0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - dla kogo?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Program wymiany studentów Erasmus jest najbardziej rozpoznawalnym programem wspólnotowym dotyczącym mobilności. Od ponad 30 lat każdego roku setki tysięcy studentów z całej Europy ubiegają się o stypendium, które pozwala pokryć część kosztów studiów za granicą. Sukces programu zachęcił Komisję Europejską do rozszerzenia tej idei na inne grupy beneficjentów, w tym przedsiębiorców. Silna potrzeba pobudzenia młodych ludzi do zakładania działalności gospodarczej i wykorzystania wspólnego rynku była impulsem do stworzenia programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Czy udało się osiągnąć zamierzony cel? Czy program jest tylko dla młodych? Jak skutecznie aplikować o wsparcie? Na te i wiele innych pytań znajdą państwo odpowiedź w artykule. 

Cel i uczestnicy programu "Erasmus dla młodych przedsiębiorców" 

Celem programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” jest umożliwienie wymiany doświadczeń między młodymi a doświadczonymi przedsiębiorcami, co ma przyczynić się do rozwoju kontaktów handlowych w Unii Europejskiej oraz zachęcić do wspólnych projektów. Program sprzyja transferowi fachowej wiedzy oraz rozwijaniu międzynarodowej współpracy.

W programie mogą wziąć udział 2 grupy podmiotów: 

  • młodzi przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność w formie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa albo wspólnicy spółek, którzy złożą wniosek o przystąpienie do programu przed upływem 3 lat od rozpoczęcia działalności, lub osoby fizyczne planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • doświadczeni przedsiębiorcy – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który od co najmniej 3 lat prowadzi działalność gospodarczą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie biorącym udział w programie.

Warto zaznaczyć, że osoba fizyczna, która planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej po udziale w programie, nie jest zobligowana do zarejestrowania działalności. 

Jak skutecznie aplikować?

Udział młodego przedsiębiorcy w programie rozpoczyna się od złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego przy użyciu Internetowego Narzędzia Zarządzania dostępnego na stronie www.erasmus-entrepreneurs.eu. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim i dołączyć życiorys oraz Plan przedsięwzięcia. W terminie 7 dni, licząc od daty rejestracji wniosku, dokonywana jest ocena formalna. W przypadku uchybień (wniosek niekompletny, brak załączników) Instytucja Pośrednicząca Młodego Przedsiębiorcy, która pełni funkcję Lokalnego Punktu Kontaktowego, drogą elektroniczną informuje o konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Młody przedsiębiorca zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek spełniający wszystkie wymagania formalne przekazywany jest do oceny merytorycznej, w ramach której szczegółowej analizie poddawany jest Plan przedsięwzięcia.

 

To właśnie ta część aplikacji jest najważniejsza w całym jej procesie. Plan przedsięwzięcia jest bowiem niczym innym jak biznesplanem. Dokumentacja konkursowa szczegółowo określa jego elementy konieczne:

  1. streszczenie pomysłu na biznes, które wzbudzi zainteresowanie osób oceniających,
  2. opis produktu lub usługi zawierający analizę ryzyka, zdefiniowanie grupy docelowej, bariery wejścia na rynek oraz kanały dystrybucji,
  3. marketing z ustaloną strategią promocji,
  4. analizę SWOT pokazującą mocne i słabe strony przedsięwzięcia, a także potencjalne szanse oraz prawdopodobne zagrożenia,
  5. plan finansowy, czyli 3-letnią prognozę zysków i strat oraz przepływów finansowych,
  6. korzyści z udziału w programie Erasmus. 

Młody przedsiębiorca powinien zapoznać się z formularzem oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia, gdyż 40% wszystkich punktów można uzyskać za wskazanie realistycznych i mierzalnych korzyści udziału w projekcie. Na pozostałe 60% składają się punkty uzyskane w równej mierze za opis produktu, analizę SWOT oraz analizę finansową.

Pozytywna ocena wniosku – i co dalej? 

Teraz może dojść do nawiązania relacji uczeń – mistrz, która wszystkim stronom ma przynieść korzyści: młody przedsiębiorca uzyskuje dostęp do internetowej bazy danych doświadczonych przedsiębiorców, spośród których może wybrać 5 podmiotów, z którymi chciałby nawiązać relację. Istnieje również możliwość nawiązania relacji poprzez doświadczonego przedsiębiorcę, którego zainteresowała aplikacja młodego przedsiębiorcy umieszczona w bazie. Kolejnym etapem jest sporządzenie i akceptacja Planu pobytu i zawarcie stosownych porozumień między stronami, których ostateczną wersję akceptuje Komisja Europejska. Przed rozpoczęciem pobytu za granicą młody przedsiębiorca jest zobowiązany do odbycia szkolenia, którego celem jest przygotowanie do wyjazdu. Szkolenie przeprowadzane jest przez Lokalny Punkt Kontaktowy, który pełni funkcję pomostu między młodym przedsiębiorcą a doświadczonym przedsiębiorcą. 

Zasady finansowania wyjazdu – czy to się opłaca? 

Wsparcie finansowe, które otrzymuje młody przedsiębiorca w ramach programu, ma zapewnić pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kosztami podróży, zakwaterowania oraz utrzymania podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy. Warto już na etapie poszukiwania miejsca docelowego zdobywania nowych doświadczeń zawodowych zapoznać się z zalecaną miesięczną kwotą pobytu w danym państwie. Stawki miesięczne wynoszą od 530 do 1100 euro. Kwotę 530 euro otrzymamy, planując wyjazd m.in. do Albanii lub Mołdawii, 1000 euro do Wielkiej Brytanii, a 1100 euro do Danii. Jeżeli młody przedsiębiorca z zagranicy chciałby przyjechać do Polski, może liczyć na miesięczne wsparcie rzędu 610 euro. Możliwe jest również odbycie stażu u przedsiębiorcy spoza Europy. Kraje, które zostały włączone do programu to: Kanada, Tajwan, Korea Południowa, Izrael, Singapur i Stany Zjednoczone (stan Pensylwania i Nowy Jork). Regulamin udziału w programie stanowi, że młody przedsiębiorca nie może uzyskiwać żadnych korzyści materialnych innych niż wsparcie finansowe, w szczególności nie może otrzymywać od doświadczonego przedsiębiorcy wynagrodzenia w żadnej formie.

Biorąc pod uwagę obecne koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia łatwo domyślić się, że ww. stawki miesięczne pobytu nie są wystarczające na sfinansowanie wszystkich wydatków i młody przedsiębiorca będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni do wyjazdu.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, podpisaniu umowy i odbyciu szkolenia można szykować się do wyjazdu. Minimalny czas pobytu młodego przedsiębiorcy za granicą wynosi 1 miesiąc, a maksymalny 6 miesięcy (wyjazd do krajów spoza Unii Europejskiej może trwać maksymalnie 3 miesiące). Pobyt może odbywać się zarówno w jednym okresie, jak i być podzielony na kilka krótszych. Działalność młodego przedsiębiorcy w trakcie pobytu za granicą może obejmować: badanie rynku oraz rozwój nowych możliwości biznesowych, pracę nad konkretnymi projektami, sprzedaż i marketing, innowacje, badanie i rozwój. W terminie 14 dni od zakończenia pobytu młody przedsiębiorca składa w dedykowanym dla programu portalu sprawozdanie końcowe. Należy również pamiętać o ciążącym na nim obowiązku zachowania poufności wszelkich dokumentów, informacji lub materiałów mających związek z przedmiotem umowy, których ujawnienie mogłoby stanowić szkodę dla drugiej strony. Kontrola właściwego wykorzystania środków finansowych uzyskanych w ramach Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców może być wykonywana nawet do 5 lat po dokonaniu płatności końcowej. 

Rachunek zysków i strat uczestnika programu

Mechanizm wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami został tak skonstruowany, aby każdy podmiot zaangażowany w relację (zarówno młody, jak i doświadczony przedsiębiorca) na tym zyskał. Zdecydowanym wygranym wymiany jest jednak młody przedsiębiorca. Przede wszystkim nawiązuje kontakty za granicą, zdobywa wiedzę o zagranicznych rynkach, uwarunkowaniach kulturowych i organizacyjnych w miejscu pracy. Uzyskuje możliwość wzięcia udziału w ciekawych, innowacyjnych projektach, które pozwolą lepiej zrozumieć uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia działalności w innych krajach UE. Prace nad poprawieniem własnego biznesplanu, doskonalenie umiejętności biznesowych i językowych to tylko kolejne plusy. Wsparcie finansowe, które w ciągu pół roku może wynieść do 6600 euro, na pewno łatwiej pozwala podjąć decyzję o wyjeździe za granicę. Tak naprawdę wysokość rachunku korzyści młodego przedsiębiorcy jest uzależniona od jego pomysłowości, chęci uczenia się i łatwości nawiązywania kontaktów w środowisku międzynarodowym.

Pozostało już tylko odpowiedzieć na ostatnie pytanie. Czy program jest skierowany tylko do osób młodych? Nie. Wiek uczestnika nie ma żadnego znaczenia. Nazwa programu może być myląca, gdyż młody przedsiębiorca to ten, który prowadzi działalność nie dłużej niż 3 lata.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów