0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy zakup domeny internetowej stanowi import usług?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy oferujący swoje usługi poprzez internet często mają potrzebę posiadania własnej domeny internetowej. W związku z tym pojawia się pytanie jak rozliczyć zakup domeny internetowej. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy zakup domeny internetowej stanowi import usług w rozumieniu ustawy VAT oraz w jaki sposób potraktować wydatek na gruncie podatku PIT.

Zakup domeny internetowej a jej status prawny

Status prawny domeny internetowej nie jest jednoznaczny.

Przede wszystkim możemy wskazać, że domena internetowa nie stanowi utworu podlegającego ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto nie jest to również podlegający ochronie znak towarowy.

Domena internetowa to element adresu, jakim nazywane są witryny internetowe. Nazwa domeny zapewnia niepowtarzalność adresu internetowego, który jest właściwy tylko dla jednej strony internetowej.

W rezultacie zakupu nazwy domeny internetowej od kontrahenta zagranicznego nie można utożsamiać z przeniesieniem jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych bądź też praw do znaku towarowego.

Domena internetowa nie jest dziełem, utworem ani też znakiem towarowym podlegającym ochronie.

Zakup domeny internetowej jako import usług

Następnie należy zastanowić się, w jaki sposób rozliczyć podatki, jeśli miał miejsce zakup domeny internetowej z zagranicy. W pierwszej kolejności odniesiemy się do podatku VAT.

Sprzedaż domeny internetowej trzeba potraktować jako odpłatne świadczenie usług. Nie mamy w takim przypadku do czynienia z dostawą towaru, ponieważ domena nie jest rzeczą materialną ani też nie jest żadną postacią energii, a za takie przedmioty ustawa VAT uznaje towary.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności jego wskazania zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z art. 28b ustawy VAT w sytuacji świadczenia usług pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą miejscem świadczenia usługi jest kraj siedziby usługobiorcy. To zatem oznacza, że jeżeli podatnik z Polski nabywca domenę internetową z innego kraju, to miejscem opodatkowania jest Polska.

W takim przypadku mówimy o występowaniu importu usług.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy VAT przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W świetle tego przepisu podatnik będący nabywcą domeny internetowej rozlicza podatek w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia. Jednocześnie z tytułu dokonanego nabycia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przykład 1.

Podatnik z Polski zakupił na potrzeby firmowe domenę internetową od sprzedawcy z Irlandii. W takim przypadku miejscem świadczenia usługi i opodatkowania będzie Polska, czyli kraj siedziby usługobiorcy. Podatnik z Polski ma obowiązek odprowadzić z tego tytułu podatek należny i jednocześnie uprawniony jest do odliczenia podatku naliczonego.

Na marginesie warto dodać, że zakupu domeny internetowej, będącego importem usług, nie wykazuje się w informacji podsumowującej.

Trzeba również pamiętać, że zasady opodatkowania zmieniają się w sytuacji, gdy nabywcą domeny internetowej jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W takim przypadku zastosowanie znajduje art. 28c ustawy VAT, który wskazuje, że usługa taka jest opodatkowana w kraju siedziby usługodawcy.

Jeżeli zatem zakupu domeny internetowej dokonuje konsument, to nie jest on zobligowany do rozliczenia podatku należnego, ponieważ podatek ten odprowadza sprzedawca w swoim kraju.

Przykład 2.

Osoba fizyczna z Polski zakupiła domenę internetową od sprzedawcy z Irlandii. Następnie domena ta posłużyła w działalności gospodarczej, która została założona po paru miesiącach. W takim przypadku podatnik nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego od zakupu, ponieważ podatek VAT został odprowadzony przez sprzedawcę w Irlandii. Nie znajduje tu zastosowania mechanizm odwróconego obciążenia.

Na gruncie podatku VAT zakup domeny internetowej stanowi import usług. Obliguje to podatnika do równoczesnego rozliczenia podatku należnego oraz naliczonego.

Zakup domeny internetowej na gruncie podatku PIT

Drugą kwestią wartą poruszenia jest sposób kwalifikacji wydatku na zakup domeny internetowej na gruncie podatku dochodowego.

Przede wszystkim należy zastanowić się, czy domena internetowa mieści się w zakresie definicji wartości niematerialnej i prawnej.

W tym celu trzeba przywołać treść art. 22b ust. 1 ustawy PIT, która podaje, że wartości niematerialne i prawne to nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego;
  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
  • licencje;
  • prawa określone w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej;
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jak wskazaliśmy na wstępie, domena internetowa nie jest prawem majątkowym. Prowadzi to zatem do wniosku, że zakupiona domena internetowa nie może być kwalifikowana jako wartość niematerialna i prawna, czyli nie podlega amortyzacji.

W konsekwencji wydatek na zakup domeny nie jest rozliczany poprzez systematyczne odpisy amortyzacyjne, lecz jest ujmowany bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Domena internetowa nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej podlegającej opodatkowaniu. Wartość domeny internetowej nie podlega zatem amortyzacji, lecz jest ujmowana bezpośrednio w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawione argumenty, możemy stwierdzić, że zakup domeny internetowej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wywołuje określone skutki zarówno w ramach podatku VAT, jak również i w przypadku podatku PIT. Jest to bowiem import usługi podlegający rozliczeniu w Polsce na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów