0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna przy sprzedaży za granicę - sprzedaż dla osób prywatnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z uwagi na coraz lepszą znajomość języków obcych oraz przedsiębiorczość Polaków, która od dawna przestała się ograniczać do granic Rzeczypospolitej, osoby prowadzące działalność gospodarczą często współpracują z zagranicznymi firmami lub sprzedają swoje produkty na rzecz osób prywatnych mieszkających w innych państwach. Jeżeli nasi zagraniczni kontrahenci to firmy, nie mamy dylematu dotyczącego kasy fiskalnej. Jeśli jednak dokonujemy sprzedaży osobom prywatnym, pojawia się pytanie, czy kasa fiskalna przy sprzedaży za granicę jest obowiązkowa? Przypomnijmy, że obowiązek zakupu i używania kasy fiskalnej odnosi się wyłącznie do sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. W przypadku współpracy z firmami, sprzedaż dokumentujemy na podstawie faktur.

Kasa fiskalna przy sprzedaży za granicę - czy stanowi obowiązek?

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. W celu rozważenia, czy dana transakcja podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej, należy zatem ustalić, czy spełnia definicję sprzedaży w odniesieniu do ustawy o VAT. Kluczowym kryterium będzie miejsce opodatkowania danej transakcji. W świetle ustawy o VAT, definicję sprzedaży spełniają tylko transakcje opodatkowane w Polsce (traktowane jako wykonane na terenie Polski).

W przypadku sprzedaży usług dla obcokrajowców niebędących podatnikami VAT, usługi te są co do zasady opodatkowane w miejscu siedziby usługodawcy. Oznacza to, że przedsiębiorca mający siedzibę w Polsce, który świadczy usługi na rzecz zagranicznych osób prywatnych, powinien ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Od powyższej reguły jest jednak sporo wyjątków. Przykładem mogą być usługi związane z nieruchomościami wymienione w art. 28e ustawy o VAT.

Art. 28e ustawy o VAT:
„Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości”.
Oznacza to, że usługi związane z nieruchomościami położonymi poza granicami Polski nie będą opodatkowane w naszym kraju, a w konsekwencji nie należy ewidencjonować ich na kasie fiskalnej.

W interpretacji indywidualnej z 26 października 2012 r., nr ITPP2/443-845a/12/AK, zadano pytanie, czy świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w czarterowaniu jachtów bez załogi i usług pośrednictwa w czarterowaniu jachtów z załogą armatorów – właścicieli jachtów na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w UE lub miejsce zamieszkania poza krajem i poza UE podlega ewidencji w kasie fiskalnej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy udzielił następującej odpowiedzi:
„Odnosząc się do kwestii obowiązku ewidencjonowania sprzedaży ww. usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy fiskalnej wskazać należy, iż w przypadku, gdy miejscem ich świadczenia będzie terytorium UE lub kraju trzeciego (jachty będą oddawane do dyspozycji na terytorium UE lub kraju trzeciego), nie będzie Pan obowiązany ewidencjonować tej sprzedaży, bowiem nie będzie Pan świadczył odpłatnie usług na terytorium kraju, a zatem nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy”.

Kiedy możliwe jest zwolnienie z kasy fiskalnej przy sprzedaży opodatkowanej na terenie Polski?

Osoby dokonujące sprzedaży na rzecz osób prywatnych nie zawsze muszą instalować kasę fiskalną, w wielu przypadkach możliwe jest zwolnienie z jej stosowania, przynajmniej na początku prowadzenia działalności.

Najpopularniejszym typem zwolnienia z obowiązku instalacji kasy rejestrującej jest zwolnienie do limitu obrotów. Jeżeli w danym roku podatkowym podatnik dokonał sprzedaży na rzecz osób fizycznych bądź rolników ryczałtowych nieprzekraczającej 20 000 zł, to nie musi rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej.

Limit uprawniający do zwolnienia z kasy fiskalnej przeliczany jest proporcjonalnie w stosunku do dni, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przychodów na kasie fiskalnej bez względu na osiągane obroty podlega m.in.:

  • Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
  • Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Pełny wykaz czynności zwolnionych z ewidencjonowania na kasie zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Wyłączenia ze zwolnienia z kasy fiskalnej

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą stosować zwolnienie z kasy rejestrującej. Ustawodawca określił bowiem katalog czynności obowiązkowo ewidencjonowanych na kasie fiskalnej.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku sprzedaży m.in.:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych,
  • perfum i wód toaletowych,
  • usług prawniczych,
  • usług doradztwa podatkowego,
  • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Zatem kasa fiskalna przy sprzedaży za granicę jest wymagana w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów