Poradnik Przedsiębiorcy

Obowiązek składania VAT-7 i pozostałych deklaracji VAT

Deklaracje VAT (VAT-7 oraz VAT-7K) to najczęściej składane w urzędzie skarbowym formularze. Ponadto podmioty dokonujące zakupów bądź sprzedaży wewnątrzwspólnotowych powinny przygotować i przedłożyć informację podsumowującą VAT UE. Czy obowiązek składania VAT-7/VAT-7K występuje zawsze? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Obowiązek składania VAT-7 oraz VAT-7K

VAT-7 oraz VAT-7K to deklaracje rozliczeniowe, które należy złożyć po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Deklaracja VAT-7 dotyczy podatników korzystających z rozliczeń miesięcznych, natomiast deklaracja VAT-7K jest przeznaczona dla podmiotów rozliczających się kwartalnie (np. mały podatnik rozliczający się metodą kasową VAT).

Ważne!

Od 2017 roku możliwość rozliczania się w okresach kwartalnych możliwa jest wyłącznie po spełnieniu odpowiednich warunków.

Deklaracje VAT-7 należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po danym miesiącu rozliczeniowym. Deklarację VAT-7K składa się również do 25. dnia miesiąca następującego, ale po danym kwartale. Gdy dzień ten przypadnie w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela lub święto), ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po nim.

Przykład 1.

Podatnik rozlicza VAT miesięcznie. Przygotowuje deklarację VAT-7 za maj 2017 r. Powinien ją sporządzić, złożyć w urzędzie skarbowym oraz opłacić do 25 czerwca 2017 r. Jednak dzień ten przypada w niedzielę. W związku z tym termin sporządzenia, złożenia oraz zapłaty ulega przesunięciu na 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek).

Ważne!

Obowiązek składania VAT-7 oraz VAT-7K w urzędzie skarbowym nawet wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpi sprzedaż ani zakupy, czyli deklaracje będą zerowe.

Podmioty zwolnione z VAT co do zasady nie składają deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Ważne!

Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT podatnik nie ma obowiązku składania deklaracji VAT (w tym VAT UE) za okresy, których zawieszenie dotyczy.

Jeżeli zawieszenie działalności miało miejsce w trakcie okresu rozliczeniowego, należałoby za ten okres złożyć deklarację rozliczeniową VAT.

Obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

Przedsiębiorcy dokonujący:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (sprzedaż usług do UE),

mają obowiązek składania deklaracji VAT UE.

Ważne!

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym będą miały miejsce tylko transakcje importu usług, informacji podsumowującej VAT UE nie składa się.

Istotne jest również, że zerowe informacje podsumowujące nie podlegają złożeniu w urzędzie skarbowym, a od 2017 roku informacje VAT-UE składa się wyłącznie za okresy miesięczne i wyłącznie w wersji elektronicznej.