Poradnik Przedsiębiorcy

Kwota wolna od potrąceń - 2017

Podstawa prawna określająca kwotę wolną od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest mechanizmem służącym ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Wysokość kwoty wolnej od potrąceń ustalają przepisy. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. W roku 2017 wynagrodzenie minimalne wynosi 2000 zł.

Art. 871 K.p określa,że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

  • 75% wymienionego wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

  • 90% wskazanego wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa wcześniej - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 § 2 K.p.).

Kwota wolna od potrąceń w 2017 roku

Podstawowe koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty uzyskania przychodów i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1.459,48  zł

1413,48 zł

1464,48 zł

1418,48 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1313,53 zł

1272,13 zł

1318,03 zł

1276,63 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1167,58 zł

1130,78 zł

1171,58 zł

1134,78 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

1094,61 zł

1060,11 zł

1098,36 zł

1063,86 zł

Niższe kwoty wolne od potrąceń

Kodeks pracy wskazuje, że dla pracowników zatrudnionych na część etatu należy zmniejszyć kwoty proporcjonalnie do ich wymiaru etatu.

Ponad to od 2017 roku przestały obowiązywać przepisy pozwalające na ustaleniu pensji pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy na poziomie 80% płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. W związku z tym kwoty wolne od potrąceń należy obliczać biorąc za podstawę w 2017 roku 2000 zł.