0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność agroturystyczna - jak ją opodatkować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Działalność agroturystyczna, podobnie jak inne rodzaje działalności gospodarczej, podlega co do zasady opodatkowaniu. Jednak w pewnych sytuacjach może podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przychody z działalności agroturystycznej stanowią przychody z działalności gospodarczej. Podatnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne mogą wybrać jedną z czterech form opodatkowania:

  1. zasady ogólne i płacić podatek według progresywnej skali podatkowej,

  2. podatek liniowy w wysokości 19 proc. niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu,

  3. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych - stawka podatku jest zróżnicowana ze względu na rodzaj wykonanej usługi i wynosi np. 17 proc. przychodów z tytułu świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania, 3 proc. przychodów z działalności gastronomicznej (zapewnienie wczasowiczom wyżywienia),

  4. kartę podatkową - kwota podatku jest stała - ustalana przez organ podatkowy - a jej wysokość zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących w miejscowości, w której znajduje się gospodarstwo agroturystyczne oraz od liczby zatrudnianych osób.

W katalogu czynności zwolnionych z podatku dochodowego wymienionych w art. 21 ustawy o PIT znalazły się m.in. usługi w zakresie wynajmu pokoi. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania są dochody gospodarstw agroturystycznych uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych. Zwolnienie przysługuje, gdy wynajem prowadzony jest w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Osoby wynajmujące pokoje muszą przebywać w nich w celu wypoczynku. Liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać 5. Nie ma znaczenia liczba gości z nich korzystających.

Jak widać, dla oceny, czy przychód z tego wynajmu korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie wyżej powołanego przepisu, istotne jest nie tylko to, czy budynki znajdują się na terenie wiejskim, a przedmiotem usługi jest najem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku. Są to tylko poszczególne warunki zwolnienia, lecz nie jedyne. Znaczenie ma także położenie budynku na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym oraz liczba pokoi nieprzekraczająca 5.

Pozostałe usługi a zwolnienie

Zwolnione z podatku są wyłącznie dochody uzyskane z najmu pokoi gościnnych oraz z tytułu żywienia gości. Oznacza to, że ze zwolnienia nie mogą korzystać inne usługi świadczone przez podmiot prowadzący działalność agroturystyczną organizowane na rzecz gości. Ze zwolnienia nie będą zatem korzystały np. usługi organizowania wycieczek po okolicznych terenach, przejażdżki konne i inne tego typu usługi rekreacyjne. Potwierdzają to również organy podatkowe. W postanowieniu z 15 lutego 2005 r. nr PB/415-3/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole stwierdził, że:

„(…) Mając na uwadze powyższe, kalkulacja cenowa tzw. usługi agroturystycznej powinna wyraźnie rozdzielać odpłatność za wynajem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku i za wyżywienie osób, dla których wynajęto te pokoje (dochód podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego), od odpłatności za pozostałe usługi rekreacyjne (dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

W omawianej sprawie nie ma przeszkód do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i wyżywienia osób, podczas gdy dochód z usług rekreacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (…)”.

Świadczone usługi najmu muszą dotyczyć nie więcej niż 5 pokoi znajdujących się w budynkach mieszkalnych. Jeżeli zatem przedmiotem najmu są całe domy, a nie pokoje, zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Nie można z niego również skorzystać, gdy liczba wynajmowanych pokoi przekroczy 5. Potwierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2010 r., nr IBPBII/2/415-107/10/HS, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził:

“(...) We wniosku wnioskodawca nie podał czy wynajmowane są pokoje w gospodarstwie rolnym, natomiast z wniosku wynika, że łączna liczba wynajmowanych pokoi w obu budynkach przekroczy 5.

Wobec powyższego uznać należy, że nie będzie spełniony przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy, gdyż łączna liczba wynajmowanych pokoi przekroczy 5. Wynajmowanie 5 pokoi w dotychczasowym budynku nie będzie więc zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na przekroczenie ilości pokoi wynajmowanych łącznie w istniejącym budynku i w budynku wybudowanym w przyszłości (małym pensjonacie) (…)”.

Działalność agroturystyczna i pozostała

Przepisy nie zawierają ograniczeń w zakresie wykonywania innej działalności gospodarczej, jednak takie usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia.

Wątpliwości w tej kwestii wyjaśnił 15 lutego 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole, w piśmie nr PB/415-3/05. Pytającym był rolnik prowadzący działalność agroturystyczną, który organizował też na terenie gospodarstwa agroturystycznego oraz poza nim obsługę gastronomiczną imprez, przyjęć, szkoleń. Pytał on o skutki podatkowe w podatku dochodowym. Otrzymał od urzędu skarbowego następującą odpowiedź:

„(…) Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają jedynie dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku i wyżywienia osób, dla których wynajęto te pokoje. Natomiast towarzyszące im usługi rekreacyjne (przejażdżki, kuligi, ogniska), obsługę gastronomiczną przyjęć, szkoleń, organizowanie przyjęć komunijnych itp. należy zakwalifikować do źródła przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, pomimo że wykonywane są przy wykorzystaniu bazy i urządzeń związanych z gospodarstwem rolnym, którego celem jest produkcja rolna, z której dochody nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Mając na uwadze powyższe, kalkulacja cenowa tzw. usługi agroturystycznej powinna wyraźnie rozdzielać odpłatność za wynajem pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku i za wyżywienie osób, dla których wynajęto te pokoje (dochód podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego) od odpłatności za pozostałe usługi rekreacyjne (dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym) (…)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów