0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import towarów handlowych powinien być potwierdzony fakturą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem z Chin towar handlowy. Czy mogę go zaksięgować w KPiR na dowód wewnętrzny, dokumentując zakup potwierdzeniem przelewu lub transakcji e-Bay? Dodam tylko, że nie posiadam faktury dokumentującej ten wydatek.

Kamil, Ostrzeszów

 

Aby ująć koszt w KPiR niezbędne jest posiadanie dowodu zakupu - w tym przypadku faktury. Może się Pan zwrócić do dostawcy z Chin o przesłanie dokumentu w formie elektronicznej. Nie ma możliwości ujęcia kosztu w KPiR poprzez dowód wewnętrzny na podstawie potwierdzenia przelewu bądź transakcji e-Bay.

Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia KPiR, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są  faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, dokumenty określające zmniejszenie lub zwiększenie kosztów oraz pod pewnymi warunkami: dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem, noty księgowe, dowody przesunięć czy dowody opłat pocztowych i bankowych.

W § 14 w/w rozporządzenia znajduje się wykaz wydatków, które mogą zostać udokumentowane w księdze dowodem wewnętrznym i są to m.in:

  • zakupy, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt,
  • wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika,
  • zakupy w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych,
  • koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących,
  • wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele,
  • opłaty sądowe i notarialne,
  • wydatki związane z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

W przypadku importu towarów handlowych nie można zatem posłużyć się dowodem wewnętrznym. Podstawą do ujęcia kosztu w KPiR powinna być faktura.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów