0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Program Leader - dofinansowanie dla firmy na obszarach wiejskich

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak uzyskać dofinansowanie dla swojej firmy zlokalizowanej na terenie wiejskim? Jeśli chcesz prowadzić działalność na wsi skorzystaj z programu Leader. W ramach programu można uzyskać nawet 300 tys. złotych dofinansowania biznesu na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Zobacz, kto może dostać dofinansowanie, jakie niesie program Leader.

Założenia i cele programu Leader

Leader to podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na opracowaniu przez lokalne grupy działania, czyli społeczność wiejską strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Program Leader zakłada następujące cele:

 • budowanie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację mieszkańców,

 • przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Program Leader należy do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW), czyli wspierany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że:

 • członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego;
 • nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa;
 • lokalne grupy działania mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach;
 • obligatoryjnym organem lokalnej grupy działania jest rada, wybierana przez walne zebranie członków spośród jego członków, do której wyłącznej właściwości należy wybieranie projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej strategii;
 • co najmniej połowę członków rady lokalnej grupy działania stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, z tym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD ani jej zarządu.

Dla kogo jest przeznaczony program Leader?

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się wszystkie osoby, które nie skończyły 60. roku życia i nie są ubezpieczone w KRUS. Przyszły przedsiębiorca musi mieszkać i chcieć założyć swoją działalność na wsi lub w mieście, w którym liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. Ponadto ubiegający się o dofinansowanie z programu Leader nie może być wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ważne!

Jeżeli przyszły przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie może złożyć wniosku o dofinansowanie z programu Leader.

Planowana działalność ponadto musi mieć charakter mikroprzedsiębiorstwa i dotyczyć określonej działalności pozarolniczej. W związku z tym przedsiębiorca nie może zatrudniać więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie może wynosić więcej niż 2 mln euro.

Ubiegający się o dofinansowanie w składanym wniosku musi zaznaczyć, ile miejsc pracy może utworzyć. Przy czym warto pamiętać, że działalność jednoosobowa również rozumiana jest jako etat. Ilość utworzonych miejsc pracy wpływa przede wszystkim na wysokość dofinansowania. Utworzenie etatów deklaruje się w biznesplanie. ARiMR narzuca obowiązek utrzymania miejsc pracy przez przynajmniej dwa lata. Jeżeli przedsiębiorca nie dotrzyma tych terminów, zostaną nałożone na niego kary, a w najgorszym wypadku, będzie musiał oddać całą kwotę dofinansowania.

Uwaga!

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do lokalnej grupy działania (LGD), która następnie rozdysponuje przyznane wcześniej środki unijne dla danego obszaru wiejskiego.

Na co można przeznaczyć środki przyznane z dofinansowania Leader?

Fundusze otrzymane z programu Leader można przeznaczyć na m.in:

 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych;
 • rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskimw tym podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz tworzenie lub rozwój przedsiębiorstw spożywczych;
 • wspieranie współpracy między firmami na obszarze wiejskim;
 • rozwój rynku zbytu produktów i usług lokalnych;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • budowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • promowanie obszaru wiejskiego.

Program Leader a wkład własny

Program Leader realizowany jest w formie dofinansowania, a nie dotacji. Oznacza to, że środki uzyskane z programu są refundacją nakładów poniesionych na utworzenie przedsiębiorstwa.

Oznacza to, że przyszły przedsiębiorca musi posiadać wkład własny, ale może się ubiegać o zwrot 50% kosztów. Posiadając 20 tys. złotych wkładu własnego, z programu Leader można dostać maksymalnie 20 tys. Z otrzymanych pieniędzy nie można jednak finansować kupna rzeczy używanych, zakupu nieruchomości czy podatku od towarów i usług.

Program Leader umożliwia uzyskanie grantów na różnorodne działania. Aby je uzyskać, należy śledzić strony Lokalnych Grup Działania i w porę złożyć stosowny wniosek. Społeczności wiejskie, o ile nie są jeszcze zaangażowane w tę działalność, mogą rozważyć, czy wspólnie są w stanie zrobić coś „pożytecznego” dla swojej społeczności. Wykaz LGD jest dostępny w Urzędach Marszałkowskich konkretnych województw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów