Poradnik Przedsiębiorcy

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT

Podczas obliczania podatku dochodowego należy pamiętać o zaokrąglaniu kwoty podstawy opodatkowania. Dowiedz się z artykułu, w jaki sposób dokonać zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT!

Jak zaokrągla się podatek i podstawę opodatkowania ?

Zasady zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT powinien znać każdy przedsiębiorca. Zaokrąglania te określone zostały w art. 63 Ordynacji podatkowej. Nakazują one zaokrąglenie kwoty podstawy opodatkowania i kwoty podatków (za wyjątkiem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych) do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Powyższe zasady dotyczą również zaliczek na podatek dochodowy, gdyż przez podatki rozumie się również zaliczki na podatki, zgodnie z art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej.

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT z tytułu wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przedstawioną zasadą płatnik dokonuje zaokrąglenia do pełnych złotych podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika oraz należnej zaliczki na podatek, ale pomniejszoną już o składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (jeśli taka kwota ma być odliczana).

Należy również zaznaczyć, że zasady zaokrąglania powinno się stosować przy naliczaniu poszczególnych wynagrodzeń, zaokrąglając oddzielnie w przypadku każdego z pracowników podstawę opodatkowania i kwotę zaliczki. Kwota przekazywana do urzędu skarbowego jest sumą zaliczek z całej listy płac (lub kilku list - z danego miesiąca).

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT u osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z przedstawioną zasadą, zaokrąglenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku (zaliczki) dokonują również podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń pracowników - zaokrągleniu do pełnych złotych podlega zarówno podstawa do opodatkowania, jak i należne zaliczki na podatek dochodowy po uprzednim pomniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru).

Warto zaznaczyć, że bez znaczenia jest stosowana przez podatnika forma opodatkowania.

Powyższą zasadę zaokrągleń stosują również podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej. Wprawdzie w przypadku tych drugich wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego (w formie decyzji), jednakże od tej kwoty podatnik również może odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym konieczne jest zastosowanie zaokrągleń na ww. zasadach.