0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni - podstawowe warunki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Regulacje ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Możliwość taka obwarowana została jednak pewnymi warunkami, które muszą zostać spełnione na dzień złożenia rozliczenia. Ustawodawca ujął wspomniane warunki w czterech grupach. Poniżej zostaną omówione warunki w jakich następuje zwrot różnicy podatku w terminie przyspieszonym.

Zwrot różnicy podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT

Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy związane z mechanizmem podzielonej płatności i związany z nim art. 87 ust. 6a. Rozwiązanie to przewiduje także zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni, jednakże zwrot ten następować będzie na tzw. rachunek VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ww. ustawy. O ile więc cel obu instytucji jest ten sam, gdyż chodzi o zwrot różnicy podatku, o tyle inne są warunki do jego uzyskania. Ten ostatni przypadek związany jest wyłącznie z mechanizmem podzielonej płatności. Jak bowiem wynika z treści przepisu, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Innymi słowy, dla uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni w ramach mechanizmu podzielonej płatności nie jest wymagane spełnienie warunków z art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwrot różnicy podatku VAT w terminie 25 dni na rachunek bankowy - na przykładzie

Jak wynika z treści art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

  • Powołany powyżej warunek związany z otrzymaniem przyspieszonego zwrotu podatku należy odnieść do progu kwotowego 15 000 zł. Będzie on spełniony w sytuacji, w której łączna wartość faktur, powyżej kwoty 15 000 zł, zostanie opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego, przy czym ma być to rachunek wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Natomiast łączna wartość faktur poniżej wskazanego progu nie musi zostać opłacona z rachunku bankowego, co więcej nie musi zostać opłacona w ogóle.

Aby móc skorzystać ze zwrotu podatku VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni na rachunek VAT, zgodnie z art. 87 ust 6a, należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego, w ramach składanej deklaracji podatkowej.
Przykład 1.

Podatnik w rozliczeniu za styczeń 2020 r. wykazał zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy w terminie 25 dni. Wartość należności wynikająca z faktur wykazanych w danym okresie wyniosła łącznie 35 000 zł. Z kwoty tej jedna faktura o wartości 7000 zł została uregulowana kompensatą, jedna na 5000 zł nie została opłacona w ogóle. Pozostałe zostały opłacone z rachunku firmowego zgłoszonego przez podatnika w CEiDG. Kwota z przeniesienia wykazana w rozliczeniu wyniosła 2990 zł. Podatnik złożył w urzędzie dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę faktur z firmowego rachunku bankowego.

Z powyższego wynika, iż podatnik może skorzystać z przyspieszonego zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni. Spełnione zostały warunki dotyczące podatku naliczonego wykazanego w deklaracji a także warunek wartości kwoty z przeniesienia. Wartość należności nieopłaconych lub zapłaconych w innej formie (kompensata) z nich wynikającej nie przekracza kwoty 15 000 zł.

2. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł.

  • Drugi warunek odnosi się do tego, aby kwota z przeniesienia z poprzednich okresów rozliczeniowych nie była większa niż 3000 zł. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, że dla spełnienia tego warunku kwota z przeniesienia nie musi być uregulowana. Tak więc bez znaczenia dla uzyskania zwrotu w terminie 25 dni jest to, czy kwoty z przeniesienia zostały opłacone, czy też nie. Istotne jest tylko to, aby nie przekroczono progu kwotowego wskazanego w ustawie.

3. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2.

  • W przypadku tego warunku należy zauważyć, iż nie wskazano w nim terminu złożenia takiego potwierdzenia. Nie powinno jednak budzić wątpliwości, że chodzi tu o ten sam termin jak dla złożenia rozliczenia. Trudno sobie bowiem wyobrazić możliwość zweryfikowania przez organ podatkowy ustawowych warunków zwrotu różnicy podatku w sytuacji, w której podatnik realizuje je w części.

4. Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3.

  • Ostatni z warunków odnosi się do okoliczności związanych z faktem ważnej rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego oraz składania rozliczenia podatkowego.

Przykład 2.

Podatnik złożył deklarację z zadeklarowanym przyspieszonym zwrotem. Dotyczy ona rozliczenia za styczeń 2020 r. Wpłynęła 25 lutego 2020 r. W trakcie weryfikacji rozliczenia ustalono, iż podatnik zarejestrował się dla celów podatku od towarów i usług w sierpniu 2019 r. W tym przykładzie nie spełnił on warunku dla uzyskania przyspieszonego zwrotu różnicy. Nie był on bowiem czynnym podatnikiem przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających okres, za który składa rozliczenie z wykazanym zwrotem podatku.

Należy pamiętać, że powyższy warunek musi być spełniony łącznie z obowiązkiem składania przez ten sam okres deklaracji podatkowych. Nie będzie więc spełniony w sytuacji, w której wprawdzie podatnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających złożenie rozliczenia, jeśli chociażby za jeden z okresów rozliczeniowych nie złożył deklaracji podatkowej. Zwrot różnicy podatku w krótszym terminie nie jest więc możliwy.

Przykład 3.

Podatnik złożył deklarację z zadeklarowanym przyspieszonym zwrotem. Deklaracja dotyczy rozliczenia za styczeń 2020 r. W trakcie weryfikacji rozliczenia ustalono, iż podatnik zarejestrował się dla celów podatku od towarów i usług w marcu 2018 r. (spełniony pierwszy z warunków). Jednakże w rozliczeniu za sierpień 2019 r. podatnik nie złożył deklaracji. Również i w tym przykładzie nie spełnił on warunku dla uzyskania przyspieszonego zwrotu różnicy.

Na koniec należy pamiętać, że zwrot różnicy podatku w przyspieszonej procedurze jest uregulowany przepisem art. 87 ust. 2 zdanie drugie i trzecie ustawy o podatku od towarów i usług. Z unormowań tych wynika, że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów