0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu mechanicznego może być podstawą do wypowiedzenia umowy OC samochodu zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Niniejszy artykuł ma na celu prześledzenie przypadków, kiedy zobowiązani jesteśmy wyrejestrować pojazd oraz konstrukcji pisma, w którym dokonujemy zawiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie.

Wyrejestrowanie pojazdu - kiedy powinno nastąpić? 

Sytuacje, w których właściciel pojazdu zobowiązany jest wyrejestrować pojazd określa ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 79 ust. 1. Są to następujące przypadki:

Do pobrania:

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wz(...).pdf
Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - wzór z omówieniem.docx

1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;

3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;

5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składa się do organu właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu.

Obowiązek zwrotu składki

Wyrejestrowanie pojazdu wiąże się z obowiązkiem ze strony ubezpieczyciela w postaci zwrotu składki ubezpieczeniowej. W myśl art. 813 kodeksu cywilnego składka ubezpieczeniowa obliczana jest za okres trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Żądanie zwrotu uiszczonej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje niezależnie od przyczyny wygaśnięcia stosunku prawnego, czyli także w sytuacji wyrejestrowania pojazdu. Zwrot składki przysługuje za cały rzeczywisty czas niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, w wysokości proporcjonalnej do nieświadczonego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakłady ubezpieczeń nie mogą więc obciążać swych klientów kosztami zawarcia umowy i wykazywać, że składka za początkowe okresy była wyższa od późniejszych (co będzie tłumaczone koniecznością pokrycia prowizji agenta). Niedopuszczalne jest także pobieranie jakichkolwiek opłat manipulacyjnych, kosztów administracyjnych czy potrąceń z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy.

W jakim terminie powinniśmy otrzymać zwrot składki ubezpieczeniowej?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.

Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu - konstrukcja

Fakt wyrejestrowania pojazdu nie jest znany zakładowi ubezpieczeń z urzędu, dlatego też zmuszeniu jesteśmy powiadomić go o dokonaniu takiej czynności, zwłaszcza jeżeli liczymy na zwrot części uiszczonej już składki ubezpieczeniowej. W pisemnym zawiadomieniu o wyrejestrowaniu pojazdu powinny się znaleźć następujące elementy:

  1. oznaczenie ubezpieczyciela,

  2. oznaczenie osoby ubezpieczonej ze wskazaniem nr polisy,

  3. miejscowość, data,

  4. nagłówek – zawiadomienie o wyrejestrowaniu,

  5. właściwa treść zawiadomienia – data wyrejestrowania pojazdu, dokładne wskazanie o jaki pojazd chodzi (nr rejestracyjny, marka) oraz numer polisy,

  6. żądanie zwrotu składki w odpowiedniej części,

  7. własnoręczny podpis.

Do zawiadomienia należy dołączyć dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów