0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interpretacja podatkowa w trakcie kontroli - czy stanowi ochronę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymanie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zazwyczaj skutkuje tym, że podatnik podejmuje czynności przygotowujące do postępowania kontrolnego, polegające w szczególności na sprawdzeniu dokumentacji, uzupełnieniu ewentualnych braków czy weryfikacji rozliczeń. W razie wykrycia ewentualnych błędów, do momentu wszczęcia postępowania kontrolnego podatnik ma możliwość złożenia korekty deklaracji. Czy gdy pojawią się wątpliwości odnośnie do rozliczeń, można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie dotyczącym planowanej kontroli podatkowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego? Czy interpretacja podatkowa w trakcie kontroli podatkowej może mieć miejsce?

Wszczęcie kontroli podatkowej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jest dostarczane podatnikowi przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego. Co do zasady kontrola podatkowa powinna być poprzedzona zawiadomieniem podatnika o zamiarze jej wszczęcia ze wskazaniem zakresu kontroli.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej powinno zawierać następujące dane:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • wskazanie zakresu kontroli;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zostało ono wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli postępowanie kontrolne nie zostanie wszczęte, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Brak zawiadomienia o wszczęciu kontroli i wcześniejsze rozpoczęcie kontroli podatkowej

Kontrolę podatkową wszczyna naczelnik odpowiedniego urzędu skarbowego. Co do zasady postępowanie kontrolne jest wszczynane przez organ podatkowy po uprzednim zawiadomieniu podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, jednak w razie gdy postępowanie kontrolne zostaje wszczęte bez wcześniejszego zawiadomienia podatnika, organ podatkowy jest zobligowany do przekazania podatnikowi pisma o przyczynie braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia tego postępowania.

Organ podatkowy może wszcząć postępowanie kontrolne po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Okres ten może zostać skrócony w przypadku gdy podatnik złoży stosowny wniosek lub wyrazi zgodę na wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Interpretacja podatkowa w trakcie kontroli podatkowej

Po upływie 7 dni od dnia doręczenia pisma organ podatkowy może wszcząć kontrolę, co oznacza, że podatnik po otrzymaniu zawiadomienia ma jeszcze czas na przygotowanie się do planowanej kontroli. Może się zdarzyć, że w trakcie przygotowania do kontroli podatkowej, czyli po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli u podatnika pojawią się wątpliwości w zakresie stosowanych rozliczeń i przedsiębiorca będzie chciał złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Przypomnijmy, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej może dotyczyć stanu faktycznego, czyli sytuacji już zaistniałej albo zdarzenia przyszłego, a więc sytuacji, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanym podjęciem określonych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14b ust. 5 Ordynacji podatkowej nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego bądź w porozumieniu podatkowym. Nie wyklucza to jednak możliwości wnioskowania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej po dostarczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jest dopuszczalne także w zakresie mającym być przedmiotem kontroli podatkowej. Niedozwolone jest jedynie wnioskowanie o wydanie interpretacji podatkowej w sprawie, która w dniu wniesienia wniosku jest przedmiotem trwającej już kontroli podatkowej.

Na podstawie art. 14b ust. 4 Ordynacji podatkowej wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli a wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

W przypadku otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej można zatem złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie objętym kontrolą podatkową, ale trzeba to zrobić przed rozpoczęciem przez organ podatkowy czynności kontrolnych. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje na skutek doręczenia podatnikowi upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazania przez kontrolujących legitymacji służbowych.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
 • wskazanie podstawy prawnej;
 • imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
 • numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • określenie zakresu kontroli;
 • datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów niniejszego działu.

Podczas kontroli podatkowej podatnik jest zobligowany udostępnić urzędnikom akta, księgi oraz wszelkie dokumenty związane z przedmiotem postępowania kontrolnego.

Przykład 1.

Pan Zbigniew prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu nieruchomościami, będący czynnym podatnikiem VAT otrzymał z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Czy pan Zbigniew może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w sprawie rozliczenia podatku VAT za okresy, które mają zostać objęte postępowaniem kontrolnym? Nie ma przeciwwskazań, aby pan Zbigniew złożył wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie planowanej kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej, ale musi to zrobić jeszcze przed wszczęciem postępowania kontrolnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów