Poradnik Przedsiębiorcy

Zerowa zaliczka na podatek dochodowy - zasady rozliczenia

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek odprowadzania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Zazwyczaj zaliczki te opłacane są w okresach miesięcznych. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest też opłacanie zaliczek w okresach kwartalnych bądź uiszczanie tzw. zaliczek uproszczonych. Jednak co należy zrobić w sytuacji, gdy po obliczeniu podatku dochodowego za dany okres wychodzi zerowa zaliczka na podatek dochodowy? Odpowiadamy poniżej

Zaliczki na podatek dochodowy - kto je opłaca? 

Przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, które stanowią różnice pomiędzy podatkiem należnym od uzyskanego dochodu od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych w poprzednich miesiącach. Wyjątek stanowi tzw. zerowa zaliczka na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy mają obowiązek odprowadzać podatnicy, którzy opodatkowani są:

  • skalą podatkową - wysokość stawki podatku dochodowego wynosi odpowiednio 18% lub 32%;

  • podatkiem liniowym - stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Miesięczne zaliczki na podatek dochodowy

Jak zostało wspomniane powyżej miesięczne zaliczki to podstawowa forma opłacania podatku dochodowego. Nie ma konieczności zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miesięcznej formy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy rozliczający podatek dochodowy w okresach miesięcznych za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego zobowiązani są do wpłacania należnej kwoty do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

Ważne!

Przedsiębiorca nie musi wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego, czyli za grudzień, jeśli do 20 stycznia następnego roku podatkowego złoży zeznanie roczne.

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie mogą opłacać:

  • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,

  • mali podatnicy.

Podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązani są do wpłacania należnych kwot w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

W sytuacji, gdy podatnik opodatkowany według skali podatkowej lub podatkiem liniowym ma zamiar opłacać zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, powinien zawiadomić o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy jednak mieć na względzie, że wybraną formę rozliczania zaliczek na podatek dochodowy należy sukcesywnie stosować przez cały rok.

Raz złożone zawiadomienie o wyborze formy rozliczania zaliczek będzie miało zastosowanie także w latach następnych, chyba że podatnik złoży w formie pisemnej zawiadomienie o rezygnacji z uiszczania kwartalnych zaliczek.

Uproszczona forma wpłacania zaliczki na podatek dochodowy

Zaliczki w formie uproszczonej mogą wpłacać podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Jednak zaliczek uproszczonych nie można opłacać kwartalnie, a jedynie w okresach miesięcznych.

 

Ważne!

Zaliczek uproszczonych nie mogą wybrać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym po raz pierwszy podjęli działalność oraz podatnicy, którzy rozpoczęli działalność  w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Oznacza to, że z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w roku 2015 i 2016.

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są według skali podatkowej, uiszczają uproszczoną zaliczkę w wysokości 1/12 kwoty obliczonej za pomocą skali podatkowej od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym za:
  • poprzedni rok podatkowy lub

  • dwa lata temu, jeśli w zeznaniu rocznym za poprzedni rok podatnik nie wykazał dochodu lub wykazał dochód w kwocie niższej niż kwota zobowiązująca do zapłaty podatku.

Podatnicy stosujący uproszczone zaliczki na podatek dochodowy w 2016 roku ustalają więc ich wysokość w oparciu o dochód wykazany w zeznaniu rocznym za rok 2014, składanym w 2015 roku. Jeśli jednak w zeznaniu tym podatnik nie wykazał dochodu lub osiągnięty dochód nie powodował obowiązku zapłaty podatku, wysokość uproszczonej zaliczki ustala się na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym za 2013 rok. Jeśli zaś w tym roku również dochód nie został wykazany, podatnik nie może opłacać podatku dochodowego za pomocą zaliczek uproszczonych.

Natomiast w przypadku podatników opodatkowanych skalą liniową przy ustalaniu wysokości zaliczki nie ma znaczenia wysokość dochodu - zaliczki uproszczone ustala się przy zastosowaniu 19% stawki.

Podatnicy, którzy mają zamiar rozliczać podatek dochodowy za pomocą uproszczonych zaliczek, muszą zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego danego roku podatkowego.

Czy należy składać miesięczne deklaracje podatku dochodowego uwzględniające wysokość zaliczki na podatek dochodowy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do samodzielnego obliczania i wpłacania należnych kwot z tytułu podatku dochodowego we właściwym terminie do urzędu skarbowego. Wyjątek stanowi tzw. zerowa zaliczka na podatek dochodowy.

Nie mają jednak obowiązku składania miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych, które informowałyby o osiągniętych przychodach, poniesionych kosztach oraz kwocie zaliczki podatku dochodowego za dany okres.

Ważne!

Obowiązek składania miesięcznych/kwartalnych deklaracji z tytułu podatku dochodowego został zniesiony w 2007 roku. Do tego celu służyły deklarację PIT-5 (skala podatkowa) bądź PIT-5L (podatek liniowy). Obecnie podatnicy zobowiązani są jedynie do uiszczania należnych kwot z tytułu podatku dochodowego, bez konieczności dokumentowania tego faktu deklaracją.

Zerowa zaliczka na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy powyższe sposoby opłacania zaliczki na podatek dochodowy. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy po obliczeniu zaliczki nie wyjdzie kwota do zapłaty? Innymi słowy, gdy koszty będą przewyższały osiągnięte przychody?

Otóż w sytuacji, gdy kwota podatku nie wyjdzie do zapłaty, wówczas jest to tzw. zerowa zaliczka na podatek dochodowy. W przypadku zerowej zaliczki na podatek dochodowy nie ma potrzeby informowania o tym urzędu skarbowego. Nie ma też konieczności składania jakichkolwiek wyjaśnień. Jeśli więc po dokonaniu obliczeń wyjdzie zerowa zaliczka na podatek dochodowy, podatnik nie ma obowiązku zgłaszać tego w US ani dokonywać opłat.

Wszystkie zaliczki na podatek dochodowy z całego roku zostaną wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym za dany rok.

W związku z powyższym przedsiębiorca, który opłaca zaliczki w okresach miesięcznych lub kwartalnych, zobowiązany jest do zapłaty podatku w wyznaczonym terminie. Jeśli jednak jest zerowa zaliczka na podatek dochodowy, nie dokonujemy żadnych wpłat ani nie dokonuje się żadnych zgłoszeń w urzędzie skarbowym. Natomiast w przypadku podatników, którzy zadeklarowali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacja ta nie będzie miała miejsca -muszą oni wpłacać stałą, ustaloną kwotę podatku dochodowego.