Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dotacja w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorcy często korzystają z różnego rodzaju wsparcia finansowego, jak np. kredyty, pożyczki, czy dotacje. Prawidłowe rozliczenie tych ostatnich sprawia podatnikom wiele trudności. Przepisy w tej kwestii, często zawiłe i niezrozumiałe, powodują problemy w ich interpretacji. Sprawdź, jak powinna zostać rozliczona otrzymana dotacja!

Czy otrzymana dotacja jest przychodem?

Jak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Warto podkreślić, że w większości przypadków dotacje stanowią przychód zwolniony z opodatkowania, o czym mówi art. 21 ustawy:

"art. 21 ust. 1 Wolne od podatku dochodowego są: (...)

121) jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (...)

129) dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego; (...)

136) płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

137) środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865 oraz z 2016 r. poz. 1250)”.

Dotacja w Księdze Przychodów i Rozchodów?

W praktyce gospodarczej można wyróżnić dwa sposoby dotyczące ujmowania otrzymanej dotacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Księga jest ewidencją, w której co do zasady powinno wykazywać się te transakcje, które wywołują konsekwencje podatkowe. Jeżeli zaistniałe zdarzenia gospodarcze nie mają znaczenia dla podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady nie należy wykazywać ich w KPiR.

Jak wynika z objaśnień do prowadzenia księgi, przychody należy wykazywać w kolumnie 7 - sprzedaż towarów lub usług, oraz w kolumnie 8 - pozostałe przychody, czyli takie które nie wynikają z głównego profilu działalności firmy, np. odsetki bankowe, przychód ze sprzedaży środka trwałego itp.

Zatem przychodów zwolnionych z opodatkowania przedsiębiorca z pewnością nie powinien wykazywać ani w kolumnie 7 ani w kolumnie 8 księgi, gdyż ujmuje się w nich tylko te, które podlegają opodatkowaniu PIT.

Generalnie zgodnie z pierwszym sposobem stosowanym przez praktyków, otrzymanej dotacji nie należy ujmować w KPiR. Tłumaczą to tym, iż nie ma ona żadnego wpływu na podatek a zatem i na wyliczaną oraz opłacaną przez przedsiębiorcę zaliczkę.

Jednak w sytuacji, gdy podatnik chce wykazać otrzymaną dotację w księdze, kolumną odpowiednią do tego będzie kolumna 17, która służy do ujmowania uwag. Ta część tabeli, generalnie jest neutralna i de facto nie ma wpływu na zobowiązanie podatkowe. Bowiem, jak wynika z objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 17 przeznaczona jest do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-16. Może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi. W kolumnie tej mogą być także ewidencjonowane wartości przychodów faktycznie przez podatnika otrzymane. Można do nich zakwalifikować np. dotacje. Jednak, jak wynika z przepisów, mogą, ale nie muszą być ujmowane w niej przychody faktycznie otrzymane przez przedsiębiorcę.

Co do zasady decyzja o ujęciu przychodu (dotacji) w księdze należy do samego podatnika. Warto w tym miejscu podkreślić, że nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wykaże otrzymanej dotacji w KPiR, zobligowany jest do przechowywania wszelkiej dokumentacji z nią związanej.