Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna wprowadzona po terminie - skutki prawne

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych co do zasady zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jednak bardzo często w początkowej fazie prowadzenia działalności korzystają ze zwolnienia z uwagi na obroty. Przekroczenie ustawowego limitu obrotów, wiąże się jednak z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej, na co jest określony termin. Czy kasa fiskalna wprowadzona po terminie może wywołać negatywne skutki?

Kasa fiskalna - regulacje

Zgodnie z art. 111 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Szczegółowe regulacje dotyczące kas są obecnie zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2177). Wynika z niego, że limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie. Jak widać jest on niewielki - oznacza to, iż bardzo wiele podmiotów dokonujących nawet sporadycznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych może być zobowiązana do stosowania kas. To znaczy, że zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej użyciu sprzedaży będą musieli dokonać wszyscy przedsiębiorcy, których miesięczne obroty wynoszą około 1667 zł.

Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł. Dotyczy to zarówno podatników kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Dokonanie odliczenia jest możliwe pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.

Podatnicy mogą odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest:

  • zgłoszenie kasy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

  • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach,

  • stosowanie do ewidencjonowania obrotu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

  • dokonanie zapłaty całej należności za kasę rejestrującą (konieczne jest posiadanie dowodu zapłaty).

Tym samym, kasa fiskalna wprowadzona po terminie, dyskwalifikuje możliwość skorzystania przez podatnika z ulgi na jej zakup.

Kasa fiskalna wprowadzona po terminie a sankcje karno-skarbowe

Nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej są karane tak samo, jak nieprawidłowości w prowadzeniu księgi podatkowej. Kasa fiskalna wprowadzona po terminie, wiąże się z naruszeniem obowiązku ewidencjonowania, co zagrożone jest grzywną do 240 stawek dziennych. Zgodnie bowiem z art. 60 kks: Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

Ponadto, jeśli podatnik sprzedaje z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydaje paragonu z kasy – fiskus może ukarać go grzywną do 180 stawek dziennych (art. 62 § 4 kks). Przy mniejszym przewinieniu podatnik podlega grzywnie jak za wykroczenie skarbowe. Będzie tak wtedy, gdy sprzedaż niezarejestrowana w kasie fiskalnej dotyczy niskiej kwoty. W myśl kks jest tak, gdy niezarejestrowany obrót nie przekroczy pięciokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia, określonego na podstawie Kodeksu pracy.

Wysokość grzywny określana jest przy zastosowaniu stawek dziennych. Stawka taka nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia. Nie może też przekraczać jej 400-krotności. Sąd, orzekając wysokość grzywny, określa najpierw liczbę stawek dziennych, a dopiero potem ustala wysokość jednej stawki

Aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych należy złożyć tzw. czynny żal. Jest on zawiadomieniem organów powołanych do ścigania o popełnieniu czynu podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności popełnienia czynu, w tym osób współdziałających w jego popełnieniu. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal powinien więc zawierać informacje o fakcie niezłożenia deklaracji, wyjaśniać okoliczności i przyczyny niezłożenia deklaracji w terminie oraz być podpisany przez wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie deklaracji i nieuiszczenie należnego podatku.

Do pobrania:

pdf
Czynny żal.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Czynny żal.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie