0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest przewłaszczenie na zabezpieczenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest zapisem w umowie i stanowi ochronę wierzytelności umownych. Polega na tym, że dłużnik na podstawie umowy przenosi na wierzyciela własność jakiegoś określonego składnika majątku z zezwoleniem na ewentualne zaspokojenie się wierzyciela z tej rzeczy w przypadku, gdy dłużnik nie spełni swojego zobowiązania. Ważnym aspektem jest fakt, że dłużnik  wciąż ma prawo do posiadania i  użytkowania z przedmiotu.

Mimo że kodeks cywilny nie reguluje wprost kwestii przewłaszczenia na zabezpieczenie, podstawy prawne owej instytucji unormowane zostały w licznych aktach normatywnych min. w prawie bankowym, w którym widnieje zapis zgodnie z którym zabezpieczenie wierzytelności może zostać osiągnięte w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych do momentu dokonania wszystkich zobowiązań wobec remitenta.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - warianty

Istnieje kilka odmiennych wariantów przewłaszczenia na zabezpieczenie. Do przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie może dojść:

  • Pod warunkiem rozwiązującym – w takim przypadku w treści umowy należy zamieścić klauzulę, że jeżeli dług zostanie spłacony, przewłaszczenie na zabezpieczenie traci moc a przedmiot zabezpieczone automatycznie wraca do właściciela;

  • Pod warunkiem zawieszającym – w treści umowy zamieszcza się warunek że przeniesienie własności rzeczy na wierzyciela nastąpi dopiero, gdy dłużnik nie spłaci długu;

Wybór sposobu przewłaszczenia istnieje tylko wtedy, gdy przedmiotem przewłaszczenia jest rzecz ruchoma.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - legalność

Legalność tego typu ochrony wierzytelności podkreśla ustawowa zasada swobody zawierania umów.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów