0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług dokonany przed rejestracją VAT-UE - jak rozliczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Import usług dokonany przed rejestracją VAT-UE to często spotykana sytuacja. Podatnik chce uzyskać unijny NIP i złożył nawet formularz aktualizacyjny VAT-R, niemniej jeszcze nie ma tego numeru. Czy w takim wypadku może dokonać importu usług – nabyć usługę od kontrahenta z UE i w trakcie rozliczenia importu usług odliczyć podatek VAT?

Import usług dokonany przed rejestracją VAT-UE - co to jest import usług?

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, import usług to świadczenie usług, z których tytułu wykonania podatnikiem jest usługobiorca.

Import usług to zakup usług przez polskiego przedsiębiorcę (firmę):

 1. od usługodawcy (sprzedawcy usług), który siedzibę swojej firmy ma na terenie UE poza Polską, albo
 2. od usługodawcy (sprzedawcy usług), który siedzibę swojej firmy ma poza terytorium UE.

Podstawowa kwestia w imporcie usług to to, że dotyczy wyłącznie usług, a nie towarów.

Import usług to zagadnienie, które wymaga specyficznego rozliczenia w podatku VAT, a zatem nie występuje ono w takiej postaci, tzn. wymagającej rozliczenia w VAT w podatku dochodowym od osób fizycznych czy prawnych.

W podatku dochodowym od osób fizycznych czy prawnych występuje oczywiście import usług, ale wymaga on tylko zaksięgowania w kosztach zakupu tej usługi oraz przeliczenia na złote wartości faktury wyrażonej w walucie obcej.

Import usług dokonany przed rejestracją VAT-UE - import usług kwalifikuje obowiązek rozliczenia podatku VAT po stronie nabywcy

Warunki, jakie są niezbędne do wystąpienia importu usług, ustawodawca zawarł m.in. w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o VAT. 

Import usług wystąpi, gdy:

 1. miejsce świadczenia występuje na terytorium RP (miejsce świadczenia dla celów VAT, ustalane zgodnie z zasadami VAT nie oznacza, że usługa musi być wykonana fizycznie w Polsce);
 2. sprzedawca usług prowadzi działalność i nie ma siedziby działalności w Polsce;
 3. usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

Import usług nie zaistnieje, jeżeli sprzedawcą usług jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności mająca miejsce zamieszkania poza Polską.

Niezwykle dużym wyjątkiem od reguły może być przypadek, kiedy taka osoba prowadzi działalność, ale nie dokonała jej rejestracji pomimo takiego wymogu.

Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać sprzedawca i nabywca, przedstawiono w poniższej tabeli.

Warunki wystąpienia importu usług u polskiego przedsiębiorcy 

Usługodawca

Usługobiorca

 1. podatnik niemający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP;
 2. w przypadku usług świadczonych na nieruchomościach (w Polsce) podatnik ten nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT albo zwolniony z VAT na terytorium RP
 • w przypadku usług świadczonych dla polskiego podatnika – podatnik prowadzący działalność (osoba fizyczna, osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT), zarejestrowany do VAT-UE lub zobowiązany do zarejestrowania do VAT-UE;
 • w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium RP – podatnik prowadzący działalność, osoba prawna niebędąca podatnikiem;
 • w pozostałych przypadkach – podatnik prowadzący działalność mający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP lub osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT, ale mająca siedzibę na terytorium RP i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania do VAT-UE.

Bardzo charakterystyczną cechą dla importu usług jest wymóg rozliczenia podatku VAT przez nabywcę usług.

Jeżeli zakupu usługi od kontrahenta z siedzibą poza Polską dokonuje polski przedsiębiorca, to ma on obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu tego zakupu.

W imporcie usług sprzedawca nie rozlicza podatku VAT, natomiast ewidencjonuje u siebie w rejestrach VAT sprzedaży wartość wyświadczonej usługi ze stawką VAT NP, czyli nie podlega opodatkowaniu (u sprzedawcy).

Krótko mówiąc, w imporcie usług sprzedawca stosuje tzw. odwrotne obciążenie rozliczenia podatku VAT, co po prostu oznacza, że podatek VAT rozlicza nabywca.

Natomiast polski przedsiębiorca – nabywca usługi w imporcie usług – ewidencjonuje w JPK_V7 przeliczoną na złote wartość usługi wynikającą z otrzymanej faktury:

 1. w ewidencji sprzedaży VAT – ujęcie przeliczonej wartości z faktury i doliczenie stawki VAT właściwej dla kupowanej usługi (dodatkowo wybierając opcję opodatkowania importu usług od czynnych podatników VAT albo od podatników, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT);
 2. w ewidencji zakupu VAT, dokonując odliczenia podatku VAT należnego, który podatnik ujął w ewidencji VAT sprzedaży.

Import usług dokonany przed rejestracją VAT-UE przez polskiego przedsiębiorcę

Jeżeli czynny podatnik VAT kupuje usługę od kontrahenta z UE, nie ma jeszcze numeru VAT-UE, ale spełnia wszystkie przesłanki dla zaistnienie importu usług, to czy może przy wykazywaniu tej transakcji w ewidencji JPK_V7 odliczyć podatek VAT?

Polski podatnik nabywający usługi od kontrahenta z UE z kraju innego niż Polska przy spełnieniu wszystkich warunków wystąpienia importu usług może odliczyć cały podatek VAT należny, jeżeli nabyte usługi są w całości przeznaczone na cele prowadzonej działalności.

Przykład 1.

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT nie zarejestrowała się jako podatnik unijny – nie zarejestrowała numeru tzw. VAT-UE. Nabyła ona w bieżącym miesiącu usługę z Irlandii. Podatnik wykazał import usług: w ewidencji JPK_V7x sprzedaży, w ewidencji JPK_V7x zakupu – odliczył podatek VAT należny wynikający z importu usług. Czy podatnik postąpił prawidłowo?

Odliczenie podatku VAT w imporcie usług nie jest uzależnione od rejestracji jako podatnik VAT-U. Niemniej jest to wymóg formalny i rejestracji tej należy dokonać. W każdym razie czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT naliczony, nie mając jeszcze numeru VAT-UE, jeżeli wszystkie wcześniej wymienione warunki dla zaistnienia importu usług zostały spełnione.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów