0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup samochodu przekazanego w leasingu zwrotnym a formularz VAT-23

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Informacja VAT-23 związana jest z rozliczeniem podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. W artykule zastanowimy się, czy ten mechanizm rozliczenia znajduje zastosowanie do przypadku leasingu zwrotnego, czyli sytuacji, w której nabywca oddaje swój samochód leasingodawcy i następnie bierze go do używania w drodze umowy leasingu. Przeczytaj, czy zakup samochodu przekazanego w leasingu zwrotnym wymaga złożenia VAT-23.

Kiedy należy składać VAT-23?

Omawiana przez nas problematyka związana jest z rozliczeniem podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Przypomnijmy, że w tym przypadku podatek należny rozlicza podmiot dokonujący WNT, który z tego tytułu odprowadza podatek należny. Zasadniczy termin rozliczenia podatku to 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego.

Równocześnie w myśl art. 103 ust. 3 ustawy VAT w pewnych przypadkach podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w krótszym, tzn. 14-dniowym, terminie od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

Na mocy art. 103 ust. 4 ustawy VAT powyższy przepis stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

W świetle powyższego dokonanie WNT nowych środków transportu lub innych środków transportu wiąże się z szybszym terminem rozliczenia podatku należnego oraz z koniecznością złożenia informacji VAT-23. Definicja nowych środków transportu znajduje się w art. 2 pkt 10 ustawy VAT. 

W ustawie VAT nie mamy natomiast wyjaśnione, co należy rozumieć pod pojęciem „innych środków transportu”. W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 38 rozporządzenia wykonawczego 282/2011, gdzie czytamy, że środek transportu obejmuje pojazdy, mechaniczne lub inne, a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu.

Środki transportu obejmują w szczególności następujące pojazdy:

  • pojazdy lądowe, takie jak samochody, motocykle, rowery, trójkołowce oraz pojazdy turystyczne,
  • przyczepy i naczepy,
  • wagony kolejowe,
  • statki,
  • statki powietrzne,
  • pojazdy dostosowane specjalnie do przewozu osób chorych lub rannych,
  • ciągniki i inne pojazdy rolnicze,
  • pojazdy o napędzie mechanicznym lub elektrycznym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Środkami transportu nie są natomiast pojazdy trwale unieruchomione ani kontenery.

Złożenie informacji VAT-23 oraz zapłata podatku w terminie 14 dni wiąże się z czynnością wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, które mają być przez nabywcę zarejestrowane na terytorium kraju lub jeżeli nie podlegają rejestracji, a są użytkowane na terytorium kraju.

Zakup samochodu przekazanego w leasingu zwrotnym

Z treści art. 103 ust. 4 ustawy VAT wynika, że omawiany mechanizm rozliczenia podatku znajdzie zastosowanie tylko w przypadku, gdy nabywca:

  • dokonuje rejestracji pojazdu na terytorium kraju lub
  • jeżeli pojazd nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju.

W świetle powyższego warunkiem płatności w terminie 14 dni jest, aby nabywany środek transportu miał być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub miał być użytkowany na terytorium kraju (jeżeli nie podlega rejestracji). Jeżeli jednak podatnik sprowadza środki transportu w celach handlowych (nie ma zamiaru ich używania ani rejestrowania), to nie ma obowiązku przyspieszonej płatności podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów.

NSA w wyroku z 9 września 2016 roku (I FSK 1150/1) wskazuje, że wykładnia art. 103 ust. 4 ustawy VAT prowadzi do wniosku, iż nie dotyczy on przypadków, w których podatnik podatku od towarów i usług nabywa nowy środek transportu, którego nie rejestruje na terytorium kraju lub który będąc przez niego używany w kraju, nie podlega rejestracji.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że jeżeli nabyty z UE środek transportu nie będzie przez nabywcę rejestrowany, to nie ma konieczności składania informacji VAT-23.

Jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z 15 marca 2012 roku (IPTPP4/443-109/11-8/BM), nabycie środków transportu w celach handlowych bez zamiaru ich rejestracji na terytorium kraju, które sprzedane są następnie firmie leasingowej, nie oznacza konieczności obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 103 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Co ważne, również późniejsze zawarcie przez podatnika umowy leasingu pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu. W opisanym przypadku pojazdy sprowadzane są przez podatnika dokonującego WNT, ale będą rejestrowane przez leasingodawcę. 

Powyższe oznacza, że w takich okolicznościach podatnik nie rozlicza podatku VAT w terminie przyspieszonym ani też nie składa informacji VAT-23, jednakże ma on obowiązek rozliczenia WNT na zasadach ogólnych. Brak rejestracji przez nabywcę nie wyklucza bowiem w ogóle konieczności zapłaty podatku, ponieważ podatnik dokonuje opodatkowanej czynności WNT. Zmienia się jedynie termin na zapłatę podatku należnego.

Przykład 1.

Przedsiębiorca z Polski zakupił w Niemczech samochód osobowy, który następnie oddał bankowi w ramach tzw. leasingu zwrotnego. Rejestracji pojazdu na terenie Polski dokonał leasingodawca (bank). Czy w przypadku nabycia z UE samochodu w celu oddania go w leasing zwrotny konieczne jest złożenie VAT-23?

W opisanym przypadku podatnik nie ma obowiązku składania informacji VAT-23, ponieważ nie dokonuje on rejestracji pojazdu. Podatnik ma zatem obowiązek rozliczenia WNT w myśl reguły podstawowej. To oznacza, że odprowadza podatek należny od WNT w stawce 23% i jednocześnie, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku VAT, to ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zakup samochodu z innego kraju UE przekazanego następnie w leasing zwrotny nie wiąże się z koniecznością składania informacji VAT-23. W takim bowiem przypadku rejestracji pojazdu dokonuje podmiot trzeci, tj. leasingodawca.

Podsumowując powyższe, należy wskazać, że kluczową kwestią jest ustalenie, kto dokonuje rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju UE w ramach WNT. Jeżeli podatnik dokonujący WNT nie jest jednocześnie podmiotem rejestrującym pojazd, to nie pojawia się konieczność składania VAT-23.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów