0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praktycznie wykonywanie każdej pracy powoduje określone zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika. Istnieją jednak zajęcia generujące szczególnie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa dla zatrudnionych osób. Jest to związane nie tylko z rodzajem świadczonej pracy, lecz także ze stosowanymi materiałami i procesami technologicznymi oraz substancjami chemicznymi. W I części cyklu zostały omówione czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika, szczególnie kwestie stosowania materiałów i substancji chemicznych oraz problematykę ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Ograniczenia w zakresie stosowania materiałów i procesów technologicznych

W art. 220 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej kp, ustanowiono zakaz stosowania materiałów i procesów technologicznych, co do których pracodawca nie posiada wiedzy dotyczącej stopnia ich szkodliwości dla pracowników.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

W celu ustalenia stopnia szkodliwości materiałów i procesów technologicznych pracodawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie oceny do jednej z jednostek badawczych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS) z dnia 12 lipca 1996 roku w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Pracodawca jest ponadto zobowiązany uwzględnić przepisy Rozporządzenia MZiOS z dnia 1 lipca 1996 roku w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych. Rozporządzenie to wskazuje 6 substancji, przy czym zakaz nie dotyczy ich stosowania i transportu:

  • dla celów naukowo-badawczych i w pracach laboratoryjnych;
  • w mieszaninie, o ile zawartość tej substancji nie przekracza stężenia 0,1% wagowych.  

Niedopełnienie obowiązków określonych w art. 220 § 1 kp naraża pracodawcę na odpowiedzialność wykroczeniową wynikającą z przepisów art. 283 § 2 pkt 5 lit. a kp.

Oznacza to, że ten, kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Postępowanie w przypadku substancji chemicznych

Art. 221 § 1 i 2 kp przewidują zakaz stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin bez odpowiednich oznaczeń, kart charakterystyki oraz opakowań zabezpieczających przed określonymi zagrożeniami. Zgodnie z tymi przepisami niedopuszczalne jest stosowanie:

  • substancji chemicznych i ich mieszanin nieoznakowanych w sposób widoczny,  umożliwiający ich identyfikację;
  • substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

Stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny wywołującej zagrożenie jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia lub życia (art. 221 § 3 kp).

Kryteria oraz sposób klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin pod względem zagrożeń dla zdrowia lub życia, a także ich oznakowania, określają przepisy Ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz regulacje wykonawcze wydane na jej podstawie. 

Naruszenie przepisów art. 221 § 1 i 2 kp stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym, które jest zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracownika przed promieniowaniem jonizującym

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym zostały sformułowane w art. 223 § 1 kp.

Pracodawca jest obowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.

Ponadto, zgodnie z art. 223 § 2 kp, dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych, otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, nie może przekraczać dawek granicznych, określonych w odrębnych przepisach dla sztucznych źródeł promieniowania jonizującego.

Oznacza to zatem, że dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł naturalnych, otrzymywana przez pracownika przy pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, nie może przekroczyć dawek granicznych określonych na podstawie przepisów art. 25 pkt 1 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku – Prawo atomowe w Rozporządzeniu Rady Ministrów (RM) z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego.

Pracodawcy są także zobowiązani stosować przepisy Rozporządzenia RM z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego. Pracodawcy korzystający natomiast z usług pracowników zewnętrznych mają obowiązek uwzględnienia regulacji Rozporządzenia RM z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym. 

Czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika – część I. Podsumowanie

Pracodawcy są obowiązani stosować materiały i procesy technologiczne po uprzednim ustaleniu stopnia ich szkodliwości i podjęciu odpowiednich środków profilaktycznych. W przypadku używania substancji chemicznych należy je odpowiednio oznakować i zaopatrzyć w karty charakterystyki oraz zabezpieczające opakowania. Jeżeli w zakładzie pracy występuje promieniowanie jonizujące, należy przed nim chronić pracowników, stosując systematyczne pomiary i porównując ich wyniki z dawkami granicznymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów