0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura uproszczona w pliku JPK V7 - jak należy wykazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

O wprowadzeniu nowej struktury pliku JPK w postaci JPK_V7, która zastąpiła wysyłane dotychczas deklaracje VAT oraz pliki JPK_VAT, podatnicy zostali poinformowani przez Ministra Finansów już w 2019 roku. Powyższe zmiany dotknęły także faktury uproszczone, które zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami są wykazywane w plik JPK_V7. Jak i kiedy faktura uproszczona w pliku JPK V7 jest wykazywana, wyjaśniamy poniżej!

Nowa struktura JPK_V7 obowiązkowa od 1 października 2020 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadziło nową strukturę pliku JPK w postaci JPK_V7 i jest ona obowiązkowa wobec podatników VAT czynnych począwszy od 1 października 2020 r. Nowa struktura ma za zadanie uprościć dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze poprzez zastąpienie deklaracji VAT i pliku JPK_VAT jedną strukturą JPK_V7. Uproszczenie obowiązków sprawozdawczych nie jest jednak jedyną pobudką ustawodawcy, gdyż nowa struktura JPK w sposób bardziej szczegółowy przedstawia transakcje gospodarcze dokonywane przez podatników, co wpływa na skuteczniejszą ich kontrolę przez organy skarbowe.

Szczegółowe informacje na temat nowej struktury pliku JPK oraz zakres informacji w niej zawartych zostały opisane w artykule: JPK V7M – od kiedy zmiany w raportowaniu obejmą podatników?

Paragon jako faktura uproszczona

Wprowadzenie od 1 stycznia 2020 roku obowiązku wykazywania na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy, gdy transakcja dotyczy przedsiębiorcy, nadało terminowi „faktura uproszczona” nowego znaczenia. Zgodnie ze zmianami za fakturę uproszczoną należy uznać paragon fiskalny spełniający warunki wskazane w artykule 106e ust 5 pkt. 3 ustawy o VAT, między innymi:

 • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł lub 100 euro,

 • na paragonie został wskazany NIP nabywcy.

Jeśli powyższe warunki łącznie nie zostaną spełnione, otrzymany paragon fiskalny nie stanowi faktury uproszczonej, zatem nabywca, aby ująć koszt w KPiR i odliczyć podatek VAT, musi wystąpić do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury do paragonu. Należy przy tym wskazać, że sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w przypadku, gdy na paragonie został wskazany numer NIP nabywcy. W przeciwnym razie faktura do paragonu nie może zostać wystawiona, a jej wystawienie może skutkować nałożeniem sankcji na sprzedawcę i nabywcę.

Przykład 1.

Nabywca zwrócił się do firmy X z prośbą o wystawienie faktury do paragonu, zwracając w tym celu paragon fiskalny wystawiony 4 kwietnia 2020 roku. Na paragonie nie znajduje się NIP nabywcy – czy w takim wypadku sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury sprzedaży?

Z uwagi na fakt, iż na paragonie nie został wskazany numer NIP nabywcy, sprzedawca nie może wystawić faktury do paragonu.

Przykład 2.

Podatnik dokonał zakupu materiałów biurowych i otrzymał od sprzedawcy paragon fiskalny, na którym wskazany był jego numer NIP. Paragon wystawiony był na kwotę 320 zł brutto. Czy podatnik celem udokumentowania poniesionego kosztu powinien wystąpić do sprzedawcy z prośbą o wystawienia faktury do paragonu?

Z uwagi na fakt, iż na paragonie wskazany był numer NIP nabywcy oraz że jego wartość nie przekracza kwoty 450 zł, stanowi on fakturę uproszczoną, na podstawie której podatnik może dokonać księgowania kosztu w KPiR. Zgodnie z powyższym nie ma konieczności zwracania się do sprzedawcy z prośbą o wystawienia faktury do paragonu.

Zagadnienie dotyczące faktury do paragonu zostało opisane w artykule: NIP na paragonie od 1 stycznia 2020 roku – stosowanie w praktyce

Faktura uproszczona w pliku JPK V7

Zgodnie ze wskazanymi informacjami o tym, czy paragon fiskalny stanowi podstawę ujęcia w KPiR oraz VAT, decyduje zakres wykazanych na nim danych, takich jak NIP nabywcy oraz wartość transakcji poniżej 450 zł/100 euro. W przypadku spełnienia tych warunków paragon uznawany jest za fakturę uproszczoną. Zgodnie z art. 106e ust 5 pkt. 3 ustawy o VAT faktura uproszczona – choć nie posiada analogicznego zakresu danych jak faktura standardowa:

 • daty wystawienia;

 • kolejnego numeru nadanego w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 • imion i nazwisk lub nazw podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów;

 • numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

 • numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;

 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi;

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;

 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);

 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 • stawki podatku;

 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 • kwoty należności ogółem

– jest traktowana na równi z nią, co oznacza, że powinna zostać wykazana w nowej strukturze pliku JPK_V7 jako osobna pozycja, nie zaś jak to ma miejsce w przypadku paragonów fiskalnych, w wartości zbiorczej na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej.

Powyższe nakłada na podatników obowiązek ujmowania faktur uproszczonych w osobnej ewidencji, tak by wyszczególnić je w rejestrach VAT i pliku JPK_V7. Tym samym zobowiązuje to do zmniejszenia wartości sprzedaży ewidencjonowanej za pośrednictwem kasy fiskalnej o wartość faktur uproszczonych, tak by nie dublować przychodów.

Przesunięcia terminu obowiązywania nowego pliku JPK na 1 października 2020 roku dla wszystkich podatników VAT czynnych wpłynął również na zmiany w stosunku do ewidencjonowania faktury uproszczonej. Mianowicie zgodnie z postanowieniami MF faktura uproszczona w pliku JPK_V7 nie musi być wykazywana do 31 grudnia 2020 roku, pod warunkiem że jest ona ujęta w raporcie fiskalnym.

Faktura uproszczona w pliku JPK V7 a kody GTU

W nowym pliku JPK_V7 podatnicy są zobowiązani m.in. do oznaczania niektórych towarów i usług w szczególny sposób – poprzez nadanie fakturze odpowiedniego kodu GTU (grupy towarów i usług). Oznaczenia GTU są stosowane jedynie przez sprzedawców, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wrażliwych – wówczas w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 dla faktury dokumentującej sprzedaż towarów lub usług wrażliwych są zobowiązani wybrać GTU. Grupy towarów i usług podlegające oznaczeniom zostały podzielone na 13 grup i nadano im numery od GTU_01 do GTU_13. Szczegółowa lista została wskazana poniżej:

 • GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

 • GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT;

 • GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów;

 • GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;

 • GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych;

 • GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;

 • GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne;

 • GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów;

 • GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

 • GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

 • GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.

W przypadku gdy faktura uproszczona ewidencjonuje sprzedaż towaru lub usługi objętej obowiązkiem oznaczenia kodu GTU, oprócz wykazania jej osobno w pliku JPK_V7, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych faktur sprzedaży, należy zastosować wobec niej także oznaczenie GTU.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów