0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tax Free - jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W Polsce z roku na rok przybywa coraz więcej pracowników sezonowych z krajów spoza Unii Europejskiej, a także turystów. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem, chcąc zachęcić swoich klientów z zagranicy, wprowadzają w swoich placówkach system TAX FREE. Dzięki niemu klienci z innych krajów spoza Unii Europejskiej mają szansę na zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w naszym kraju. Wprowadzenie systemu TAX FREE może zatem znacząco zwiększyć obroty placówek handlowych. Ponadto system daje możliwość uzyskania prowizji od zwrotu podatku VAT przekazywanego podróżnym.

Uprawnieni sprzedawcy – TAX FREE

Przedsiębiorcy chcący włączyć się do systemu sprzedaży TAX FREE muszą wiedzieć, że mogą w nim działać wyłącznie tzw. uprawnieni sprzedawcy. Przedsiębiorca chcący zostać uprawnionym sprzedawcą musi spełnić łącznie szereg warunków. Oto one:

  • musi prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas rejestrujących;

  • musi zawrzeć umowę przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE lub sam być podmiotem uprawnionym do jego dokonywania.

Warunki nie są więc zbyt trudne do spełnienia. Po tym, jak zostaną zrealizowane, podatnik winien dodatkowo:

  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jest sprzedawcą, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym;

  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżni dokonujący zakupów mogą odebrać podatek;

  • poinformować naczelnika urzędu skarbowego, z kim ma zawartą umowę o zwrot podatku oraz przedłożyć kopię tej umowy;

  • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

  • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których służy zwrot podatku.

 

Sprzedawca może sam dokonywać zwrotu podatku po spełnieniu określonych warunków ustawowych.

Zwrot VAT podróżnym

Dla osoby dokonującej zakupów w danym punkcie handlowym bardzo istotny jest sposób, w jaki uzyska on zwrot podatku. Zwrot VAT w systemie TAX FREE przysługuje pod warunkiem, że podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Przykład 1.

Obywatel Białorusi przyjechał do Polski zwiedzić Kraków. W drodze powrotnej postanowił kupić telewizor. Podczas wizyty w sklepie podróżny dowiedział się, iż będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego podczas zakupu. Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby otrzymać zwrot podatku?

Podróżny musi przedstawić dwa dokumenty:

  • dokument wystawiony przez sprzedawcę zawierający kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził wywóz towarów stemplem zaopatrzonym w numerator;

  • paragon z kasy rejestrującej, przymocowany do ww. dokumentu.

Co ważne, zwrotem zajmują się w praktyce wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.

Przykład 2.

Obywatel Turcji dokonał w naszym kraju zakupu telefonu komórkowego. Zakup został zrealizowany u uprawnionego sprzedawcy. W tym wypadku wywóz potwierdził organ celny z Bułgarii. Czy również w tej sytuacji podróżny otrzyma zwrot podatku?

W takim przypadku podróżny również może dostać zwrot podatku VAT. Otrzyma go pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzonego przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej (patrz art. 128 ust. 4 i 5 ustawy o VAT).

Zwrot jest dokonywany w walucie polskiej, w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej. Sprzedawcy oraz inne podmioty dokonujące zwrotu VAT podróżnym mają prawo pobierać od podróżnego prowizję od zwracanej kwoty podatku. Minimalna kwota zakupów to 200 zł.

Jak rozliczać VAT przy sprzedaży TAX FREE

Sprzedaż towaru w momencie dokonania transakcji jest opodatkowana stawką właściwą dla danego towaru – najczęściej jest to stawka podstawowa, czyli 23%. Jak opisano szczegółowo powyżej, dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, dostawa towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej w ramach systemu TAX FREE jest opodatkowana stawką 0%. Tym samym sprzedawca do czasu braku posiadania potwierdzenia wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej. W momencie otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, może wykazać sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%. W praktyce jednak nie zawsze podatnik dostaje taki dokument szybko. W przypadku jego późniejszego dostarczenia może dokonać korekty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym dokument otrzymał.

Przepisy ograniczają jednak czas na dokonanie takiej korekty do 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Zmiany w TAX FREE od 1 lipca 2020 roku

Do końca czerwca 2020 roku zwrotu VAT podróżnym mogli dokonać tylko sprzedawcy, u których obrót za poprzedni rok przekroczył 400 000 zł i tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Tym samym nie wszyscy sprzedawcy mogli dokonywać zwrotu w przypadku, gdy obrót był niższy – musieli mieć umowę zawartą z firmą, która zwraca VAT profesjonalnie. Od 1 lipca 2020 roku sprzedawcy mogą takiego zwrotu dokonywać sami, bez względu na osiągane obroty, ale tylko od towarów zakupionych w ich sklepie. Powyższe nie oznacza, rzecz jasna, możliwości korzystania z pomocy podmiotów, które zajmują się profesjonalnie zwrotem VAT. Co ważne, pozostałe warunki opisane powyżej nie uległy modyfikacji.

Podsumowując, zmiana na pewno jest korzystna dla sprzedawców. Obecnie również mniejsze podmioty handlowe, które dokonują sprzedaży TAX FREE, mogą decydować, czy będą zwracali VAT kupującym sami, czy też posłużą się pośrednictwem. W praktyce wiele małych podmiotów z pewnością nadal będzie korzystała z profesjonalnych podmiotów zajmujących się zwrotem VAT podróżnym. Co istotne, ustawodawca nie przewidział przepisów przejściowych, dlatego należy uznać, że nowe zasady mają zastosowanie do dostaw dokonanych od 1 lipca 2020 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów