0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel hulajnogami elektrycznymi a opodatkowanie ryczałtem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się hulajnogi elektryczne. Handel hulajnogami elektrycznymi może okazać się bardzo opłacalny, w związku z czym nie dziwi, że coraz liczniejsza grupa przedsiębiorców decyduje się na rozszerzenie swojego asortymentu. W niniejszym artykule zastanowimy się, czy możliwe jest opodatkowanie sprzedaży hulajnóg i części do hulajnóg ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Warunki opodatkowania przychodu z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przede wszystkim konieczne jest spełnienie warunków pozytywnych określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku. W myśl tego przepisu podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli:

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Dodatkowo ważne jest, aby nie spełnić warunku negatywnego określonego w art. 8 ww. ustawy. Konkretnie w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f wskazano, że wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody osiągane z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują użytych w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f pojęć „części”, „akcesoria do pojazdów mechanicznych” i „pojazd mechaniczny”. Jednakże brak ich podatkowej definicji nie oznacza dowolności co do ich zakresu znaczeniowego. Dlatego zasadne jest powołanie się na znaczenie słownikowe tych pojęć.

Zgodnie z mającą pierwszeństwo wykładnią językową:

 • „pojazd mechaniczny” – jest to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kolejowych, drogach publicznych); rozróżnia się pojazdy mechaniczne szynowe oraz bezszynowe pojazdy drogowe; do pojazdów mechanicznych bezszynowych należą: samochody (w tym autobusy), trolejbusy, ciągniki, motocykle i pojazdy specjalne (np. czołgi, działa samobieżne, ratraki),
 • „pojazd” – urządzenie do transportu lądowego, przystosowane do poruszania się na kołach, gąsienicach, płozach, po szynach, po drodze, bezpośrednio po gruncie,
 • „mechaniczny” – będący mechanizmem, związany z mechanizmem, powstały na zasadzie prawa mechaniki,
 • „mechanizm” – zespół współpracujących ze sobą części składowych maszyny lub przyrządu spełniających określone zadania, np. przenoszenie ruchu.

Natomiast „część” to element jakiejś całości, fragment czegoś dający się wydzielić lub wydzielony, jakaś ilość spośród takich samych elementów tworzących całość, odcinek, kawałek czegoś, ułamek, cząstka, samodzielny przedmiot mogący (wraz z innymi) wejść w skład większej całości. „Akcesoria” zaś to dodatkowe, uzupełniające, mniej ważne części czegoś, dodatkowe składniki, wyposażenie potrzebne do wykorzystania.

Podkreślenia wymaga, że nie podlega wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem handel pojazdami mechanicznymi jako całość. Wykluczenie powoduje jedynie przypadek, gdy podatnik dokonuje sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

Okolicznością wyłączającą możliwość opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest prowadzenie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.

Handel hulajnogami elektrycznymi a pojęcie pojazdu mechanicznego

W kontekście powyższego należy zatem zastanowić się, czy hulajnoga elektryczna spełnia kryterium pojazdu mechanicznego. W tym zakresie trzeba odwołać się do Prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 31–33 tej ustawy:

 • pojazd to środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch,
 • pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wózka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego i wózka inwalidzkiego,
 • pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W świetle przedstawionych definicji możemy zatem wskazać, że hulajnoga elektryczna jest środkiem transportu, jednakże nie jest to ani pojazd silnikowy, ani pojazd samochodowy.

Co istotne, ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera definicji pojazdu mechanicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z przytoczonymi powyżej definicjami słownikowymi pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych. Natomiast hulajnoga elektryczna jest wykluczona z tego zakresu pojęciowego. To powoduje, że możliwa do przyjęcia jest teza, zgodnie z którą hulajnoga nie jest pojazdem mechanicznym. Taka wykładnia oznaczałaby, że zarówno handel samymi hulajnogami, jak i częściami i akcesoriami do nich może być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak podaje art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku, działalność usługowa w zakresie handlu – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Użyte sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać”.

Towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy dla działalności usługowej w zakresie handlu stawka ryczałtu wynosi 3%.

W konsekwencji zarówno sprzedaż hulajnóg elektrycznych, jak i sprzedaż akcesoriów i części do takich pojazdów będą stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu stawką 3% przychodu.

Warto jednak podkreślić, że hulajnoga posiada w swojej konstrukcji silnik, w związku z czym nie można wykluczyć i takiej wykładni, w której będzie ona uznana za pojazd mechaniczny.

Kwestia ustalenia, czy hulajnoga elektryczna jest pojazdem mechanicznym w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku, jest dyskusyjna. Podatnik powinien w tym zakresie rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji do Dyrektora KIS.

Reasumując, jeżeli założymy, że hulajnoga elektryczna nie jest pojazdem mechanicznym, to zarówno handel hulajnogami elektrycznymi, jak i częściami i akcesoriami może korzystać z opodatkowania ryczałtem do przychodów ewidencjonowanych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów