0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymeldowanie z pobytu stałego - jak wymeldować siebie lub inną osobę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wymeldowanie z pobytu stałego należy zgłosić najpóźniej w dniu wyprowadzki. Można je połączyć z zameldowaniem się w nowym miejscu. Formalności można dopełnić w urzędzie lub przez Internet. Za zlekceważenie obowiązku wymeldowania się nie grożą jednak żadne kary. Za wymeldowanie nie są pobierane opłaty.

Przymusowe wymeldowanie innej osoby

Wymeldowanie z pobytu stałego kogoś bez jego zgody jest możliwe, ale będzie czasochłonne. Wynika to z tego, że urząd gminy musi przeprowadzić postępowanie administracyjne. W jego trakcie np. zostaną przesłuchani świadkowie. Wszystko po to, aby ustalić, czy faktycznie osoba, która ma zostać wymeldowana, wyprowadziła się.

Kto może złożyć wniosek o wymeldowanie innej osoby?

 • właściciel lokalu - trzeba wtedy wykazać własność, np. odpisem z księgi wieczystej;

 • inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu (np. najemca, dzierżawca) - tytuł prawny można wykazać np. umową.

Po przeprowadzeniu postępowania, urząd wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce stałego pobytu bez dopełnienia obowiązku wymeldowania się.

Spory o wymeldowanie z pobytu stałego

Meldunek w danym lokalu nie tworzy praw do tego lokalu. Nie zastępuje więc np. umowy najmu czy prawa własności. Meldunek to tylko czynność techniczno - administracyjna, potrzebna do celów ewidencyjnych. Chodzi o to, żeby zapewnić zgodność zapisów w ewidencji ludności z rzeczywistym miejscem pobytu danej osoby.

Większość osób kupując mieszkanie czy wprowadzając się do lokalu nie chce, żeby w lokalu były zameldowane na pobyt stały inne osoby, faktycznie w nim nie mieszkające. Jeśli nie wymeldowały się one dobrowolnie, można zgłosić w urzędzie wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego takich osób. Sprawami o wymeldowanie często zajmują się sądy administracyjne.


Przy wymeldowaniu innej osoby badaniu podlega nie tylko to, czy faktycznie już w lokalu nie przebywa. Trzeba też sprawdzić, czy faktycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu towarzyszy zamiar stałego związania się z tym innym miejscem, urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego. Sam fakt nieprzebywania w miejscu stałego pobytu nie przesądza o trwałym opuszczeniu lokalu. 

Zdarza się też często, że osoba, która opuściła lokal, została do tego przymuszona i choć faktycznie w nim nie mieszka, nie chce się wymeldować. Często liczy na to, że do lokalu uda się jej wrócić. Jak do takich sytuacji podchodzą sądy?

“Przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu w rozumieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności jest spełniona, jeżeli opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Przepis ten nie ogranicza jednak wydania decyzji o wymeldowaniu do przypadków, w których opuszczenie miejsca zameldowania było dobrowolne. Przesłanką do wymeldowania może być także sytuacja, w której osoba zameldowana została przymuszona do wyprowadzki. Jeżeli działanie takie było bezprawne, stronie służą roszczenia mające doprowadzić do przywrócenia posiadania mieszkania i usunięcia przeszkód do zamieszkiwania. Stwierdzenie, że osoba zmuszona do wyprowadzki podjęła kroki w tym kierunku, może uzasadniać przyjęcie, że w istocie nie doszło do opuszczenia miejsca zamieszkania”. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 493/17.

Wymeldowanie z pobytu stałego osoby zmarłej

W przypadku śmierci, nie trzeba dokonywać osobnego wymeldowania zmarłej osoby. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Wymeldowanie równocześnie z zameldowaniem

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności). Nie trzeba więc najpierw wymeldować się w jednym miejscu, a potem zameldować w drugim. Można te sprawy połączyć i załatwić w jednym miejscu, meldując się pod nowym adresem.

Wymeldowanie przez pełnomocnika

Wymeldowanie z pobytu stałego nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Jeśli nie chcemy tego robić przez Internet, można sprawę załatwić przez pełnomocnika. Wystarczy pełnomocnictwo do wymeldowania z pobytu stałego, udzielone na piśmie. Pełnomocnik powinien zabrać ze sobą do urzędu dokument pełnomocnictwa oraz swój dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).

Trzeba pamiętać o tym, że od dokumentu pełnomocnictwa należy zapłacić 17 zł opłaty skarbowej, na rachunek urzędu gminy, w którym dokument jest okazywany. Potwierdzenie należy dołączyć do pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej nie trzeba płacić, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone:

 • małżonkowi

 • rodzeństwu

 • zstępnemu (dziecku, wnukowi, prawnukowi itd)

 • wstępnemu (któremuś z rodziców, dziadków, pradziadków)

Kto ma wymeldować dzieci?

Formalności związane z wymeldowaniem dzieci powinni załatwić rodzice. Wynika to z art. 24 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z nim, za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymeldowanie z pobytu stałego przez Internet

Najprościej, bez wychodzenia z domu, jest wymeldować się przez Internet, za pomocą platformy ePUAP. Trzeba jednak wcześniej założyć profil zaufany (eGo) lub certyfikat kwalifikowany. Założenie profilu zaufanego przez osoby korzystające z bankowości elektronicznej jest proste, bo profil jest od razu potwierdzany przez bank za pomocą bankowości elektronicznej.

Jak wymeldować się przez Internet?

 • wejdź na stronę ePUAP Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego;

 • Kliknij “Załatw sprawę”;

 • Po przeniesieniu na stronę Profilu Zaufanego - zaloguj się na swoje konto;

 • Wyświetli się formularz - uzupełnij dane, podając

 • Formularz zaadresuj do urzędu gminy, z której się wymeldowujesz;

 • Kliknij “Dalej”

 • Podpisz formularz Profilem Zaufanym (eGo); dokument został wysłany, dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Wymeldowanie z pobytu stałego w urzędzie gminy

Wymeldowanie z pobytu stałego można zgłosić również w urzędzie gminy. W którym? Możliwości są dwie:

 • urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania, lub

 • urząd gminy właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania, gdzie chcemy się zameldować.

Za wymeldowanie z pobytu stałego nie są pobierane opaty.

Do wymeldowania potrzebny jest:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów