0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka 8,5% dla usług informatycznych - podejście fiskusa oraz sądów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mimo że dostępna jest stawka 8,5% dla usług informatycznych i przez bardzo długi czas fiskus ją akceptował to, w ostatnim czasie obserwujemy zmianę stanowiska organów podatkowych w tym zakresie. Co więcej, również sądy administracyjne w wydawanych wyrokach przyznają rację organom podatkowym, a nie podatnikom.

Stawka 8,5% dla usług informatycznych - istota sporu różnych stawek

Jeżeli informatyk prowadzi działalność gospodarczą i jako formę opodatkowania wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to staje przed koniecznością ustalenia właściwej stawki podatkowej.

Po pierwsze zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku stawka wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Po drugie w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8.

Dotychczasowe stanowisko fiskusa – potwierdzone zresztą w olbrzymiej masie interpretacji indywidualnych – wskazywało, że jeżeli podatnik nie świadczy klasycznych usług programistycznych, takich jak tworzenie oprogramowania sensu stricto (pisanie kodu), jak też nie uczestniczy bezpośrednio w pracach związanych z oprogramowaniem – z doradztwem, testowaniem, bezpieczeństwem, infrastrukturą czy projektowaniem, to właściwą stawką dla tego rodzaju przychodów jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

Tak stwierdza chociażby interpretacja Dyrektora KIS z 3 czerwca 2022 roku (nr 0112-KDIL2-2.4011.257.2022.2.WS).

Dotychczas stanowisko organów podatkowych opierało się na możliwości zastosowania stawki 8,5% ryczałtu dla usług informatycznych niezwiązanych bezpośrednio z tworzeniem oprogramowania.

Niekorzystania zmiana podejścia fiskusa do stawki ryczałtu dla informatyków

Niestety w ostatnim czasie obserwujemy zmianę w sposobie interpretacji przepisów przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 21 listopada 2023 roku (nr 0112-KDSL1-1.4011.346.2023.2.AK) organ wskazał, że przepis stanowiący o 12-procentowej stawce podatku wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Przy czym nie odwołuje się on ani do bezpośredniego, ani też pośredniego związku z oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach polegających na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo „związany z” oznacza „dotyczący czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym, usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie „oprogramowanie” ma tu znaczenie szersze niż „program komputerowy”.

Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na programowaniu, czyli tworzeniu kodów źródłowych przez programistów, są to wszelkie inne usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Zauważmy, że systemy informatyczne wchodzą w zakres pojęcia „oprogramowanie”, zatem wszelkie usługi z nimi związane spełniają przesłankę wykluczającą możliwość zastosowania stawki podatku w wysokości 8,5%. Jeżeli zatem podatnik bierze udział w projektowaniu i rozwoju technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych i to jest efektem ich świadczenia, to należy zastosować stawkę 12%.

Nie jest to odosobnione stanowisko, podobnie też czytamy bowiem w interpretacjach indywidualnych: z 19 maja 2023 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.201.2023.2.AP; z 16 maja 2023 roku, nr 0112-KDSL1-1.4011.124.2023.2.JB; z 19 kwietnia 2023 roku, nr 0113-KDIPT2-1.4011.149.2023.2.AP; z 17 marca 2023 roku, nr 0112-KDIL2-2.4011.997.2022.2.AA.

W rezultacie takie czynności jak np.

  • konfigurowanie narzędzi tak, by ich działanie najlepiej odpowiadało potrzebom klienta;
  • kontrolowanie i ulepszanie procesów technicznych i biznesowych w systemach klienta;
  • komunikację nad technicznymi aspektami tworzonych systemów z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami;
  • przygotowywanie skryptów, scenariuszy, planów oraz przypadków testowych do testów manualnych systemów informatycznych oraz ich przeprowadzanie;
  • planowanie i realizowanie testów systemów informatycznych zgodnie z określonymi wymaganiami;
  • projektowanie, rozwijanie, debugowanie, egzekwowanie testów automatycznych i manualnych oraz analizowanie ich wyników;
  • tworzenie frameworków do testów automatycznych systemów informatycznych w projekcie(-ktach)

– w świetle aktualnego stanowiska fiskusa należy uznać za generujące przychód, który podlega nie 8,5-procentowej, lecz 12-procentowej stawce podatkowej. 

Od połowy 2023 roku można dostrzec zmianę stanowiska fiskusa, który zaczął wydawać negatywne dla podatników interpretacje stwierdzające, że również usługi pośrednio związane z programowaniem podlegają opodatkowaniu stawką 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Sądy administracyjne po stronie fiskusa

Kolejną złą informacją jest to, że sądy administracyjne przyznają rację organom podatkowym, a nie podatnikom w rozpatrywanych sprawach z tego zakresu.

Przykładowo WSA w Kielcach w wyroku z 18 maja 2023 roku (I SA/Le 157/23) wskazał, że okoliczność, iż wykonywane przez skarżącego czynności nie polegają na tworzeniu kodów źródłowych, nie oznacza braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na tworzeniu programu czy na programowaniu (tj. tworzeniu kodu źródłowego).

Usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie „oprogramowanie” ma tu znaczenie szersze niż „program komputerowy”.

W konsekwencji przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 powinny być opodatkowane 12-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Również WSA we Wrocławiu w wyroku z 11 lipca 2023 roku (I SA/Wr 178/23) zauważył, że okoliczność, iż wykonywane czynności nie polegają na tworzeniu kodów źródłowych, nie oznacza braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem. Usługi związane z oprogramowaniem nie polegają jedynie na tworzeniu programu czy na programowaniu (tj. tworzeniu kodu źródłowego). 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). W tej regulacji nie ma mowy o usługach związanych z programowaniem (tworzeniem czy dodawaniem nowych kodów źródłowych programów komputerowych), a o związanych z oprogramowaniem.

Sądy administracyjne w wydawanych orzeczeniach wskazują, że usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania tworzonego bądź już istniejącego, co oznacza, że sformułowanie to ma znaczenie szersze niż tworzenie programu komputerowego.

Informatycy zainteresowani tematem powinni na bieżąco śledzić, w jakim kierunku będzie utrzymywane stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych co do stawki ryczałtu dla tego rodzaju działalności. W szczególności czekamy na wyroki NSA w tym zakresie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów