0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towary sfinansowane dotacją a remanent likwidacyjny dla celów VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozpoczynając działalność gospodarczą, otrzymałam dotację z urzędu pracy z tego tytułu. Został nią częściowo sfinansowany zakup środków trwałych. Jednak od ich zakupu nie dokonałam odliczenia podatku VAT. Obecnie likwiduję działalność gospodarczą, czy środki trwałe i towary sfinansowane dotacją, od których nie odliczyłam VAT, muszę wykazać w remanencie likwidacyjnym?

Justyna, Kraków

 

Zdaniem organów podatkowych w remanencie likwidacyjnym ujmuje się towary, od zakupu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Nawet w sytuacji, gdy z tego prawa nie skorzystał. Przy czym należy mieć na uwadze, że zazwyczaj umowy zawierane z urzędami pracy zobowiązują podatnika do zwrotu podatku VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanego dofinansowania. Jeśli jednak podatnik nie będzie uprawniony do odliczenia VAT lub dobrowolnie z niego zrezygnuje, to zwrot VAT do urzędu nie jest wymagany.

Dlatego też należy rozważyć dwie sytuacje:

  • zakup, przy którym zrezygnowano z odliczenia VAT,

  • zakup, przy którym odliczono VAT i nie skorzystano ze sfinansowania VAT dotacją.

W przypadku, gdy przedsiębiorca dobrowolnie zrezygnuje z odliczenia VAT, towary pozostające w firmie na dzień likwidacji działalności należy ująć w remanencie likwidacyjnym, w wyniku czego podlegają one opodatkowaniu. Nie podlegają mu bowiem wyłącznie towary, od których podatnikowi nie przysługiwało odliczenie VAT. Jeśli zaś podatnik mógł odliczyć podatek VAT od zakupu towaru, ale tego nie zrobił, to i tak towar ten będzie musiał wykazać w remanencie likwidacyjnym.

Powyższe potwierdza interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 19 września 2014 r. sygn. IPTPP2/443-514/14-4/JS. W rozpatrywanej sprawie podatnik otrzymał dotację z powiatowego urzędu pracy, za którą nabył środki obrotowe do sklepu internetowego. W umowie z urzędem została zawarta adnotacja o konieczności zwrotu VAT, jeśli zostanie on odliczony. Jednak korzystający z dotacji złożył oświadczenie, że nie będzie odliczał VAT. Towar zakupiony ze środków z dotacji pozostał na stanie firmy do dnia likwidacji działalności. Na podstawie powyższego stanu faktycznego organ podatkowy uznał, że:

Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednak w złożonym wniosku wyjaśniła, dlaczego nie odliczała podatku VAT (taka była informacja udzielona przez osobę w Urzędzie Pracy zajmującą się rozliczaniem dotacji). Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – w stosunku do zakupionych z dotacji towarów handlowych przysługiwało Jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej Zainteresowana była zobowiązana do wykazania tych towarów w spisie z natury, a tym samym do opodatkowania ich podatkiem VAT na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 4 ustawy.

W ten sam sposób należy również traktować towary, przy których nabyciu podatnik dokonał odliczenia VAT, a kwotę VAT zwrócił do organu przyznającego dotację. W tej sytuacji podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i skorzystał z tej możliwości. Przy czym to, że podatnik dokonał zwrotu VAT, nie ma wpływu na przysługujące prawo do odliczenia podatku. Dokonanego zwrotu podatku nie można bowiem utożsamiać z utratą prawa do odliczenia VAT.

O wiele bardziej problematyczna okazuje się kwestia ujęcia w remanencie likwidacyjnym środków trwałych. Można spotkać się z poglądem, że skoro w remanencie likwidacyjnym ujmuje się towary, które zostały nabyte lub wytworzone w celu ich dalszej odsprzedaży, to nie należy do nich zaliczać środków trwałych. Inne orzeczenia mówią, że jeśli minął okres korekty to środków trwałych to nie należy ujmować ich w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT. Obecnie jednak przeważa pogląd, że z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności środki trwałe znajdujące się w firmie tracą swój status i stają się towarami przeznaczonymi do sprzedaży. W związku z tym należy ująć je w remanencie likwidacyjnym.

Podsumowując, w remanencie likwidacyjnym ujmuje się towary sfinansowane dotacją, a także wyposażenie i towary zaliczane u podatnika do środków trwałych, które podlegają amortyzacji. Z kolei w remanencie likwidacyjnym nie ujmuje się wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, a nie są uznawane za towary.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów