0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest nowy środek transportu? W jakich sytuacjach mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem nowych środków transportu? W jaki sposób właściwie rozliczać takie transakcje? Zapraszamy do lektury artykułu.

Definicja - wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu

Może się wydawać, że nowy środek transportu to wyłącznie auto kupione w salonie. To mylne przeświadczenie - oddajmy głos ustawodawcy:

Art. 2 pkt 10 ustawy o VAT

“Przez nowe środki transportu należy rozumieć przeznaczone do transportu osób lub towarów:

a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta,

c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.”

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia

Definicja WNT znajduje się w art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług.

“Przez WNT należy rozumieć nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.”

Warunkiem do wystąpienia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest to, że dostawca i kupujący powinni być zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, czyli mieć tzw. europejski Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony prefiksem określonego państwa (dla Polski - PL).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu a obowiązek podatkowy

Art. 20 ust. 9 wspomnianej ustawy mówi, że przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu obowiązek podatkowy rodzi się w momencie otrzymania tych towarów - ale nie później niż w chwili wystawienia odpowiedniej faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu - rozliczanie

Przy rozliczaniu takiej transakcji decydujące znaczenie ma fakt, czy nabywca korzysta ze zwolnienia z podatku, czy jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli jest czynnym podatnikiem, wtedy taką transakcję powinien rozliczyć w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (w zależności od wyboru częstotliwości rozliczeń). Z kolei jeżeli jest to podmiot zwolniony z VAT i wartość WNT jest większa niż 50 tysięcy złotych lub zdecydował się na opodatkowanie WNT na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy o VAT, wówczas musi wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-8. Dokument ten trzeba składać za okresy miesięczne - maksimum do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Uwaga!

Podatnicy VAT zwolnieni i czynni (rozliczający WNT), jeśli dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu, muszą wyliczyć i przelać na konto urzędu skarbowego podatek w czasie 14 dni od chwili powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązki pojawiają się także w kontekście osób fizycznych nieprowadzących firmy oraz podmiotów zwolnionych z VAT nieprzekraczających 50 tysięcy złotych w ramach WNT i niekorzystających z praw zawartych w art. 10 ust. 6 ustawy. Są oni zobowiązani do złożenia deklaracji VAT-10 w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Kolejny wymóg to oczywiście wyliczenie i przelanie podatku na konto urzędu.

Uwaga!

Art. 29a Ustawy o podatku od towarów i usług reguluje kwestię ustalania podstawy opodatkowania (od 2014 r.) przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu.

Jak widać, rozliczanie omówionej transakcji nie jest trudne. Nie znaczy to naturalnie, że można zapominać o ważnych terminach i obowiązku złożenia w US właściwych deklaracji - obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów