pobierające stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych.

Zaświadczenie ZUS Z-3b sporządza się za:

 • osoby wykonujące pozarolniczą działalność,
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
 • duchownych.

Kto sporządza zaświadczenia ZUS Z-3, gdzie i kiedy je składa?

Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządzane jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do wypłaty zasiłku (np. pracodawcy zatrudniający mniej niż 21 pracowników) oraz przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przekazują wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika leży poprawne wypełnienie druku, inaczej zostanie on ponownie wypełniony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z winy płatnika. Z perspektywy ubezpieczonego warto zapewnić płatnikowi dostęp do informacji odnośnie zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy, inaczej istnieje ryzyko opóźnienia procedur, niewłaściwego obliczenia podstawy wymiaru zasiłku i innych komplikacji, od których oczywiście można się odwoływać, ale straconego czasu już się nie odzyska.