0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak stworzyć JPK V7M i JPK V7K?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 października weszła w życie nowa struktura JPK, która zastąpiła obecne deklaracje VAT i pliki JPK VAT. Oprócz informacji znajdujących się w dotychczasowych formularzach nowy plik JPK został poszerzony o dodatkowe dane. Jak stworzyć JPK V7M i JPK V7K, aby były zgodne z wymogami Ministerstwa Finansów?

Deklaracja VAT i JPK VAT w jednym pliku

Do 30 września czynni podatnicy VAT zobowiązani byli do składania oddzielnie plików JPK VAT w okresach miesięcznych oraz deklaracji VAT w okresach miesięcznych lub kwartalnych – w zależności od tego, jaka forma rozliczeń podatku VAT została wybrana na formularzu VAT-R. Aktualnie obie deklaracje zostały zastąpione jednym plikiem JPK V7M lub JPK V7K, który zawiera dane znajdujące się w deklaracji VAT i JPK VAT oraz informacje dodatkowe pozwalające na dokładniejszą analizę i weryfikację dokonywanych transakcji przez urząd skarbowy.

Nowa struktura JPK składa się z dwóch części. Pierwsza z nich – część ewidencyjna obejmuje swoim zakresem dane znajdujące się w obecnie obowiązującym pliku JPK VAT. Część ta została również poszerzona o dodatkowe dane, takie jak np. dodatkowe oznaczenia dla znajdujących się w pliku dokumentów lub kody grup towarowych dla sprzedawanych produktów. Druga część – deklaracyjna jest odzwierciedleniem deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K.

Nowe struktury JPK V7M lub JPK V7K należy składać w formacie XML – zarówno w odniesieniu do części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej.

Dla podatników rozliczających zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT w okresach miesięcznych przeznaczona jest nowa struktura JPK V7M, w przypadku której zarówno część ewidencyjna jak i deklaracyjna składana jest po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie zobowiązani są do składania pliku JPK V7K w podziale na dwie części:

 • część ewidencyjną – do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik,

 • część deklaracyjną – do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik.

W praktyce oznacza, że taki podatnik za pierwsze dwa miesiące kwartału składa wyłącznie część ewidencyjną deklaracji VAT. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału – zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną pliku JPK.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Marek rozlicza podatek VAT w okresach miesięcznych. Pierwszy plik JPK V7M za październik 2020 r. złoży zarówno w części ewidencyjnej i deklaracyjnej do 25.listopada 2020 r.

Przykład 2.

Przedsiębiorca Michał jest kwartalnym podatnikiem VAT. Za IV kwartał 2020 pliki JPK V7K będzie składał następująco:

 • do 25 listopada 2020 - część ewidencyjną JPK V7K za miesiąc październik, 
 • do 25 grudnia 2020- część ewidencyjną JPK V7K za miesiąc listopad, 
 • do 25 stycznia 2021 - część ewidencyjną JPK V7K za miesiąc grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał.

Jak stworzyć JPK V7M i JPK V7K, aby był zgodny z wymogami MF?

Składana struktura JPK V7M i JPK V7K musi być zgodna ze strukturą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów. Poza regulacjami w tym zakresie zawartymi w ustawie o VAT ustawodawca wydał dodatkowo broszurę informacyjną dotyczącą nowej struktury, w której zostały wyjaśnione zasady sporządzania pliku, a także wymagane informacje oraz oznaczenia.

Do pobrania:

Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K).pdf

Dodatkowe oznaczenia

Nowa struktura JPK zobowiązuje do umieszczania dodatkowych oznaczeń, które dotyczą dokumentów, transakcji oraz rodzaju sprzedawanych towarów. 

W odniesieniu do dokumentów sprzedaży oznaczenia umieszczane są po stronie podatku należnego jako typ dokumentu. W przypadku gdy w danym okresie wystąpi jeden z poniższych dokumentów należy w strukturze w sekcji "Typ dokumentu" oznaczyć odpowiadający mu symbol. Jeżeli taki dokumenty nie wystąpi pole pozostaje puste. W JPK_V7 dla dokumentów sprzedażowych obowiązują następujące symbole:

 • „RO” – raport okresowy z kasy fiskalnej - łączny raport okresowy z kasy fiskalnej,;

 • „FP” – faktura do paragonu - faktura wystawiona do paragonu fiskalnego,

 • „WEW” – dokument wewnętrzny - dokument wewnętrzny opodatkowania wystawiany m.in. w momencie przekazania towarów na cele prywatne, ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

W przypadku dokumentów zakupu oznaczenia stosuje się po stronie podatku naliczonego w sekcji "Dokument zakupu". Jeżeli dokument występuje w okresie, za który generowany jest JPK V7 należy umieścić właściwy symbol odpowiadający rodzajowi. będą to:

 • „MK” – faktura od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, 
 • „VAT_RR” – faktura VAT RR - faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego,

 • „WEW” – dokument wewnętrzny - dokument wewnętrzny opodatkowania wystawiany m.in. w przypadku rocznej korekty podatku naliczonego przy sprzedaży mieszanej.

Kolejnym rodzajem oznaczeń są kody grup towarowych. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym podatnik wystawił fakturę sprzedaży dotyczącą towarów znajdujących się w jednej z 13 grup towarów, wówczas oznacza cyfrą 1 pole przeznaczone dla danego towaru lub usługi. Jeżeli natomiast taka sprzedaż nie występuje, pole to pozostaje puste.

Kody grup towarowych oraz sposób ich oznaczania w pliku JPK V7M i JPK V7K został opisany w artykule: Kody grup towarowych w JPK V7M i JPK V7K

Innymi oznaczeniami są symbole dotyczące rodzaju dokonywanych transakcji. W odniesieniu do podatku VAT należnego będą to:

 • „SW” – dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

 • „TP” – istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy,

 • „TT_WNT” – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

 • „TT_D” – dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,

 • „MR_T” – świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy,

 • „MR_UZ” – dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży,

 • „I_42” – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),

 • „I_63” – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),

 • „B_SPV” – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu,

 • „B_SPV_DOSTAWA” – dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon,

 • „B_MPV_PROWIZJA” – świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia,

 • „MPP” – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Natomiast oznaczenia właściwe dla podatku naliczonego to:

 • „MPP” – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,

 • „IMP” – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.

Analogicznie jak w przypadku kodów towarowych, jeżeli w danym okresie wystąpi jedna z wymienionych transakcji, pole oznacza się numerem 1. Jeżeli taka transakcja nie wystąpi, pole pozostaje puste.

Kary za błędy w JPK – jak ich uniknąć?

Można zauważyć, że po stronie sprzedawcy spoczywa więcej obowiązków w zakresie raportowania za pomocą struktur JPK V7M i JPK V7K – ze względu na konieczność stosowania większej ilości dodatkowych oznaczeń. Co więcej, popełnione błędy w nowych strukturach będą karane opłatą w wysokości 500 zł za każdy błąd. Aby uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji, należy wiedzieć, jak prawidłowo stworzyć JPK. Warto również zaopatrzyć się w kompleksowy program księgowy, zgodny z aktualnymi przepisami, który pozwoli na prawidłowe wygenerowanie pliku JPK V7M lub JPK V7K.

Struktura JPK

Struktura pliku JPK uzależniona jest od wariantu, w jakim plik jest składany:

 • JPK V7M za okresy miesięczne składa się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej tj. „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”,

 • JPK V7K

  • za pierwsze dwa miesiące składa tylko w części ewidencyjnej, struktury tj.: „Nagłówek” (z wyjątkiem elementów: „Kwartał”, „KodFormularzaDekl”, „WariantFormularzaDekl”), „Podmiot1”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”.

  • za trzeci miesiąc kwartału: „Nagłówek”, „Podmiot1”, „Deklaracja”, „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, oraz „Deklaracja” obejmująca zbiorcze wartości za cały kwartał, oraz część ewidencyjna: „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl”, „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl”, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Dodatkowo przy tworzeniu JPK należy pamiętać o dodatkowych aspektach związanych z jego strukturą, o których mówi broszura, tj.:

 • formatem pliku jest XML.

 • pola w pliku XML przyjmują charakter:

  • obowiązkowych – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy wpisać „BRAK”,

  • opcjonalnych – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganej informacji, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,

  • fakultatywnych – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione,

 • pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Można stosować małe i duże litery oraz cyfry, maksymalnie do 256 znaków,

 • kwoty należy wpisywać ciągiem cyfr bez separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („.”),

 • kwoty, w części ewidencyjnej należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

 • kwoty w części deklaracyjnej należy zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych,

 • wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („-”),

 • daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-04-30),

 • datę i czas podaje się tylko w polu daty wytworzenia pliku,

 • NIP ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.

Jak wygenerować JPK V7 w systemie wfirma.pl?

W celu wygenerowania JPK V7 należy przejść do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ JPK VAT oraz wybrać odpowiedni okres, za który ma zostać sporządzony plik oraz jako CEL wybrać ZŁOŻENIE DEKLARACJI.

Jak stworzyć JPK V7M - generowanie

Szczegóły dotyczące generowania i wysyłki JPK V7 w systemie wfirma.pl znajdują się w artykule Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów