0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Gorącym tematem okazała się zarówno wśród podatników, jak i samych księgowych nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K, która obowiązuje od 1 października 2020 r. Uprzednio przez ustawodawcę miała być ona określona mianem JPK_VDEK i miała nie uwzględniać rozliczeń kwartalnych. Jednak plany Ministerstwa Finansów się zmieniły i finalnie powstała nowa struktura JPK_VAT z deklaracją. W związku z tym w artykule omówimy ważne elementy nowego jednolitego pliku kontrolnego, z którymi warto się zaznajomić.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K – dwa warianty

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K stanowi „dokument” elektroniczny składający się z dwóch części. Pierwsza z nich to część ewidencyjna, która obejmuje rejestr VAT zakupów oraz sprzedaży (czyli zakres informacji o zakupach i sprzedaży opodatkowanych VAT, które wystąpiły u przedsiębiorcy w danym okresie). Natomiast druga część pliku to część deklaracyjna, która zawiera dane analogiczne jak deklaracja VAT (deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

Należy zwrócić uwagę, że nowy plik JPK nie dotyczy skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12) oraz pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14).

Nowy JPK_V7 obowiązuje wszystkich podatników od rozliczenia za październik (dokonywane do 25. listopada) 2020 roku.

Jakie dane zawiera nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K?

Obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług

W nowym JPK należy wskazywać oznaczenia dla wybranych dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU pogrupowanych według kategorii od 01 do 13, które przedstawiamy w poniższej tabeli.

Nazwa pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Pola GTU w pliku JPK_V7M oraz JPK_V7K wypełnia się dla całej faktury za pomocą oznaczenia „1” we właściwym symbolu od GTU_01 do GTU_13, które dotyczą towaru lub usługi wskazanej na danej fakturze. Jeśli faktura sprzedaży nie zawiera transakcji pokrywającej się z danym symbolem, to wówczas pola te pozostają puste (nie są uzupełniane). 

Przykład 1.
Pan Marek dokonuje sprzedaży wyrobów tytoniowych i w weekendy świadczy usługi transportowe. Na części swoich faktur podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_04” (w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych) lub „GTU_13” (w przypadku usług transportowych).

Obowiązek oznaczania niektórych transakcji

W przypadku faktur kosztowych podatnicy mają obowiązek oznaczania przy fakturze zakupu procedur transakcji jako:

 • MK – w przypadku faktur oznaczonych adnotacją „metoda kasowa”;
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego;
 • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.

W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste.

Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży

Oprócz oznaczania faktur zakupu podatnik załącza również oznaczenia do faktur sprzedaży, aby wskazać rodzaj dokumentu. Poniżej wskazujemy listę oznaczeń, które są stosowane w JPK_V7M oraz JPK_V7K.

W przypadku najpopularniejszych transakcji stosowane są oznaczenia takie jak:

 • RO – dla zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
 • FP – dla faktury wystawionej do paragonu;
 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo, niezbędne jest stosowanie oznaczeń w przypadku transakcji szczególnych takich jak:

 • WEW – dla dokumentu wewnętrznego opodatkowania dotyczącego, np. nieodpłatnego przekazania towarów;
 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT;
 • TP – informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

W przypadku dokonywanych transakcji zagranicznych stosuje się oznaczenia takie jak:

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT;
 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;
 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;
 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);
 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

W przypadku wystawiania faktur VAT marża oznaczenia takie jak:

 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;

 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

W przypadku transakcji związanych z transferami bonów:

 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;

 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;

 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K a likwidacja załączników

Do deklaracji VAT podatnik mógł załączyć dodatkowe załączniki:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT (dołączało się go do okresów rozliczeniowych do końca 2018 roku),

 • VAT-ZD – wniosek do ulgi na złe długi,

 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (był stosowany do okresów rozliczeniowych do końca 2018 roku).

Za ich pomocą podatnik mógł poinformować urząd skarbowy o dołączonych wnioskach. W nowym JPK nie są już stosowane typowe załączniki, takie jakie obecnie posiada deklaracja VAT-7/7K. Zostały one zastąpione dodatkowym oznaczeniem w danej pozycji JPK_V7M lub JPK_V7K. Przykładowo ulga za złe długi jest oznaczana w polu KorektaPodstawyOpodt poprzez zaznaczenie „1”, co przedstawia poniższa tabela:

NrKontrahenta

NazwaKontrahenta

DowódSprzedaży

DataWystawienia

DataSprzedaży

KorektaPodstawyOpodt 

K_19

K_20

1111111111

ABC

1/20

  

1

-100.00

-23,00

W jakich terminach składana jest nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K?

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, bez zmian dokonują rozliczenia do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, składając JPK_V7M zawierający część ewidencyjną oraz deklaracyjną. 

Przykład rozliczenia miesięcznego:

 • JPK_V7M za październik – przedsiębiorca wysyła do 25 listopada,

 • JPK_V7M za listopad – przedsiębiorca wysyła do 25 grudnia,

 • JPK_V7M za grudzień – przedsiębiorca wysyła do 25 stycznia następnego roku. 

Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_V7K, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_V7K za cały kwartał.

Przykład rozliczenia kwartalnego:

 • JPK_V7K tylko z częścią ewidencyjną za październik – przedsiębiorca wysyła do 25 listopada,

 • JPK_V7K tylko z częścią ewidencyjną za listopad – przedsiębiorca wysyła do 25 grudnia,

 • JPK_V7K część ewidencyjną za grudzień oraz część deklaracyjną za październik, listopad i grudzień – przedsiębiorca wysyła do 25 stycznia następnego roku. 

Nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K – wysyłka

Nową strukturę JPK składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin złożenia przesuwa się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

Nowy plik JPK można wysłać za pomocą:

 • podpisu kwalifikowanego (polski lub innego kraju UE);

 • profilem zaufanym ePUAP;

 • danymi autoryzującymi, w tym kwotą przychodu z zeznania rocznego składanego w ubiegłym roku.

Gdy nowy plik JPK zostanie poprawnie złożony, podatnik może pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) i tym samym zarchiwizować je dla celów dowodowych.

Reasumując, nowa struktura JPK VAT z deklaracją – JPK V7M oraz JPK V7K – jest nie lada wyzwaniem dla podatników, w szczególności dla tych, którzy mają różnego rodzaju transakcje sprzedaży i muszą dokonywać oznaczeń rodzaju produktów czy usług, które sprzedali. W związku z tym, aby nie narażać się na kary ze strony organów skarbowych, podatnicy oraz ich księgowi muszą postawić na pewny system księgowy, który pozwoli na zautomatyzowanie sprzedaży pod tym kątem, aby nie trzeba było oznaczać każdej sprzedaży ręcznie poszczególnymi kodami oraz symbolami.

Oznaczanie transakcji szczególnych w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl transakcje szczególne na potrzeby nowego JPK V7 oznaczane są na etapie wprowadzania dokumentów do systemu. Na tej podstawie właściwe oznaczenia transakcji są automatycznie ujmowane w nowym pliku JPK V7.

W pierwszej kolejności należy wybrać transakcje jakie występują w prowadzonej działalności gospodarczej aby podpowiadały się przy wprowadzaniu dokumentów do systemu. Wyboru transakcji należy dokonać w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7

Nowa struktura jpk vat z deklaracją – jpk v7m oraz jpk v7k - ustawienia systemu

Na podstawie wybranych w ustawieniach rodzajów transakcji określone symbole podpowiadają się przy wprowadzaniu dokumentów do systemu, co szczegółowo wyjaśnia artykuł Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów