Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć gabinet lekarski - praktyczne wskazówki

Gabinet lekarski świadczy pomoc medyczną i jest alternatywą dla działań publicznej opieki medycznej. Często usługi świadczone są odpłatnie, chyba że podpisana jest umowa z NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych. Czy wiesz, jak założyć gabinet lekarski? Sprawdź, odpowiedź w artykule!

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem gabinetu lekarskiego

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aby lekarz mógł wykonywać działalność leczniczą:

1. Musi:

1. posiadać prawo wykonywania zawodu, 
2. dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
3. uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
4. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2. Nie może być:

1. zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
2. ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
3. pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;
4. Lekarz, który planuje podjąć działalność w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej (np. chirurgia, ginekologia) musi posiadać odpowiednią specjalizację w danej dziedzinie medycyny.

Wpis na listę członków izby lekarskiej

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu nadane przez okręgową radę lekarską, zostaje równocześnie wpisany na listę członków izby lekarskiej. Jeżeli zawód wykonywany jest na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

Gabinet lekarski założony przez osobę nieposiadającą wykształcenia

To możliwe! Osoba, która chce założyć gabinet lekarski, ale nie posiada wykształcenia lekarskiego w pierwszej kolejności musi założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero wtedy w ramach tej działalności otworzyć gabinety lekarskie. Dodatkowo musi (art. 17 ustawy o działalności leczniczej):

  • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym,

  • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

  • zapewnić aby świadczenia zdrowotne były udzielanie wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne,

  • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.