Poradnik Przedsiębiorcy

Eksport towarów - stawka VAT a brak dokumentów celnych

W przypadku eksportu towarów najistotniejszą sprawą jest ustalenie odpowiedniej stawki podatku VAT dla tego typu transakcji.

Dla eksportu bezpośredniego kwestię tę reguluje art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Rodzaje tego typu dokumentów nie zostały bliżej określone.

Jeżeli warunek ten nie został spełniony, podatnik wykazuje tę dostawę w okresie następnym, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten kolejny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu mają zastosowanie stawki krajowe podatku właściwe dla dostawy tego towaru.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określone w powyższych akapitach, upoważnia go do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

W związku z licznymi nowelizacjami od 1 kwietnia 2013 roku zmianie ulega również definicja eksportu towarów. Została ona bardziej doprecyzowana i nie powinno już budzić wątpliwości ,że eksport towarów będzie występował także, gdy towary zostaną objęte procedurą celną wywozu w innym państwie UE.

Przez eksport towarów w nowym ujęciu rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:
  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych
- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Dodatkowo w ustawie o VAT zostanie dodany ust. 6a do art. 41, który określa rodzaje dokumentów, które potwierdzają wywóz towarów. Będzie to w szczególności:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.