0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki skarbowe - jak ich uniknąć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Odsetki skarbowe są konsekwencją nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Aktem prawnym, w którym znajdują się przepisy na ten temat, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Kiedy naliczane są odsetki skarbowe?

Odsetki skarbowe - pod pewnymi warunkami - mogą być naliczane przez:

 • podatnika,
 • płatnika,
 • inkasenta,
 • następcę prawnego lub osobę trzecią, która odpowiada za zaległości podatkowe.

Odsetki skarbowe nalicza się od dnia, który następuje po dniu minięcia terminu płatności należności bądź terminu, w którym płatnik jest zobowiązany do uiszczenia podatku na konto fiskusa. Naliczanie odsetek skarbowych może zostać przerwane lub zakończone przez:

 • dokonanie zaległej wpłaty wraz z należnymi odsetkami skarbowymi na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
 • wpłacenie podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków,
 • dokonanie potrącenia,
 • wpłacenie przez podatnika nienależnie otrzymanego zwrotu wraz z otrzymanym oprocentowaniem lub zaliczenie ich na poczet przyszłych zaległości podatkowych,
 • wniesienie podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej - odsetki skarbowe naliczane są do dnia złożenia w/w podania, włącznie z tym dniem,
 • wniesienie podania o umorzenie odsetek karnych - odsetki skarbowe naliczane są do dnia złożenia w/w podania, włącznie z tym dniem,
 • złożenie zeznania podatkowego od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy,
 • osiągnięcie terminu przedawnienia zeznania podatkowego, z którego wynikły odsetki skarbowe.

Przykład 1.

Podatnik złożył podanie o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej w dniu 30.01.2014 roku. Naliczanie odsetek ustało 31.01.2014 roku.

Odsetki skarbowe - wznawianie naliczania

Bywają sytuacje, w których US umarza naliczone odsetki skarbowe. O ile jednak należności podatkowe są wciąż nieuregulowane, fiskus nalicza odsetki skarbowe ponownie od dnia, który następuje po złożeniu wniosku o przyznane wcześniej umorzenie. Wydaje się to więc dobrym wyjściem dla podatników wpłacających na konto US kwotę podatku bez odsetek skarbowych (bo np. nie byli w stanie ich wyliczyć bądź nie wiedzieli, że są obowiązkowe) - mogą oni równocześnie wnieść podanie o ich umorzenie. Uregulowanie zobowiązania po wniesieniu wniosku o umorzenie odsetek skarbowych będzie miało identyczne skutki.

Odsetki skarbowe - kiedy się ich nie nalicza?

Art. 54 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej mówi, że odsetki skarbowe nie są naliczane wówczas, gdy ich wysokość nie jest większa od trzykrotności opłaty dodatkowej naliczanej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą. Według cennika obowiązującego od lutego 2014 roku opłata ta wynosi 2,90 zł - zatem odsetki, których nie trzeba będzie regulować, nie mogą przekroczyć kwoty 8,70 zł.

We wspomnianym przepisie można znaleźć też inne sytuacje zwalniające z naliczania odsetek skarbowych. Odsetek nie nalicza się:

 • za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne, w tym kwoty uzyskane ze sprzedaży objętych zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych,
 • za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 227 par. 1 Ordynacji podatkowej, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy,

 • za okres od dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w art. 139 par. 3, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, jeżeli decyzja organu odwoławczego nie została wydana w terminie, o którym mowa w art. 139 par. 3 Ordynacji podatkowej,
 • za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
 • za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów