Poradnik Przedsiębiorcy

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – wybrane zagadnienia

Już niebawem JPK_VAT i deklaracja VAT-7 zostaną zastąpione JPK_V7M i JPK_V7K, którego struktura będzie jeszcze bardziej rozbudowana. Podatnik będzie miał obowiązek wyszczególnienia w niej m.in. rodzaju dokonywanej sprzedaży czy dowodu sprzedaży. Nowy JPK ma łączyć w sobie bieżący JPK rozbudowany o informacje zawarte w deklaracji VAT-7/VAT-7K. Poniżej prezentujemy, jak zbudowana jest struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – podstawa prawna

Nowa struktura JPK wprowadzana jest na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Nowa struktura ma na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie jednego dokumentu elektronicznego w formie JPK_V7M lub JPK_V7K.

Mimo wprowadzenia nowej struktury JPK podatnicy dalej będą składać VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14 czy VAT-UE – ze względu na to, że struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K nie będzie zawierać danych zawartych w tych deklaracjach.

Co ważne, struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K określona została w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Do pobrania:

pdf
Broszura informacyjna dotycząca JPK z deklaracją.pdf druk do ręcznego wypełnienia

Kogo obejmie nowa struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K?

Nowa struktura obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, którą zobowiązani będą składać wszyscy czynni podatnicy VAT już od 1 października 2020 roku. Od 1 października 2020 roku nie będzie już możliwości składania VAT-7/7K, jak również JPK_VAT za okresy następujące od października 2020 roku.

Obowiązek składania nowego JPK dotyczy tylko czynnych podatników VAT, co oznacza, że podatnicy zwolnieni z VAT w dalszym ciągu nie mają takiego obowiązku.

Ministerstwo Finansów w związku z panującą epidemią koronawirusa w ramach pomocy przedsiębiorcom deklaruje przełożenie terminu wejścia w życie nowego JPK. MF wskazuje, że nowy plik będzie obowiązywał wszystkich (dużych, średnich, małych oraz mikro-przedsiębiorców) dopiero od 1 października 2020 roku.

Korekta okresów przed wejściem struktury dla JPK_V7M i JPK_V7K

W przypadku, gdy podatnik po 1 października 2020 r. będzie musiał skorygować poprzednie ewidencje, to korekta powinna się odbywać na starych zasadach, tj. za pomocą korekty deklaracji VAT i korekty JPK_VAT.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – wstępne omówienie

Nowy JPK będzie obowiązywał w dwóch wariantach:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie.

JPK_V7M w pliku XML obejmuje część ewidencyjną i deklaracyjną – Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Podatnicy składający JPK_V7K za pierwsze dwa miesiące składają tylko część ewidencyjną, struktury, zatem powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

Za pierwsze miesiące kwartału należy rozumieć:
- styczeń – luty,
- kwiecień – maj,
- lipiec – sierpień,
- październik – listopad.

Natomiast za trzeci miesiąc kwartału podatnicy powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Za trzeci miesiąc kwartału należy rozumieć: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Korekta struktury deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K

Co ciekawe, podatnik składając korektę JPK_V7M i JPK_V7K, będzie korygował wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • w przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wskazuje się wszystkie elementy, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl,
 • w przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja,
 • w przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wskazuje się elementy: Nagłówek (JPK_V7M – bez elementu KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – formaty pól

Zgodnie z broszurą informacyjną dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wydana przez MF należy wziąć pod uwagę, że:

 • formatem pliku jest XML,

 • pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:

  • obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych, należy wpisać „BRAK”,

  • opcjonalne – zapisów dokonuje się tylko, gdy występuje wymagana informacja, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,

  • fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie, pole może zostać puste,

 • pola, które są znakowe stanowią pola alfanumeryczne – można stosować małe, duże litery oraz cyfry. Maksymalna ilość znaków wynosi co do zasady 256,

 • w polach kwotowych (numerycznych) podaje się wartości liczbowe. Wartości należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („ . ”),

 • kwoty w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – o ile występują (np. 44.11),

 • wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („ - ”),

 • daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2021-03-12),

 • kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

 • numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju w osobnym polu przeznaczonym na ten kod.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – elementy

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”. Poniżej w tabeli przedstawiamy opis struktury z wybranymi elementami:

Nazwa pola

Opis pola

Nagłówek

Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, data złożenia.

Podmiot1

Zawiera informacje, które charakteryzują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K. Jeśli podmiot jest osobą fizyczną wypełnia pola: „NIP”, „ImiePierwsze”, „Nazwisko”, „DataUrodzenia”, „Email” i „Telefon”. Z kolei do pól wchodzących w skład danych identyfikujących podmiotu niebędącego osobą fizyczną należą: „NIP”, „PelnaNazwa”, „Email” i „Telefon”.

Deklaracja

Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.

SprzedazWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego.

SprzedazCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji w zakresie podatku należnego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K.

ZakupWiersz

Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl

Zawiera dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek naliczony według ewidencji w zakresie podatku naliczonego za okres, którego dotyczy JPK_V7M/JPK_V7K.

Struktura pouczenia w JPK_V7M i JPK_V7K

Do nowej struktury JPK ustawodawca dołączył strukturę pouczenia. Ma ona na celu dołączanie przez podatnika oświadczenia, że zapoznał się z treścią pouczeń i je akceptuje. W tym celu w strukturze podaje „1”. Pouczenia te brzmią następująco:

 • w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Jak będzie wyglądać zerowa ewidencja i deklaracja w nowym JPK?

W przypadku, gdy w ewidencji i deklaracji za dany miesiąc bądź kwartał podatnik nie wykonał żadnej transakcji, która wpłynęłaby na podatek VAT, to wówczas podatnik składa tzw. zerowy JPK_V7M i JPK_V7K, w którym powinien jedynie:

 • w elemencie Deklaracja w polach P_38 i P_51 wykazać „0”,

 • w elemencie LiczbaWierszySprzedazy oraz LiczbaWierszyZakupow wykazać „0”,

 • w elemencie PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wykazać „0.00”.

W przypadku dokonywania korekty nowego JPK, która ma na celu wyzerowanie ewidencji, należy pozycje wypełnić analogicznie, jak w przypadku „zerowego” JPK_V7M i JPK_V7K.

Struktura deklaracji dla JPK_V7M i JPK_V7K – podsumowanie

Jak można zauważyć, wprowadzenie nowego JPK przysporzy wiele problemów zarówno podatnikom, jak również księgowym. W związku z tym warto wyposażyć się w odpowiedni program do księgowości, który gwarantuje poprawność sporządzanych plików JPK zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systemem, godnym polecenia, który jest na bieżąco aktualizowany w razie wprowadzanych zmian prawnych jest wFirma.pl (dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym księgowość samodzielnie) oraz MB24.pl (dla biur rachunkowych). Systemy te zapewniają darmowe aktualizacje i gwarantują całodobowy dostęp online, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z nich w każdym miejscu, w którym jest dostęp do internetu. Jest to niezwykle ważne w kontekście prowadzenia własnego biznesu, ponieważ płatne aktualizacje mogą znacznie obciążyć budżet przedsiębiorców (w przypadku oprogramowania pudełkowego koszty aktualizacji bywają niekiedy bardzo kosztowne). Dużą zaletą wymienionych programów jest oferowane wsparcie księgowe, którego udzielają eksperci podatkowi