0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy niezrealizowane bony różnego przeznaczenia podlegają opodatkowaniu VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ustawie o VAT mamy do czynienia z podziałem bonów na jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia. W zależności od rodzaju bonu inne będą skutki podatkowe związane z jego realizacją. W naszym dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy niezrealizowane bony różnego przeznaczenia generują obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT.

Podział bonów na gruncie podatku VAT

Nasze rozważania rozpocznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest bon. Otóż zgodnie z legalną definicją zawartą w art. 2 pkt 41 ustawy o VAT bon to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w którego przypadku towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców bądź usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Ta skomplikowana definicja w praktyce sprowadza się do przyjęcia, że bonem jest voucher, karta podarunkowa czy też zdrapka.

Bony dzielą się na te o jednym przeznaczeniu oraz te o różnym przeznaczeniu. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami bonów przejawia się w tym, że w przypadku bonów jednego przeznaczenia już w momencie ich emisji znane jest miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, oraz znana jest kwota należnego podatku lub podatku od wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, podczas gdy takich informacji w momencie emisji bonów różnego przeznaczenia nie ma. 

Z bonem różnego przeznaczenia mamy do czynienia, gdy nie wskazuje miejsca dostawy lub świadczenia usługi lub w chwili emisji bonu nie jest znana kwota należnego podatku VAT.

Opodatkowanie przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za bon różnego przeznaczenia

W zakresie opodatkowania bonów różnego przeznaczenia obowiązują regulacje szczególne określone w at. 8b ustawy o VAT.

Przepis ten stanowi, że faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem wcześniejszy transfer bonu różnego przeznaczenia.

Z powyższej regulacji wynika zatem wprost, że podatek VAT powinien zostać pobrany w momencie realizacji bonu różnego przeznaczenia, tj. w chwili wykonania dostawy towarów lub w chwili wykonania usługi.

Jedynie w przypadku bonów jednego przeznaczenia można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego w dacie transferu tego rodzaju bonu.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że ustawodawca nie wskazał w przepisach szczególnych zasad dla określenia podstawy opodatkowania dla bonów jednego przeznaczenia, co oznacza, że znajdują dla nich zastosowanie zasady ogólne art. 29a ust. 1 ustawy, tj. podstawą opodatkowania jest kwota zapłacona przez konsumenta, pomniejszona o ujęty w tej kwocie podatek VAT.

Natomiast w odniesieniu do płatności za towar lub usługę za pośrednictwem bonu różnego przeznaczenia ustawodawca rozróżnił w art. 29a ust. 1a i ust. 1b ustawy o VAT dwie sytuacje, tj. gdy bon różnego przeznaczenia jest realizowany w całości oraz gdy jest realizowany w części. 

Dla dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych w zamian za bon MPV realizowany w całości podstawą opodatkowania jest wartość wynagrodzenia zapłaconego za ten bon pomniejszona o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami bądź wartość pieniężna wskazana na tym bonie lub powiązanej dokumentacji, pomniejszona o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku gdy informacje dotyczące tego wynagrodzenia są niedostępne. 

Natomiast dla dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych w zamian za bon MPV realizowany w części, w sytuacji, gdy w pozostałej części posiadacz ma możliwość realizacji niewykorzystanej części bonu, podstawa opodatkowania jest równa odpowiedniej części wynagrodzenia zapłaconego za ten bon (pomniejszonej o podatek VAT) lub odpowiedniej części wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub powiązanej dokumentacji pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami.

To oznacza, że podstawą opodatkowania jest wartość nominalna bonu różnego przeznaczenia w momencie jego realizacji. 

Przykładowo, jeżeli konsument posiada kartę podarunkową o wartości 100 zł i w danym sklepie zamienia ten bon na spodnie, to podstawą opodatkowania jest wartość bonu pomniejszona o kwotę podatku.

Równocześnie warto pochylić się nad przypadkiem, w którym konsument realizuje bon, nabywając towar o wartości niższej niż nominalna wartość bonu. Tu pojawia się pytanie, czy podstawa opodatkowania będzie określana na podstawie wartości rynkowej, czy też wartości bonu.

Dyrektor KIS w interpretacji z 10 września 2019 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.233.2019.2.ISK), wskazał, że w sytuacji, gdy klient dokona zapłaty za towar lub usługę zakupionym bonem MPV o wartości większej niż cena nabywanego towaru lub usługi, gdzie różnica między wartością nominalną bonu a kwotą należną od klienta, zgodnie z regulaminem, nie jest klientowi zwracana, należy uznać, że dochodzi do zrealizowania danego bonu w całości. 

W konsekwencji należy uznać, że klient, kupując towar lub usługę, za którą dokonuje płatności bonem MPV, zgadza się na warunki zawarte w regulaminie, a tym samym zgadza się na zapłatę za towar lub usługę w kwocie wyższej niż faktyczna cena, tj. w kwocie wartości danego bonu MPV.

Przykładowo, jeżeli konsument posiada kartę podarunkową o wartości 100 zł i wymieni taki bon na bluzę o wartości 90 zł, to podstawą opodatkowania będzie wartość nominalna bonu pomniejszona o podatek. 

Jeżeli mamy do czynienia z bonem różnego przeznaczenia, to obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia podatku należnego powstaje dopiero w momencie faktycznej realizacji bonu.

Niezrealizowane bony różnego przeznaczenia nie generuje obowiązku w VAT

Suma powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że jeżeli bon różnego przeznaczenia nie zostanie w ogóle zrealizowany, to obowiązek podatkowy nie powstaje.

Dyrektor KIS w interpretacji z 2 lutego 2022 roku (nr 0111-KDIB3-2.4012.579.2021.3.MN) wprost wskazał, że w przypadku bonów różnego przeznaczenia podatek VAT powinien zostać pobrany, gdy zostanie wykonana usługa/dokonana dostawa towaru. Bon nie podlega więc opodatkowaniu VAT w czasie transferu, „sprzedaży”. Zatem obowiązek ten powstanie w momencie wykonania usługi/dokonania dostawy towaru. 

Jeżeli klient nie wykorzysta całej lub części kwoty zamieszczonej na karcie lub voucherze, kwota (różnica) nie jest zwracana, a jednocześnie karta lub voucher utraciły ważność i klientowi nie przysługuje prawo do wykorzystania bonu w późniejszym terminie, to sam transfer bonu (bonu MPV) nie powinien podlegać VAT. 

Co więcej, opodatkowanie podatkiem VAT nie wystąpi również w przypadku gdy termin ważności bonu upłynie, a wystawca bonu zatrzyma opłatę za ten bon.

Przykład 1.

Czy spółka musi odprowadzić VAT od niezrealizowanych bonów różnego przeznaczenia, jeżeli upłynął ich termin ważności? Sklep odzieżowy emituje bony różnego przeznaczenia w postaci kart podarunkowych. Karty mają określony termin ważności na realizację. Zdarza się, że właściciele kart podarunkowych w ogóle nie realizują bonów. W takich przypadkach po stronie spółki emitującej bon nie pojawia się konieczność zapłaty podatku VAT.

Kwoty otrzymywane od klientów w związku z wydaniem im bonów różnego przeznaczenia nie są kwotami otrzymywanymi z tytułu czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, więc zatrzymane kwoty uzyskane ze sprzedaży niewykorzystanych bonów po upływie ich ważności też nie podlegają opodatkowaniu VAT, bo nigdy nie dochodzi do faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług dokonanego w zamian za te bony.

W podsumowaniu należy wskazać, że przypadek niezrealizowania bonu różnego przeznaczenia jest na gruncie podatku VAT zdarzeniem neutralnym podatkowo i nie generuje obowiązku rozliczenia podatku z tego tytułu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów