Poradnik Przedsiębiorcy

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Jako pracodawca masz prawo rozwiązać umowę o pracę ze swoimi pracownikami.  Rozwiązanie umowy o pracę najczęściej następuje poprzez złożenie wypowiedzenia, czyli oświadczenia jednej ze stron. Składając wypowiedzenie umowy o pracę, należy przestrzegać kodeksu pracy, który reguluje okresy wypowiedzenia, oraz wskazuje sytuacje, w których należy wskazać powód zakończenia współpracy.

Wypowiedzenie o pracę musi zawierać kilka niezbędnych elementów:

 • miejsce i datę,

 • dane pracodawcy,

 • dane pracownika,

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę (z określeniem daty podpisania umowy i wskazaniem dokładnego tytułu pracy, na jakim był zatrudniony pracownik),

 • wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy,

 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia i wskazaniem daty jego upływu,

 • pouczenie o przysługującym prawie do odwołania i wskazaniem odpowiedniego sądu,

 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową obwarowaną największą ilością restrykcji.  W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy pracownikowi, którego chcesz zwolnić, można wypowiedzieć umowę o pracę. Kodeks pracy określa bowiem grupę osób, które przysługuje ochrona z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Są to:

 • pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,

 • pracownicy przebywający na urlopach, bądź na zwolnieniach lekarskich,

 • kobiet w ciąży oraz pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego i urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego,

 • pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym, bądź którym przysługuje obniżony wymiar czasu pracy w ramach urlopu wychowawczego (ochrona zaczyna obowiązywać od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu bądź obniżenia czasu pracy),

 • członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,

 • członkowie rady pracowników.

Ważne!

Wypowiedzenie złożone pracownikowi należącemu do jednej z wymienionych grup będzie ważne i skuteczne. Zwolnionej osobie, przysługuje odwołanie od decyzji, możliwe jest również skierowanie sprawy do sądu. W takich sytuacjach znacznie częściej wygrywa zwolniony pracownik, a pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania.  

Sposób złożenia wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę należy złożyć na piśmie. Można je sporządzić w formie pliku tekstowego i wydrukować (koniecznie w 2 egzemplarzach), podpisać i jeden egzemplarz przedłożyć pracownikowi, drugi natomiast zachować dla siebie.

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne, ale niezgodne z prawem. Pracownik nie musi akceptować ani podpisywać wypowiedzenia. Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia - ważne jest, żeby pracownik się z nim zapoznał. Można podpisane przez pracodawcę wypowiedzenie przedłożyć pracownikowi lub wysłać (za potwierdzeniem odbioru) na adres zamieszkania. Termin biegu wypowiedzenia będzie liczony od dnia potwierdzenia otrzymania listu, w przypadku braku odbioru w Polsce po podwójnym awizowaniu istnieje domniemanie otrzymania. Możliwe jest również złożenie wypowiedzenia umowy o prace drogą mailową.