0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić termin na odpowiedź do ZUS i co mówią o tym przepisy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeśli ZUS w przesłanym piśmie wyznaczył termin na odpowiedź, aby prawidłowo go obliczyć, należy zastosować się do kilku zasad. O czym pamiętać, licząc termin w postępowaniu przed ZUS i składając odwołanie do sądu od decyzji ZUS? Dlaczego termin na odpowiedź do ZUS powinien być zachowany? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Jak liczyć terminy?

Termin na odpowiedź do ZUS wskazany w piśmie należy obliczyć stosując następujące zasady (z art. 57 Kodeksu postępowania administracyjnego):

 • terminy w dniach  - jeżeli początkiem terminu określonego w dniach, jest pewne zdarzenie (np. doręczenie pisma), przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przykład 1.

16 maja 2018 r. (środa) Jan Nowak odebrał pismo z ZUS. W piśmie ZUS wzywał go do przedłożenia w terminie 7 dni dokumentów. Na potrzeby obliczania terminu, pierwszym dniem terminu będzie czwartek, 17 maja, a ostatnim dniem na dokonanie tej czynności będzie 23 maja 2018 r. (środa). Jan Nowak może oczywiście dokonać czynności również w dniu, w którym pismo z ZUS odebrał (czyli 16 maja 2018 r.).

 • terminy w tygodniach -  terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykład 2.

Jan Nowak odebrał pismo z organu rentowego 7 maja 2018 r. (poniedziałek). W piśmie wyznaczono mu 2-tygodniowy termin na dokonanie czynności licząc od dnia odebrania pisma. Termin na odpowiedź do ZUS kończy się 21 maja 2018 r. (poniedziałek) - najpóźniej tego dnia czynność wyznaczona w piśmie powinna zostać dokonana.

 • terminy w miesiącach – terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniu terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład 3.

Jan Nowak odebrał pismo z ZUS 31 marca 2018 r. (sobota). W piśmie wyznaczono mu miesięczny termin liczony dnia odebrania pisma. Termin kończy się 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek).

 • terminy w latach - terminy określone w latach kończą się się z upływem tego dnia w ostatnim roku , który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu poprzedzającym bezpośrednio ten dzień.

Termin na odpowiedź do ZUS a soboty i dni ustawowo wolne od pracy

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przykład 4.

24 maja 2018 r. (czwartek) Jan Nowak odebrał pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyznaczony w piśmie termin na odpowiedź do ZUS wynosi 7 dni. Ponieważ siódmy dzień terminy wypada na 31 maja 2018 r. - dzień ustawowo wolny od pracy (Boże Ciało), więc termin ulega przesunięciu na kolejny dzień niebędący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.  Zatem termin upływa z końcem 1 czerwca 2018 r.

Dni ustawowo wolne od pracy to wszystkie niedziele oraz:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,

 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,

 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

 • drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja - Święto Państwowe,

 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • dzień Bożego Ciała,

 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy termin na odpowiedź do ZUS jest zachowany przy wysyłce pisma pocztą

Jeśli odpowiedź do ZUS jest wysyłana pocztą, to można to zrobić nawet ostatniego dnia terminu. Decyduje bowiem termin nadania pisma, a nie jego faktycznego doręczenia do ZUS.

Wysyłając w ostatnim dniu terminu pismo pocztą, należy pamiętać o:

 • prawidłowym zaadresowaniu pisma - wysłanie pisma na zły adres nie wywoła skutku w postaci uznania pisma za złożone w terminie;

“Do zachowania terminu nie jest wystarczające nadanie pisma na dowolny adres, lecz na prawidłowy adres organu administracji, do którego pismo jest kierowane. Jeżeli na skutek pomyłki wnioskującego pismo zostanie zwrócone nadawcy, to data jego nadania na poczcie nie może być brana pod uwagę przy ocenie zachowania terminu do złożenia wniosku” - wyrok Sądu Administracyjnego w Kielcach z 22 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Ke 670/17

 • skorzystaniu z usług Poczty Polskieja nie innego operatora pocztowego. To Poczta Polska jest „operatorem wyznaczonym” w rozumieniu przepisów K.p.a.
  Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej, wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego, ma moc dokumentu urzędowego (art. 17 Prawa pocztowego).

Termin na odwołanie od decyzji ZUS

Od niekorzystnej decyzji ZUS można się odwołać bezpośrednio do sądu (nie składa się odwołania do “jednostki ZUS wyższej instancji”). Termin na złożenie odwołania wynosi miesiąc i należy go liczyć od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się do sądu. Do procedury stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a nie Kodeksu postępowania administracyjnego. W zakresie obliczania terminów zasady są jednak podobne.

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS wynosi jeden miesiąc.

Ważne, żeby nie mylić miesięcznego terminu na złożenie odwołania z terminem 30-dniowym. Inne są zasady obliczania terminów w miesiącach, a inne terminów w dniach.

Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli ostatni dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Przykład 5.

 • Decyzja z ZUS została odebrana 15 maja 2018 r. Ostatni dzień na złożenie odwołania do sądu to 15 czerwiec 2018 r.

 • Decyzja została odebrana 28 lutego 2018 r. Ostatni dzień na złożenie odwołania do sądu to 28 marzec 2018 r.

 • Decyzja została odebrana 31 marca 2018 r. Ostatni dzień na złożenie odwołania do sądu to 30 kwiecień 2018 r.

Przy składaniu odwołania do sądu obowiązują też następujące zasady:

 • nadanie odwołania w placówce Poczty Polskiej, jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu;

 • jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Wysłanie pisma z zagranicy

Inaczej niż w K.p.a. określono skutki wysłania z zagranicy odwołania od decyzji ZUS do sądu. Obowiązuje zasada, że równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu, jest złożenie go w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Nie może to być jakakolwiek zagraniczna poczta, a tylko taka, która w kraju UE świadczy „pocztowe usługi powszechne”.

W K.p.a. jest tylko mowa o możliwości złożenia pisma u konsula – pismo wysłane z zagranicy, może więc zostać uznane za doręczone dopiero z dniem, gdy faktycznie do urzędu wpłynie. To rozwiązanie jest kontrowersyjne w przypadku wysłania pism w postępowaniu administracyjnym z kraju UE, do polskiego urzędu i dla uniknięcia wątpliwości przepisy powinny zostać zmienione.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów