0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wznowienie postępowania podatkowego jest jednym z tzw. nadzwyczajnych trybów przewidzianych w ordynacji podatkowej. Przeczytaj artykuł i sprawdź, kiedy możesz go uruchomić i jak powinien wyglądać wniosek o wznowienie postępowania.

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania dotyczy sytuacji, gdy podatnik pozostaje w przekonaniu, że jego sprawa skończyła się wadliwą decyzją podatkową. Taki wniosek może też złożyć w przypadku, gdy decyzja stała się ostateczna.

Ważne!

Jeżeli podatnik nie odwoła się od decyzji organu podatkowego w terminie 14 dni, taka decyzja staje się ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie do organu wyższego stopnia. Jednakże jedną z możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej jest złożenie wniosku o wznowienie podstępowania.

Wniosek o wznowienie postępowania - kiedy można go złożyć?

Okoliczności, z powodu których podatnik może wnosić o wznowienie postępowania, zostały wyczerpująco wymienione w art. 240 ordynacji podatkowej. Najczęściej spotykane zostały opisane poniżej.

Ważne!

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. 

Wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję

W kwestii nowych okoliczności faktycznych lub nowych dowodów wypowiedziały się organy podatkowe w licznych interpretacjach. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w swoim wyroku (sygn. akt II FSK 2145/12) stwierdził, że nowe okoliczności lub dowody (...) spełniają łącznie następujące cechy: są nowe, istniały w dniu wydania decyzji, są istotne dla sprawy oraz nie były znane organowi, który wydał decyzję. W takiej sytuacji może być to jakikolwiek dowód w sprawie, np. dokument czy zeznanie świadka.

Strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu

Taka sytuacji może nastąpić, gdy organ podatkowy prowadzący postępowanie nie zawiadomi strony o przeprowadzonych dowodach czy możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów. Taki wniosek powinien zostać złożony w terminie miesiąca od momentu dowiedzenia się o wydaniu decyzji.

Dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe

Chodzi tu o sytuację, w której inny organ podatkowy stwierdził, że jeden z dowodów, który stanowił podstawę wydania decyzji ostatecznej, jest fałszywy. Tym samym przy składaniu wniosku o wznowienie postępowania należy dołączyć orzeczenie sądowe potwierdzające, że dany dowód został sfałszowany

Inne przesłanki wznowienia postępowania uregulowane w ordynacji podatkowej

Do pozostałych przesłanek, które mogą stanowić postawę złożenia wniosku o wznowienie postępowania, należą:

 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;

 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130–132;

 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;

 • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;

 • została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;

 • ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

 • wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;

 • orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

Finał postępowania o wznowieniu postępowania

Organ po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wydaje decyzję, w której:

 • uchyla w całości lub w części decyzję dotychczasową, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub umarza postępowanie w sprawie;

 • odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli nie stwierdzi istnienia określonych przesłanek,

 • odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek, lecz:

  • w wyniku uchylenia mogłaby zostać wydana wyłącznie decyzja rozstrzygająca istotę sprawy tak jak decyzja dotychczasowa, albo

  • wydanie nowej decyzji orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów. 

Do pobrania:

Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór.pdf
Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego - wzór.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów