0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Interpretacja 590 jako rozwiązanie wprowadzane w ramach Polskiego Ładu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy Polski Ład zawiera wiele różnych rozwiązań, które w założeniu mają na celu ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawno-podatkowym. Jedną z takich instytucji jest projektowana interpretacja 590, która ma stanowić wiążącą opinię o skutkach podatkowych planowanej inwestycji. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej aktualnie funkcjonującym rozwiązaniom oraz projektowanym zmianom.

Obecnie obowiązujące wiążące interpretacje oraz opinie

W świetle aktualnie funkcjonujących przepisów żadne opinie doradców podatkowych czy też kancelarii prawnych nie mają mocy wiążącej dla urzędów skarbowych. Przedsiębiorca, który chce uzyskać oficjalne stanowisko ze strony fiskusa w danym stanie faktycznym lub odnośnie do zdarzenia przyszłego, może skorzystać z instytucji interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zawiera ona wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Wydana interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa, jednakże zapewnia ochronę dla podatnika. Jak bowiem podaje art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. 

Przedsiębiorca, który pragnie uzyskać ocenę stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego ze strony fiskusa, musi wystąpić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji.

Warto także wspomnieć, że zgodnie z art. 14b § 1a Ordynacji podatkowej w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa w przepisach ustawy VAT, nie wydaje się interpretacji indywidualnych.

W rezultacie dochodzimy do kolejnej instytucji, jaką jest wiążąca informacja stawkowa (WIS).

Jak podaje art. 42a ustawy VAT, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej WIS, jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

 1. opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

 2. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do:

  1. określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

  2. stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

 3. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Wydana wiążąca informacja stawkowa wiąże organy podatkowe, co potwierdza treść art. 42c ust. 1 ustawy VAT, gdzie podano, że WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana, w odniesieniu do:

 1. towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;

 2. usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;

 3. towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.

Mówiąc o WIS, trzeba również przypomnieć, że analogiczne rozwiązanie obowiązuje na gruncie podatku akcyzowego, gdzie mamy do czynienia z wiążącą informacją akcyzową (WIA).

W świetle brzmienia art. 7d ustawy o podatku akcyzowym WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo

 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. WIA wiąże organy podatkowe i podmiot, na którego rzecz została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym stała się ostateczna. WIA jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.

Podatnik zainteresowany uzyskaniem stanowiska co do odpowiedniej stawki podatku VAT oraz stawki podatku akcyzowego występuje z osobnymi wnioskami WIS oraz WIA.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ przedsiębiorcy, którzy planują określone działania optymalizacyjne i chcą uchronić się przed zastosowaniem wobec nich klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania określonej w art. 119a Ordynacji podatkowej, powinni wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej.

Opinia zabezpieczająca zawiera w szczególności:

 1. wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek;

 2. ocenę, że do wskazanej we wniosku korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a.

Co więcej, podmioty planujące transakcje z podmiotami powiązanymi mogą wystąpić z wnioskiem o uprzednie porozumienie cenowe. Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek krajowego podmiotu powiązanego wydaje uprzednie porozumienie cenowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w której dokonaniu uczestniczy ten krajowy podmiot powiązany.

Uprzednie porozumienie cenowe określa w szczególności:

 1. transakcję kontrolowaną objętą uprzednim porozumieniem cenowym oraz podmioty powiązane uczestniczące w jej dokonaniu;

 2. profil funkcjonalny podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka i angażowane aktywa;

 3. metodę weryfikacji ceny transferowej;

 4. sposób kalkulacji ceny transferowej;

 5. założenia krytyczne, na podstawie których przyjęto, że metoda wskazana w pkt 3 w dokładny sposób odzwierciedla cenę transferową;

 6. zakres indywidualnych informacji do wskazania w sprawozdaniu o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego.

Kolejnymi instytucjami, które zapewniają ochronę podatnikom, są opinia zabezpieczająca oraz uprzednie porozumienie cenowe.

Interpretacja 590 jako kompleksowa opinia

Jak widać z przedstawionej analizy, aktualnie obowiązują liczne instytucje, które mają zostać zastąpione interpretacją 590, która ma odnosić się do wszystkich skutków podatkowych planowanej inwestycji.

W konsekwencji podatnicy nie będą już musieli występować z osobnymi wnioskami w zakresie różnych podatków do różnych organów podatkowych. Wspomniana interpretacja 590 ma zastępować mnogość pism i ma być wydawana bezpośrednio przez Ministra Finansów.

Na zakończenie wskażmy, że interpretacja 590 nie usuwa z obrotu prawnego wspomnianych regulacji, lecz stanowi ułatwienie dla tych podmiotów, które zainteresowane są uzyskaniem kompleksowej analizy  swojej sytuacji podatkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów