Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_V7K struktura – jakie informacje będzie zawierać?

Już na początku roku 2020 wiele się mówiło o likwidacji deklaracji VAT i o nowej strukturze JPK, która określona miała być strukturą JPK_VDEK. Z uwagi na fakt, że termin wdrożenia zbliża się wielkimi krokami, warto przypomnieć, czym jest JPK_V7K struktura i jak będą wyglądały jego elementy.

JPK_V7K struktura – co o niej wiemy?

Nowa struktura plików JPK została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Głównym założeniem ustawodawcy jest uproszczenie obowiązków w zakresie sprawozdawczości z tytułu podatku VAT. Dotychczas podatnicy VAT czynni zobowiązani byli do składania deklaracji VAT oraz plików JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 r. informacje zawarte dotychczas w tych dwóch dokumentach znajdą się w jednym pliku – JPK_V7M  (miesięczna forma rozliczeń) oraz JPK_V7K (kwartalna forma rozliczeń). Struktura będzie zawierała informacje o wartości podatku naliczonego, należnego, rodzaju transakcji, głównie po stronie sprzedaży oraz oznaczenia niektórych rodzajów sprzedawanych towarów i usług z tzw. grupy zwiększonego ryzyka, objęte podatkiem akcyzowym.

Nowa struktura JPK będzie obowiązkowa dla wszystkich podatników od 1 lipca 2020 r., natomiast podatnicy posiadający status dużego przedsiębiorcy zobowiązani będą do jej składania od 1 kwietnia 2020 r. W praktyce będzie to oznaczać, że pierwszym miesiącem, za który składane będą obowiązkowe pliki JPK, będzie kwiecień do 25 maja oraz odpowiednio lipiec do 25 sierpnia 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT 7 i VAT 7K w inny sposób niż w formie JPK_V7M (JPK_7K), przy czym korekty dotyczące okresów, za które składane były deklaracje VAT i pliki JPK_VAT, dokonuje się w formie korekty deklaracji i pliku JPK_VAT.

Za dużego przedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub

 • osiągnął roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma jego aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro.

JPK_V7K struktura – na czym polega trudność?

W teorii stworzenie jednego pliku, w którym zawarte są wszystkie informacje o dokonywanej sprzedaży i zakupach, wprowadzi usprawnienie w obowiązkach sprawozdawczych,  zamiast bowiem składać dwa dokumenty, podatnik będzie dostarczał jeden plik. W praktyce jednak sprawa się nieco komplikuje, gdyż JPK_V7K struktura mimo że faktycznie łączy w sobie informacje zawarte dotychczas w deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT, wprowadza dodatkowe obowiązki wobec podatników, mianowicie oznaczanie rodzajów transakcji i dowodów księgowych oraz grup towarów i usług. Zatem generując nowy JPK, podatnik powinien pamiętać o dodatkowych obowiązkach i w razie wystąpienia transakcji szczególnej dokonać jej odpowiedniego oznaczenia. 

Szczegółowe informacje na temat elementów nowej struktury JPK zawarte są w Broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją dostępnej na stronie MF.

Rodzaje oznaczeń szczególnych w nowej strukturze JPK

W ramach nowej struktury podatnik składający plik będzie musiał oznaczyć rodzaje transakcji, jakie miały miejsce w ramach danego okresu, za który składany jest plik. Poniżej wskazano listę takich oznaczeń:

 • RO – dla dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;

 • WEW – dla dokumentu wewnętrznego opodatkowania dotyczącego np. nieodpłatnego przekazania towarów;

 • FP – dla faktury wystawionej do paragonu;

 • SW – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT;

 • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT;

 • TP – informacja o powiązaniu między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT;

 • TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;

 • TT_D – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT;

 • MR_T – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT;

 • MR_UZ – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT;

 • I_42 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import);

 • I_63 – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import);

 • B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT;

 • B_SPV_DOSTAWA – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT;

 • B_MPV_PROWIZJA – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT;

 • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

JPK_V7M i JPK_V7K – nowe obowiązki i nowe kary za błędy

W teorii usprawnienia, a w praktyce dodatkowe obowiązki, za których niedopełnienie będą nakładane kary pieniężne – takim hasłem można podsumować nową strukturę JPK. Znowelizowany art. 109 ust. 3e ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 r.), wskazuje, że w przypadku stwierdzenia błędu w przesłanym pliku JPK, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, urząd skarbowy na podstawie stosownego wezwania wzywa podatnika do jego skorygowania. Po otrzymaniu takiego wezwania podatnik będzie miał 14 dni na skorygowanie pliku lub złożenie wyjaśnienia. Uchybienie temu terminowi może być fatalne w skutkach, za każdy błąd w JPK (uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji) organ skarbowy może bowiem nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł od jednego takiego błędu.

Kara nie jest nakładana na podatnika, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność z tytułu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Zgodnie z powyższym jedynym sposobem na uniknięcie kary jest dotrzymanie ustawowego terminu. Ułatwieniem w tym zakresie ma być wskazanie podatnikowi, w których miejscach błędy zostały wykryte, co może uprościć proces korygowania pliku JPK.