Poradnik Przedsiębiorcy

Prawo restrukturyzacyjne

 

Prawo restrukturyzacyjne – kto skorzysta na nowych regulacjach?

Z początkiem 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa prawo restrukturyzacyjne. Jak często bywa także w tym przypadku wprowadzane nowe regulacje wywołują pewne rozbieżne poglądy w środowisku prawniczym. Wprowadzenie nowych regulacji stało się konieczne z tego powodu, iż obecne uregulowania zawarte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze niestety okazało się niewystarczające, gdyż brak jest odpowiednich kar, oraz instrumentów a także „zachęt” przekonujących przedsiębiorców do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem w momencie, gdy znajdują się na początku kryzysu finansowego. Kolejnym argumentem przemawiającym za słusznością wprowadzenia nowej, odrębnej regulacji jest fakt, że obecne rozwiązania stanowią pewne bariery, które mogą skutecznie zniechęcić z korzystania z narzędzi układowych. Większość wniosków składana jest dopiero, gdy dłużnik znajduje się w stanie znacznej niewypłacalności i jedynym możliwym rozwiązaniem staje się upadłość likwidacyjna.

Rozdzielenie procedury restrukturyzacyjnej i upadłościowej

Jedną z kluczowych regulacji wprowadzonych w nowej ustawie jest rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych, które w swoim założeniu dążą do zawarcia układu z wierzycielami od procedury upadłościowej, która skupia się na likwidacji majątku dłużnika. Warto wspomnieć, że dotychczas polskie prawo przyjmowało jednolite postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, które charakteryzowało prowadzone postępowanie rozpoznawcze zakończone wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika. Nie ulega wątpliwości, iż z założenia prawo dotyczące restrukturyzacji najczęściej stosowane jest przez sędziów, wykwalifikowanych doradców, oraz profesjonalnych pełnomocników, jednakże ustawa w swej istocie skierowana jest i ma służyć przedsiębiorcom, wierzycielom oraz dłużnikom, gdyż jeśli spojrzymy z perspektywy szeroko rozumianej ochrony praw uczestników obrotu gospodarczego, zmiany zaproponowane przez ustawodawcę skupiają się wokół interesu przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie finansowym.