0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek dochodowy a moment wystawienia faktury

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie można zapominać, że faktura, będąca dowodem księgowym, który dokumentuje sprzedaż towarów i usług, posiada znaczenie również w kwestii podatku dochodowego. Sprawdź, jaki ma wpływ wystawiona faktura na podatek dochodowy.

Podatek dochodowy a obowiązek podatkowy

Skupiając się na nieustannych zmianach prawnych wokół podatku VAT, nie wolno tracić z oczu kwestii związanych z podatkiem dochodowym - w końcu każdy przedsiębiorca jest zobligowany do jego rozliczania. Jego wysokość co do zasady oblicza się, pomniejszając osiągnięte w danym okresie przychody o poniesione w tym czasie koszty. Jeżeli więc przy wyliczeniu należnego podatku trzeba ustalić wysokość przychodu, koniecznym jest określenie, kiedy przy realizacji transakcji takich przychód powstaje. Trzeba uważać, ponieważ są sytuacje, gdy takich kluczowych dat jest kilka.

Przy określaniu tego terminu trzeba wziąć pod uwagę fundamentalne przepisy, które zostały określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 14 ust. 1c mówi, że dniem uzyskania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego albo wykonania (także częściowego) usługi. Nie jest to jednak takie proste, gdyż pojawiają się zdarzenia, które mogą stanowić datę powstania przychodu - o ile mają miejsce wcześniej niż dzień opisany w ustawie. Tymi dwoma zdarzeniami są: uregulowanie należności oraz wystawienie faktury.

Oprócz tego możemy wyróżnić wyjątki od podstawowej zasady - jest ich kilka, choć zdecydowanie mniej niż w przypadku obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Do grupy tej zaliczają się usługi, które są rozliczane w okresach rozliczeniowych. Ustęp 1e wspomnianej ustawy wskazuje, że w ich przypadku datą powstania przychodu jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze - z tym, że taka data nie może występować rzadziej niż raz w roku. Ustęp 1h poucza zaś, że ta zasada ma zastosowanie również w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej, a także gazu przewodowego.

Jeśli chodzi o drugi wyjątek, pojawia się on gdy przed wykonaniem usługi/dostarczeniem towaru/wystawieniem faktury otrzymamy zapłatę. Ustęp 1i mówi, że momentem powstania przychodu staje się wówczas dzień otrzymania zapłaty.

Przychód a faktura - jaki jest związek?

Z opisanych wyżej przepisów wynika, że dla pojawienia się obowiązku podatkowego w PIT faktura ma znaczenie jedynie wtedy, kiedy będzie wystawiona przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi bądź zbyciem prawa majątkowego.

A jaki jest termin wystawienia faktury? Artykuł 106i ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług mówi, że regułą jest tu sporządzenie jej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru albo wykonania usługi. Z tego wynika, że faktura nie oddziałuje na moment powstania przychodu, ponieważ może być wystawiona aż do 45 dni po realizacji transakcji. Jeśli chodzi o szczególne zasady na temat tego momentu, tu również jest mowa o terminach po wykonaniu transakcji. Ustępy 2-6 wskazują w wyjątkowych sytuacjach od 7 do 120 dni.

Kolejny ustęp ustawy - 7 - jest warty większej uwagi. Wskazuje on, że podatnik może wystawić fakturę przed wykonaniem usługi/dokonaniem dostawy towaru. Przepis precyzuje, że wyprzedzenie może obejmować maksimum 30 dni. W tym przypadku przychód powstanie maksimum 30 dni wcześniej niż w standardowej sytuacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów