0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokładna nazwa towaru na paragonie fiskalnym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na paragonie fiskalnym powinna się znaleźć dokładna nazwa sprzedawanego towaru, która pozwoli na jego jednoznaczną identyfikację. Sprzedawcy będą musieli precyzyjniej określać nazwy sprzedawanych towarów, co potwierdzają wydane interpretacje indywidualne. Czy nazwa towaru na paragonie fiskalnym powinna być dokładna? 

Elementy paragonu

W myśl rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących paragon jest dokumentem fiskalnym wydrukowanym w momencie sprzedaży przez kasę dla nabywcy, potwierdzającym dokonaną transakcję sprzedaży.

W § 8 w/w rozporządzenia została zawarta lista elementów, jakie powinien posiadać paragon:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP),
 3. numer kolejny wydruku,
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
 5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi,
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
 12. łączną kwotę podatku,
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto,
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego,
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy,
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. W brzmieniu poprzednich przepisów na paragonie powinna się znaleźć nazwa towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Nie było więc konieczności podawania szczegółowej nazwy.

Dokładna nazwa towaru

Zmiany powinny być uwzględnione przede wszystkim przez małych sklepikarzy, którzy stosowali do tej pory uproszczenia w nazwach. Sklepy warzywne nie będą mogły zatem umieszczać podziału wyłącznie na dwie kategorie: warzywa i owoce. Nie wystarczy wskazanie samej grupy artykułu, należy określić dokładnie co było przedmiotem sprzedaży, np. jabłka, rzodkiewka, ziemniaki.

Co na to izba skarbowa

W interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 kwietnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-141/13-2/MR rozpatrywana była sprawa podatnika, który prowadził sprzedaż zniczy i kwiatów. Asortyment podzielony był tyko na 3 kategorie, ale każda z nich zawierała różne rodzaje artykułów, w tym: znicze (np. małe, średnie, duże), wkłady do zniczy (np. małe, średnie, duże, parafinowe, olejowe, zalewane), kwiaty (np. chryzantemy, bratki, pelargonie, prymulki, stokrotki, wrzosy). Podatnik zadał pytanie czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT występuje konieczność podawania na paragonie nazwy towaru, czy określonej grupy towarów.

W treści interpretacji podano, że podanie samej grupy jest niewystarczające, gdyż nie pozwoli na jednoznaczną identyfikację sprzedanego towaru.

"(...) Nazwa towaru lub usługi ma spełniać cele, dla jakich podatnik został zobowiązany do ewidencjonowania obrotu. Sprzedawca jest zobowiązany na paragonie opisać każdy towar (usługę), podać jego nazwę, ale też, nie może być to nazwa bardzo ogólna. Umieszczona na paragonie fiskalnym nazwa towaru winna oznaczać nazwę jednostkową sprzedawanego towaru, a nie określoną grupę asortymentową sprzedawanego towaru, tak aby do każdego towaru możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatkowej i aby użyta nazwa była, co do istoty, zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem, a ponadto by powiązanie tej nazwy z ceną pozwoliło na indywidualne określenie sprzedanego towaru. (...)

(...) sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa towaru lub usługi na paragonie była tak skonstruowana, aby można było na jej podstawie dokładnie określić indywidualnie zakupiony towar lub usługę oraz aby umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawki podatku. Oznacza to, że podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikacje prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów. Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z konkretnymi nazwami jednostkowymi towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. (...)"

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów