0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mikrorachunek podatkowy – kompleksowe wyjaśnienie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy od 1 stycznia 2020 roku nie mają już problemów związanych z wpłatami do urzędów skarbowych, bowiem korzystają z jednego rachunku podatkowego utworzonego dla każdego podatnika z osobna. Dzięki temu podatnicy w prosty sposób regulują zobowiązania podatkowe i trudniej jest o pomyłkę związaną z wpłatą zobowiązań podatkowych na błędny rachunek. Czym jest mikrorachunek podatkowy i kogo dotyczy -wyjaśniamy w artykule.

Mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, na który od 1 stycznia 2020 roku podatnik zobowiązany jest uiszczać podatek PIT, CIT i VAT. Dla każdego podatnika i płatnika, który posiada PESEL lub NIP, prowadzi działalność, zakładany jest indywidualny rachunek podatkowy. Czyli 1 podatnik = 1 rachunek dla celów PIT, CIT i VAT.

Do końca 2019 roku podatnicy płacili podatki na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przeznaczonego dla danego podatku.
W przypadku gdy podatnik nie posiada NIP-u i PESEL-u, jeśli ma status podatnika w Polsce, powinien posiadać identyfikator podatkowy. W przypadku gdy podatnik oczekuje na decyzję o przyznaniu numeru identyfikacyjnego, może wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. W tytule przelewu należy wówczas podać numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł dokonać identyfikacji i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Pozostałe podatki, np. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłaty należy opłacać w dotychczasowy sposób, tj. na rachunki bankowe urzędów skarbowych. Od 15 kwietnia 2021 r. podatnicy zobowiązani są wpłacać na mikrorachunek podatkowy również:
-> daninę solidarnościową,
-> podatek cukrowy,
-> podatek „od małpek”,
-> podatek od sprzedaży detalicznej oraz
-> opłaty wnoszone przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych.

Gdzie podatnik sprawdzi swój mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić w dwojaki sposób: 

 1. za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów znajdującego się pod adresem: Generator mikrorachunku podatkowego. Działa on 24/7 i korzystanie z niego nie jest ograniczone czasowo, więc możliwe jest jego wygenerowanie w każdej chwili, z każdego urządzenia z dostępem do internetu,
 2. w urzędzie skarbowym.

Wyróżnić należy, że aby wygenerować numer (w przypadku sposobu 1) lub uzyskać go z US (w przypadku sposobu 2), należy wskazać:

 • PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną:
  • nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • która nie jest czynnym podatnikiem VAT tj. nie jest zarejestrowany do VAT,
 • NIP, jeśli podatnik:
  • prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT
  • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Wygenerowanie czy podanie i prowadzenie mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi kosztami. Numer rachunku wygenerowanego na stronie MF można wydrukować.

Ministerstwo ostrzega!
Aby uzyskać numer mikrorachunku podatkowego należy korzystać tylko z oficjalnej strony udostępnionej przez Ministerstwo Finansów (stroną udostępnioną przez MF jest m.in. strona podatki.gov.pl).
Dodatkowo apeluje się, aby nie korzystać z numerów rachunków wysyłanych drogą mailową lub smsem.

Z czego składa się mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy spełnia standard NRB, czyli standard, który jest stosowany w obrocie krajowym w zakresie sposobu numeracji rachunków bankowych oraz standard IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Składa się on z 26 znaków:

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

Wyjaśniając:

 • LK oznacza liczbę kontrolną;
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP;
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP;
 • Y = 1, gdy użyłeś numeru PESEL;
 • Y = 2, gdy użyłeś NIP-u;
 • po znaku Y jest twój PESEL lub NIP;
 • na kolejnych pozycjach są zera.

Przykładowo, jeśli podatnik ma numer PESEL 11111111111, to jego mikrorachunek podatkowy będzie miał numer: LK10100071222111111111111.

Rozliczenie z urzędem skarbowym a mikrorachunek podatkowy

Utworzony dla podatników oraz płatników mikrorachunek podatkowy służy do dokonywania wpłat tylko dla celów PIT, CIT i VAT oraz innych należności budżetowych np. odsetek za zwłokę powstałych od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Natomiast inne podatki, np. podatki lokalne wpłaca się na poprzednich zasadach, tj. na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Rachunek ten podatnik znajdzie w obwieszczeniu ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Krajowa Informacja Skarbowa przedstawiła rozwiązania w przypadku konkretnych problemów:
1. zlecenie przelewu do urzędu skarbowego z zagranicznego banku. Jeśli wymagane jest podanie kodu BIC, to wpisać należy numer SWIFT: NBPLPLPW;
2. przelew elektroniczny z systemu księgowego – w dalszym ciągu obowiązuje ten sam przelew Elixir, więc można korzystać z tego typu rozwiązań;
3. zlecenie przelewu zaliczki na podatek dochodowy za pracownika – opłacane są one na mikrorachunek podatkowy pracodawcy (nie opłaca się zaliczek osobno na mikrorachunki podatkowe pracowników);
4. zwrot nadpłaty i podatku – realizowane są standardowo, czyli na rachunek bankowy przedsiębiorcy.
5. w przypadku spółek każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z prowadzonej spółki na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz, wynikające z obowiązków płatnika tj. spółki, w tym zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki.

Błędem, jaki mogą popełnić podatnicy w związku z płatnością na mikrorachunek podatkowy jest wpłata na nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym):

 • podatnik zorientował się, że wpłacił kwotę na zły rachunek – należy udać się osobiście do właściwego urzędu skarbowego z potwierdzeniem polecenia przelewu i wyjaśnić zaistniałą sytuację,
 • podatnik nie zorientował się, że wpłacił kwotę na zły rachunek – urząd skarbowy powinien wezwać podatnika do wyjaśnienia wpłaty. Wówczas w przypadku wezwania należy udać się do właściwego urzędu skarbowego w celu wyjaśnienia wraz z potwierdzeniem zapłaty;

wówczas nie powinny zostać z tego tytułu wyciągnięte negatywne konsekwencje.

Czy możliwe jest wpłacenie podatku za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy?

Zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej podatek może zostać zapłacony przez:

 1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń kwotowych;
 2. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 3. inny podmiot, tj. osobę trzecią, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek w wysokości wyższej niż 1000 złotych może więc zostać opłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. Natomiast jeśli podatek powyżej 1000 złotych zostanie wpłacony przez osobę trzecią, to uznaje się go za niezapłacony.

Jak się zachowa mikrorachunek podatkowy w przypadku zaległości podatkowej?

Zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania - na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Zgodnie z powyższym podatnik może wskazać w trakcie dokonywania przelewu, jaki typ zobowiązania chce uregulować – PIT, CIT czy VAT bądź pozostałe opłaty niedotyczące podatku. Jeżeli podatnik nie wskaże typu zobowiązania, to naczelnik urzędu skarbowego rozliczy zobowiązanie o najstarszym terminie wymagalności.

Jeżeli podatnik posiada zaległości podatkowe względem urzędu skarbowego:

 • dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku,
 • dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika w przypadku braku wskazania podatku lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku.

Przy czym jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Więcej w tym temacie wraz z przykładami opisujemy w artykule: Indywidualny mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020!
W związku z powyższym, podatnik posiadający zaległości podatkowe nie ma możliwości płacenia bieżących podatków, ponieważ zawsze wpłata będzie zaliczona na poczet najdłużej zalegającego podatku.

Mikrorachunek podatkowy w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl wprowadzenie mikrorachunku podatkowego przedsiębiorcy następuje przez zakładkę: USTAWIENIA » PODATKI » OGÓLNE. W oknie które się pojawi w pozycji INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE - MIKRORACHUNEK należy wprowadzić numer mikrorachunku wygenerowany na stronie MF. 

Mikrorachunek podatkowy - opcja potwierdź poprawność

Po uzupełnieniu numeru mikrorachunku podatkowego i sprawdzeniu jego poprawności należy potwierdzić dane wybierając opcję POTWIERDZIĆ POPRAWNOŚĆ.

Mikrorachunek podatkowy - jak uzupełnić w systemie wfirma.pl

Zapisany numer mikrorachunku podatkowego będzie podpowiadał się automatycznie podczas:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów