Poradnik Przedsiębiorcy

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT

Podczas obliczania podatku dochodowego należy pamiętać o zaokrąglaniu do pełnych złotych kwoty podstawy opodatkowania. Dowiedz się z artykułu, w jaki sposób dokonać prawidłowego zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT!

Jak zaokrągla się podatek i podstawę opodatkowania ?

Zasady zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT powinien znać każdy przedsiębiorca. Zaokrąglania te określone zostały w art. 63 Ordynacji podatkowej. Nakazują one zaokrąglenie kwoty podstawy opodatkowania i kwoty podatków (za wyjątkiem opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych) do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Powyższe zasady dotyczą również zaliczek na podatek dochodowy, gdyż przez podatki rozumie się również zaliczki na podatki, zgodnie z art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej.

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT z tytułu wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z przedstawioną zasadą płatnik dokonuje zaokrąglenia do pełnych złotych podstawy obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika oraz należnej zaliczki na podatek, ale pomniejszoną już o składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (jeśli taka kwota ma być odliczana).

Należy również zaznaczyć, że zasady zaokrąglania powinno się stosować przy naliczaniu poszczególnych wynagrodzeń, zaokrąglając oddzielnie w przypadku każdego z pracowników podstawę opodatkowania i kwotę zaliczki. Kwota przekazywana do urzędu skarbowego jest sumą zaliczek z całej listy płac (lub kilku list - z danego miesiąca).

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudnia pracownika na umowę o pracę na kwotę 2 500 zł brutto. Zatrudnionemu pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów - 250 zł. Ponadto pracownik złożył oświadczenie PIT-2, za pomocą którego upoważnił przedsiębiorcę do zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy o kwotę wolną od podatku 43,76 zł miesięcznie. W związku z powyższym podatek dochodowy pracownika wyniósł 113 zł.

Obliczenia:

Podstawa opodatkowania:
2 500 zł - 250 zł - 342,75 zł (składki społeczne finansowane przez pracownika) = 1 907,25 zł
, po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 907 zł, 

Podatek:
1 907 zł * 17% - 43,76 zł = 280,43 zł

Zaliczka na podatek dochodowy do wpłaty do urzędu skarbowego:

280,43 zł - 167,19 zł = 113,24 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych 113 zł.

Zaokrąglenia przy obliczaniu podatku PIT u osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z przedstawioną zasadą, zaokrąglenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku (zaliczki) dokonują również podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń pracowników - zaokrągleniu do pełnych złotych podlega zarówno podstawa do opodatkowania, jak i należne zaliczki na podatek dochodowy po uprzednim pomniejszeniu ich o składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy jej wymiaru).

Forma opodatkowania a zaokrąglenia

Powyższą zasadę zaokrągleń stosują również podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej. Wprawdzie w przypadku tych drugich wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika urzędu skarbowego (w formie decyzji), jednakże od tej kwoty podatnik również może odliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym konieczne jest zastosowanie zaokrągleń na ww. zasadach.

Przykład 2.

Pan Michał świadczy usługi fryzjerskie i wybrał on rozliczenie w formie karty podatkowej. Z decyzji naczelnika urzędu skarbowego wynika, że miesięczna stawka karty podatkowej w 2020 roku wyniesie 684 zł. Z tytułu działalności gospodarczej pan Michał podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu - 362,34 zł (do doliczenia 312,02 zł). W związku z powyższym pan Michał do urzędu skarbowego ma obowiązek odprowadzić za dany miesiąc podatek w kwocie 372 zł (tj. 684 zł - 312,02 zł = 371,98 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych 372 zł).

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form opodatkowania zostały wskazane w artykule: Formy opodatkowania - jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Wyliczenie zaliczki na PIT w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl, w łatwy i szybki sposób dokonają wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc.  Aby wyliczyć zaliczkę należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

Zaliczka na podatek dochodowy - zaliczka

Na podstawie wprowadzanych do systemu danych oraz wyliczanych zaliczek użytkownicy generują zeznanie roczne za dany rok podatkowy, które uzupełnia się automatycznie.