0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym się różni upadłość likwidacyjna od upadłości układowej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Upadłość to procedura, która jest wszczynana w przypadku, gdy firma okaże się niewypłacalna. Cały sens postępowania upadłościowego opiera się na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli zadłużonego przedsiębiorstwa. Szczegółowe regulacje, dotyczące tej kwestii, zostały umieszczone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Przepisy ustawy wprowadzają dwa rodzaje postępowania upadłościowego - postępowanie upadłościowe może być prowadzone w trybie układu lub likwidacji. Cel obu rodzajów postępowań jest taki sam - spłata zadłużenia wobec wierzycieli, z tą jednak różnicą, że w zależności od rodzaju postępowania odbywa się ona w odmienny sposób i z różnym skutkiem dla upadłego. Poniżej dokonamy szczegółowego omówienia rodzajów postępowania upadłościowego. Dowiedz się z naszego artykułu czym różni się upadłość likwidacyjna od upadłości układowej. 

Czym jest upadłość układowa?

Upadłość układowa – celem tego rodzaju postępowania upadłościowego jest doprowadzenie do zawarcia układu pomiędzy upadłym a wierzycielem. Dzięki zawarciu takiego porozumienia dłużnik zyskuje możliwość kontynuowania prowadzenia swojej działalności mimo, że toczy się postępowanie upadłościowe. Warunkiem przeprowadzenia postępowania w takim rodzaju, jest uprawdopodobnienie przez dłużnika, że jego wierzyciele w drodze układu zostaną zaspokojeni w większym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni przy przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku dłużnika. Ponadto, poza uprawdopodobnieniem takiego stanu rzeczy dłużnik musi zachowywać się w sposób, który umożliwi mu wykonanie owego układu. Aby zawarcie układu było w ogóle możliwe, musi on zostać zaakceptowany poprzez głosowanie przez wszystkich wierzycieli, a następnie zatwierdzony przez sąd. 

Upadłość likwidacyjna - co to takiego? 

Upadłość likwidacyjna – celem tego rodzaju postępowania upadłościowego jest sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika-przedsiębiorcy w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy. Po dokonaniu zajęcia majątku następuje jego zabezpieczenie i cały zarząd przejmuje syndyk masy upadłościowej. Następnie syndyk dokonuje spisu inwentarza oraz oszacowania całej masy upadłości. Warto zaznaczyć, że już na tym etapie postępowania dłużnik nie może dysponować już swoim majątkiem i nie ma wpływu na funkcjonowanie swojej firmy. Po dokonaniu spisu inwentarza i oszacowaniu całego majątku dłużnika syndyk sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo wskazuje, w jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż majątku upadłego. W szczególności powinien wskazać, czy sprzedaż będzie odbywała się w całości czy poprzez sprzedaż poszczególnych składników majątku masy upadłościowej. Syndyk nie działa bezpłatnie - jego wynagrodzenie pokrywane jest ze sprzedawanego majątku, ponadto jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu likwidacji ma on prawo sprzedać ruchomości, jeśli potrzebne są środki na pokrycie kosztów postępowania. Upadłość likwidacyjna przeprowadzana jest, gdy dotychczasowe działania niewypłacalnego przedsiębiorcy nie dają żadnych podstaw dla uznania jego wiarygodności i rzetelności w wykonaniu układu.

O rodzaju postępowania upadłościowego, które będzie stosowane w konkretnej sytuacji, decyduje sąd. Bierze on pod uwagę interes wierzycieli, biorąc pod uwagę to, w którym postępowaniu ich roszczenia będą zaspokojone w najwyższym stopniu. W trakcie trwania postępowania upadłościowego sąd ma prawo zmienić jego sposób (na przykład z likwidacyjnego na układowe i odwrotnie). Jednakże taką decyzję sad podejmuje tylko w przypadku, gdy będzie ona korzystniejsza dla wierzyciela.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów