0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak prawidłowo rozliczyć prowizję casback?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Cashback jest obecnie bardzo popularną usługą polegającą na tym, że bank zwraca swojemu klientowi określony procent wydatków, które zostały przez niego opłacone przy użyciu karty. Zdaniem organów podatkowych w takiej sytuacji podatnik ma do czynienia z przychodem z innych źródeł, który należy wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować. Jednak zgodnie z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zwroty takie podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT). Jak zatem należy rozliczyć prowizję cashback otrzymaną z banku?

Dla organów podatkowych prowizja cashback to przychód do opodatkowania

Zdaniem organów podatkowych w sytuacji, gdy podatnik otrzymuje od banku zwrot części pieniędzy wydanych na zakupy, powinien go opodatkować. Dla nich prowizja cashback stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Stanowisko takie zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2012 roku (sygn. IPPB2/415-810/12-4/JG) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 12 lutego 2013 roku (ILPB2/415-1025/12-2/TR).

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, za dochody z innych źródeł uważa się m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 wspomnianej ustawy oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Cashback - jakie konsekwencje dla banków?

Taka interpretacja przepisów sprawia, że nie tylko klienci banków otrzymujący prowizję cashback są zobowiązani do opodatkowania zwrotu, ale również na instytucje finansowe nałożona zostaje dodatkowa powinność. Otóż zgodnie z art. 42a ustawy o PIT mają one obowiązek sporządzić deklarację PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Art. 42a

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Co na to banki?

Jak powszechnie wiadomo, banki nie sporządzają i nie przekazują swoim klientom, którzy otrzymali prowizję cashback, deklaracji PIT-8C. Według instytucji finansowych, zwrot taki należy bowiem traktować jako swoistą premię wypłacaną użytkownikom kart kredytowych w ramach programu lojalnościowego. Ma ona na celu uatrakcyjnienie ich oferty w oczach klientów. W związku z tym cashback nie stwarza obowiązku poboru zaliczki ani konieczności sporządzania wspomnianych druków.

Banki w swoich wyjaśnieniach powołują się na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Przy czym zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wyrok WSA w sprawie prowizji cashback

Ze stanowiskiem organów podatkowych nie zgodziły się sądy administracyjne. Zgodnie z opinią WSA we Wrocławiu, która została potwierdzona w aż trzech wyrokach (sygn. I SA/Wr 864/13, I SA Wr 865/13 oraz I SA Wr 866/13), prowizje cashback stanowią nagrody uzyskane ze sprzedaży premiowej i podlegają zwolnieniu ze wspomnianego już art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Tym samym sąd uchylił niekorzystne dla podatników i banków interpretacje organów podatkowych.

W wyroku podkreślono, że na skutek wykonania usługi na warunkach określonych w promocji, po stronie banku powstał obowiązek wypłaty klientowi premii. Istota takiego mechanizmu, jak i cel jej wypłaty (skłonienie do korzystania z usług strony, zwiększenie zadowolenia i lojalności klienta) pozostają więc takie same w przypadku dokonywania sprzedaży rzeczy, jak i świadczenia usług połączonych z systemem premiowym. To zaś przemawia, zdaniem Sądu, za szerszym - niż cywilistyczne - rozumieniem pojęcia sprzedaży premiowej jako obejmującej nie tylko transakcje towarowe, ale także usługowe.

Przez wzgląd na spory organów podatkowych i banków, postanowiono wprowadzić do ustawy o PIT przepisy dotyczące bezpośrednio opodatkowania cashbacku. Zgodnie z projektem zmian ww. aktu prawnego z dnia 17 października 2013 roku, ma zostać dodany art. 30 ust 1 pkt 4b, który stanowi, iż świadczenia otrzymywane przez klientów banku związane z prowadzeniem rachunku bankowego będą opodatkowane 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednak do momentu wprowadzenia rzeczonych zmian należy postępować zgodnie z wyrokami WSA, czyli traktować cashback jako sprzedaż premiową, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów