0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Będzie możliwa kontrola PIP bez zawiadomienia!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców zawiera nowe propozycje. Wśród nich znajduje się rozwiązanie dotyczące przeprowadzania kontroli PIP. Jakie zmiany przewiduje? Jak będzie wyglądała kontrola PIP?

Kontrola PIP

Szczegółowy zakres obowiązków PIP określa Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród wymienionych zadań znajduje się między innymi kontrola:

  • przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prze­pisów dotyczących stosunku pracy, wynagro­dzenia za pracę i innych świadczeń wynikają­cych ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodziciel­stwem, zatrudniania młodocianych i osób nie­pełnosprawnych;
  • legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kon­trola przestrzegania obowiązków;
  • przestrzegania wymagań bezpieczeń­stwa i higieny pracy określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
  • ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze­gólnym charakterze.

Kontrolowanie pracodawców jest więc jednym z głównych zadań PIP. Na celu ma to ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy, stosowania przepisów o legalności zatrudnienia. 

Kontrola PIP bez zapowiedzi

Obecnie przepisy dotyczące przeprowadzanie kontroli nie są do końca sprecyzowane i tak art. 23 ww. ustawy o PIP pozwala na przeprowadzanie jej bez zawiadomienia. Jednak art. 48 Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców wprowadza przepis, że o kontroli należy zawiadomić przedsiębiorcę.

Art. 23 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

„Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy”.

Art. 48 Prawa przedsiębiorców

„Organ zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, a kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli”.

Przepisy z zakresu kontroli nie są więc jednorodne. W celu ich ujednolicenia do sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców. Wprowadza on przepis, który umożliwia przeprowadzanie kontroli PIP bez obowiązku zawiadamiania o tym zakładu pracy.

Projekt wskazuje że inspektor pracy będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów prawa bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli PIP do tej pory nie są jednoznaczne, dlatego powstał projekt, który ma je ujednolicić. Dopiero czas pokaże, czy i kiedy będzie możliwa kontrola PIP bez zawiadomienia!

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów