0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup towarów na aukcji - jak prawidłowo udokumentować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy często mają szansę na zakup towarów lub materiałów na aukcjach internetowych po okazyjnych cenach. W przypadku zakupu od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie problemu z dokumentowaniem transakcji - sprzedawca wystawia fakturę lub rachunek, na podstawie którego nabywca może zakwalifikować do kosztów podatkowych. Trudności w dokumentowaniu pojawiają się w momencie zakupu towarów od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo udokumentować zakup towarów na aukcji!

Zakup towarów na aukcji od osoby prywatnej

Dokonując zakupu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przedsiębiorca powinien pamiętać o jego udokumentowaniu umową kupna-sprzedaży. W tej sytuacji jest to podstawowy i praktycznie jedyny dowód sprzedaży uznawany przez organy podatkowe. Co zrobić, gdy kontrahent nie chce jej wystawić? Jaki dokument sporządzić, aby taki zakup towarów ująć w kosztach?

Katalog dokumentów księgowych, na podstawie których podatnik może ujmować koszty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, został określony w par. 12 -14 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

Zgodnie z ich treścią podstawą zapisów w księdze są takie dowody księgowe, jak:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne,
 • dokumenty  związane z tzw. korektą kosztów,
 • inne dowody( wymienione w § 13 i 14) stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Par. 13 rozporządzenia wskazuje, że dowodami księgowymi są:

 • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem;
 • noty księgowe, sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi;
 • dowody przesunięć;
 • dowody opłat pocztowych i bankowych;
 • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz inne dokumenty - o ile zawierają dane wymagane dla innych dowodów (określone wyżej).

Z kolei par. 14 rozporządzenia wskazuje ściśle określony katalog zdarzeń, w których podatnik może w celu udokumentowania zapisów wystawić dowody wewnętrzne (np. opłaty sądowe i notarialne, zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych, opłaty skarbowe).

Zakup towarów na aukcji od osoby prywatnej - stanowisko organów podatkowych

Kwestia dokumentowania zakupu towarów na aukcji budziła i w dalszym ciągu budzi wśród podatników wiele wątpliwości. W związku z tym organy podatkowe wydały kilka istotnych w tym temacie interpetacji. Co ciekawe, do kwestii tej ustosunkował się również podsekretarz stanu z Ministerstwa Finansów w interpelacji 8337 w 2012 r., w której stwierdzono:

“(...) przesłanką konieczną do zaliczenia określonego wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym kosztem a uzyskanym przychodem bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Każdorazowa ocena wydatków poniesionych przez podatnika wymaga zatem dokonania indywidualnej analizy.

Z (...) regulacji nie wynika, iż tylko umowa podpisana przez obie strony jest akceptowana jako dowód poniesienia wydatku (koszt). W przypadku dokonywania zakupów na aukcjach internetowych przez przedsiębiorcę obowiązanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wydatek może być udokumentowany - w zależności od sytuacji prawnopodatkowej kontrahentów transakcji - fakturą VAT, rachunkiem, jak również innym dowodem księgowym zawierającym dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.”

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że de facto każdy dokument posiadający dane określone w par. 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia może być podstawą ujęcia kosztu w KPiR.

Co ważne, sam wydruk dotyczący aukcji czy polecenie przelewu nie będą tutaj wystarczające, co zostało podkreślone w interpretacji indywidualnej o sygn. ILPB1/415-37/13-2/AA z dnia 25 marca 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

“Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinna być co do zasady faktura, bądź rachunek, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast zgodnie z ww. § 12 ust. 3 pkt 2 powołanego rozporządzenia podstawą zapisów mogą być również inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczych zawierające m.in. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Z uwagi na powyższe wydrukowany dokument, który potwierdza zawarcie transakcji, ale nie zawiera podpisów osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych, nie odpowiada wymaganiom określonym w cytowanym powyżej rozporządzeniu i nie może stanowić dowodu księgowego, będącego podstawą zapisu kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Reasumując, z uwagi na fakt, że dokument o którym mowa we wniosku, nie zawiera wszystkich elementów zawartych w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, niezbędnych do uznania go za dowód księgowy, tj. podpisów osób uprawnionych do prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczej nie może stanowić podstawy zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów (...)”. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów