0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – wybrane zagadnienia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 października 2020 roku, plik JPK_VAT i deklaracja VAT-7 zostały zastąpione JPK_V7M i JPK_V7K, którego struktura jest jeszcze bardziej rozbudowana. Czynny podatnik ma obowiązek wyszczególnienia w niej m.in. rodzaju dokonywanej sprzedaży czy dowodu sprzedaży. Nowy JPK łączy w sobie bieżący JPK rozbudowany o informacje zawarte w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Poniżej prezentujemy, jak zbudowana jest struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – podstawa prawna

Nowa struktura JPK wprowadzona jest na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Nowa struktura ma na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie jednego dokumentu elektronicznego w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Mimo wprowadzenia nowej struktury JPK podatnicy dalej mają składać VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14 czy VAT-UE – ze względu na to, że struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K nie zawiera danych zawartych w tych deklaracjach.
Co ważne, struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Do pobrania:

Broszura informacyjna dotycząca JPK z deklaracją.pdf

Kogo obejmie nowa struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K?

Nowa struktura obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, którą zobowiązani są składać wszyscy czynni podatnicy VAT od 1 października 2020 roku. Od rozliczenia za październik 2020 roku nie ma możliwości składania VAT-7/7K, jak również JPK_VAT.

Obowiązek składania nowego JPK dotyczy tylko czynnych podatników VAT, co oznacza, że podatnicy zwolnieni z VAT w dalszym ciągu nie mają takiego obowiązku.

Korekta okresów przed wejściem struktury dla JPK_V7M i JPK_V7K

W przypadku, gdy podatnik po 1 października 2020 r. musi skorygować poprzednie ewidencje, to korekta powinna się odbywać na starych zasadach, tj. za pomocą korekty deklaracji VAT i korekty JPK_VAT.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – wstępne omówienie

Nowy JPK obowiązuje w dwóch wariantach:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie.

JPK_V7M w pliku XML obejmuje część ewidencyjną i deklaracyjną – Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Podatnicy składający JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące składają tylko część ewidencyjną, struktury, zatem powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

Za pierwsze miesiące kwartału należy rozumieć:
- styczeń – luty,
- kwiecień – maj,
- lipiec – sierpień,
- październik – listopad.
Natomiast za trzeci miesiąc kwartału podatnicy powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.
Za trzeci miesiąc kwartału należy rozumieć: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Korekta struktury deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K

Co ciekawe, podatnik składając korektę JPK_V7M i JPK_V7K, koryguje wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl,
 • w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek (JPK_V7M – bez elementu KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – formaty pól

Zgodnie z broszurą informacyjną dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wydaną przez MF należy wziąć pod uwagę, że:

 • formatem pliku jest XML,

 • pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:

  • obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych, należy wpisać „BRAK”,

  • opcjonalne – zapisów dokonuje się tylko, gdy występuje wymagana informacja, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,

  • fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie, pole może zostać puste,

 • pola, które są znakowe stanowią pola alfanumeryczne – można stosować małe, duże litery oraz cyfry. Maksymalna ilość znaków wynosi co do zasady 256,

 • w polach kwotowych (numerycznych) podaje się wartości liczbowe. Wartości należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („ . ”),

 • kwoty w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – o ile występują (np. 44.11),

 • wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („ - ”),

 • daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2021-03-12),

 • kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

 • numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju w osobnym polu przeznaczonym na ten kod.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – elementy

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. Poniżej w tabeli przedstawiamy opis struktury z wybranymi elementami:

Nazwa pola

Opis pola

Nagłówek

Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, data złożenia.

Podmiot1

Zawiera informacje, które charakteryzują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K. Jeśli podmiot jest osobą fizyczną wypełnia pola: „NIP”, „ImiePierwsze”, „Nazwisko”, „DataUrodzenia”, „Email” i „Telefon”. Z kolei do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: „NIP”, „PelnaNazwa”, „Email” i „Telefon”.

Deklaracja

Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.

SprzedazWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego.

SprzedazCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji w zakresie podatku należnego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K.

ZakupWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek naliczony według ewidencji w zakresie podatku naliczonego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K.

Struktura pouczenia w JPK_V7M i JPK_V7K

Do nowej struktury JPK ustawodawca dołączył strukturę pouczenia. Ma ona na celu dołączanie przez podatnika oświadczenia, że zapoznał się z treścią pouczeń i je akceptuje. W tym celu w strukturze podaje „1”. Pouczenia te brzmią następująco:

 • w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Jak będzie wyglądać zerowa ewidencja i deklaracja w nowym JPK?

W przypadku, gdy w ewidencji i deklaracji za dany miesiąc bądź kwartał podatnik nie wykonał żadnej transakcji, która wpłynęłaby na podatek VAT, to wówczas podatnik składa tzw. zerowy JPK_V7M i JPK_V7K, w którym powinien jedynie:

 • w elemencie Deklaracja w polach P_38 i P_51 wykazać „0”,

 • w elemencie LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wykazać „0”,

 • w elemencie PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać „0.00”.

W przypadku dokonywania korekty nowego JPK, która ma na celu wyzerowanie ewidencji, należy pozycje wypełnić analogicznie, jak w przypadku „zerowego” JPK_V7M i JPK_V7K.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów