0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na polisę i pakiety medyczne w kosztach przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często zdarza się, że przedsiębiorcy w celu motywowania pracowników wykupują pakiety medyczne lub grupowe ubezpieczenia. Czy wydatki na polisę i pakiety medyczne dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów firmowych? Dowiedz się, czytając nasz artykuł!

Wydatki na polisę w kosztach firmowych

Wydatki na polisę dla pracownika mogą zostać zaliczone do kosztów pod warunkiem, że zawarta z pracownikiem polisa odnosi się do ryzyka wymienionego w 1, 3 lub 5 grupie działu I lub 1 i 2 grupie działu II, które wymienione zostały w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Polisy na życie w ramach pierwszego działu ustawy o działalności ubezpieczeniowej obejmują:

 • grupa 1 - ubezpieczenia na życie,
 • grupa 3 - ubezpieczenie na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • grupa 5 - ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli stanowią uzupełnienie dwóch wyżej wymienionych.

W ramach działu 2 uznaje się ryzyka wymienione w:

 • grupie 1 - ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenie jednorazowe i powtarzający się, przewóz osób),
 • grupie 2 - ubezpieczenia choroby (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów może zostać zaliczona składka na polisę na życie wykupiona dla pracowników, jeżeli osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia nie jest przedsiębiorca. Dodatkowo umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto, wyklucza możliwość:

 • wypłaty kwoty, która stanowi wartość odstąpienia od umowy,
 • zaciągania zobowiązań pod zastaw praw, które z nim wynikają,
 • wypłaty środków z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Wydatki, związane z opłacaniem składek na polisę na życie wykupionej dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów, jeśli jednocześnie będą spełnione 3 warunki:

 • umowa ubezpieczeniowa została zawarta,
 • zawarta umowa obejmuje ryzyko wymienione w grupie 1, 3, 5 działu I lub 1, 2 działu II,
 • przy zawieraniu umowy zachowane zostały warunki wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polisa na życie jako koszt pracodawcy i przychód pracownika

Wydatki na polisę ubezpieczeniową, które zostały ujęte przez przedsiębiorcę w kosztach firmowych, jednocześnie będą stanowić dla pracownika przychód. Wartość opłaconej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie grupowe należy doliczyć do wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za dany miesiąc i od łącznej kwoty uzyskanego przez niego w danym miesiącu przychodu obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ponadto  kwotę opłacanych składek pracodawca powinien wliczyć każdemu pracownikowi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!

Polisa na życie wykupiona dla przedsiębiorcy uznawana jest  za wydatek osobisty i nie może zostać zaliczona do kosztów firmowych.

Pakiety medyczne dla pracowników a koszty uzyskania przychodu

Pakiety medyczne wykupione przez pracodawcę na rzecz pracowników również mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Konieczne jest jednak wskazanie związku między zabezpieczeniem, zachowaniem lub pozyskaniem źródła przychodów.

Prywatna opieka medyczna jest działaniem zapobiegającym i przeciwdziałaniem ewentualnym chorobom, a co za tym idzie długimi absencjami podatnika w pracy. Daje to możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sposób bardziej komfortowy, niż w sytuacji, w której pracownik często by chorował. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IBPBI/2/423-1065/13/PC, wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 listopada 2013 roku.

Pakiet medyczny, który zostanie uznany za koszt pracodawcy, po stronie pracownika traktowany będzie jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem chodowym oraz naliczeniem składek zdrowotnych i społecznych.

Co jednak istotne, nie każde świadczenie na rzecz pracownika może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy. Pracodawca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, o ile jednocześnie wydatki te nie znajdują się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ważne!

Pakiet medyczny wykupiony przez przedsiębiorcę dla siebie samego nie może zostać zaliczony do kosztów firmowych. Wydatek taki traktowany jest jak wydatek o charakterze prywatnym.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów