0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spóźniony zakup kasy fiskalnej a ulga na zakup kasy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność, która została objęta obowiązkową kasą online. Niestety, spóźniłem się z jej zakupem i fiskalizacją o kilka dni. Czy mimo, że wystąpił spóźniony zakup kasy fiskalnej przysługuje mi ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Maciek, Gdańsk

 

Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych mają obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, co wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT

Od kiedy obowiązuje stosowanie kasy fiskalnej online?

Od 1 stycznia 2020 roku wybrane branże zostają sukcesywnie obejmowane obowiązkiem rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online.

Od stycznia 2020 roku, jako pierwsi, kasę fiskalną online są zobowiązani posiadać:

 • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

 • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od stycznia 2021 roku zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online są działalności: 

 • świadczące stale lub sezonowo usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

 • zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od lipca 2021 roku obowiązek ten objął kolejne branże, czyli świadczących usługi:

 • fryzjerskie;

 • kosmetyczne i kosmetologiczne;

 • budowlane;

 • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

 • prawnicze;

 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wymienione branże zostały zobowiązane do bezwzględnego ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas online.

Kto może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online?

Od 1 maja 2019 roku ulga na zakup kas dotyczy tylko kas online i przysługuje podatnikom, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie tej ewidencji przy użyciu tego rodzaju kas;

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas;

 • powstał ustawowy obowiązek wymiany kas na kasy online (dotyczy branż wskazanych w ustawie o VAT).

Co do zasady prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy online wynosi 90% jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Odliczenie to przysługuje tylko przy nabyciu kas online, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Przykład 1.
Zakładając, że panu Maćkowi przysługiwałaby ulga na zakup kasy fiskalnej, za którą zapłacił 1500 zł netto, może on skorzystać z odliczenia w JPK_V7 w okresie, w którym rozpoczął ewidencjonowanie na niej sprzedaży w następującej kwocie:

90% z 1500 = 1350 zł.

Ponieważ wyliczona kwota ulgi przekraczałaby możliwą do odliczenia kwotę, pan Maciek mógłby odliczyć maksymalnie 700 zł.

Przykład 2.
Przy założeniu, że przedsiębiorcy przysługiwałaby ulga na zakup kasy fiskalnej, za którą zapłacił 600 zł netto, może on skorzystać z ulgi na jej zakup i odliczyć 90% od kwoty netto, czyli 90% x 600 = 540 zł. Odliczenie można wykazać najwcześniej w okresie, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie.

W praktyce oznacza to, że realizując obowiązek wymiany starej kasy na kasę online, podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup.

W przypadku nievatowca, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik zwolniony musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Więcej w artykule: Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca – jak skorzystać?

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy online dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym czasie. Kwotę ulgi przysługującej na zakup kas online podatnik ma prawo odliczyć od podatku należnego, a w przypadku gdy kwota ta będzie w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, ma on prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe.

Spóźniony zakup kasy fiskalnej a prawo do ulgi na jej zakup

Przedsiębiorca, który nie zadbał o zakup i fiskalizację kasy, tak aby przed wymaganym terminem była już ona gotowa do rejestrowania sprzedaży, musi liczyć się z tym, że utracił prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup urządzenia rejestrującego (tzw. ulgi na zakup kasy). Przepisy ustawy o VAT określają bowiem, iż wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Potwierdzają to również interpretacje podatkowe.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygnaturze akt 0112-KDIL3.4012.14.2021.2.MS z 30 kwietnia 2021 roku:
Wnioskodawca nie miał w tym czasie zawieszonej działalności gospodarczej – ze względu na dofinansowanie z tarczy PFR, które przez rok od otrzymania wyklucza takie działania i groziłoby zwróceniem środków pieniężnych. Wnioskodawca nie zwracał się również do Naczelnika Urzędu Skarbowego o przesunięcie terminu fiskalizacji kasy, w związku z czym nie został wyznaczony żaden termin odroczenia instalacji kasy.

Zgodnie z przepisami, dzień 1 stycznia 2021 r. był datą graniczną, od której Wnioskodawca miał obowiązek ewidencjonować swoją sprzedaż na kasie on-line, i na ten dzień powinien mieć taką kasę ufiskalnioną, aby móc skorzystać z prawa do ulgi.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

(...) W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy miał obowiązek posiadania kasy on-line na dzień 1 stycznia 2021 r.

(...) Podsumowując, skoro Wnioskodawca nie dokonał ufiskalnienia kasy on-line w terminie do 1 stycznia 2021 r., nie zwrócił się też do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o indywidualne rozstrzygnięcie w tej sprawie, to nie będzie miał prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej on-line”.

Taką samą decyzję podjął w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze akt 0111-KDIB3-2.4012.429.2020.2.MN z 16 września 2020 roku:

Tym samym, mając na uwadze zapisy art. 145b ust. 1 pkt 1 i art. 145b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik z branży świadczącej usługi naprawy pojazdów silnikowych był obligatoryjnie zobowiązany do rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas online od 1 stycznia 2020 r., a zatem był zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online do tego terminu.

W odniesieniu zatem do kasy rejestrującej online, której zakup oraz fiskalizacja w związku z wymianą dokonane zostały dopiero 13 stycznia 2020 r., Wnioskodawca z uwagi na niedotrzymanie ustawowego terminu nie będzie mógł otrzymać zwrotu, o którym mowa w art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT”.

Stanowiska organów podatkowych w zaprezentowanych interpretacjach są bardzo rygorystyczne. Spóźniony zakup kasy fiskalnej oznacza, że podatnik nie może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej z powodu niedotrzymania terminu.

Sankcje za spóźniony zakup kasy fiskalnej

Oprócz braku możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy za spóźniony zakup kasy fiskalnej podatnik musi liczyć się z sankcjami karno-skarbowymi. Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku czynu o mniejszej wadze – karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Należy w tym miejscu wskazać, że przez „księgi” w tym wypadku rozumieć należy m.in. urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy z kasy rejestrującej.

Aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych, należy złożyć tzw. czynny żal, który stanowi zawiadomienie organów powołanych do ścigania o popełnieniu czynu podlegającego karze wraz z ujawnieniem istotnych okoliczności jego popełnienia, w tym osób współdziałających.

Art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

Powodem niedopełnienia powinności rejestracji kasy może być na przykład zbyt późne zorientowanie się o powstałym obowiązku. Warto podkreślić, że złożenie czynnego żalu nie powoduje możliwości przywrócenia prawa do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

Aby zaksięgować w systemie wFirma.pl raport fiskalny z właściwym symbolem transakcji, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W polu NABYWCA trzeba zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, natomiast jako numer dowodu można wskazać np. ŁRO 1/MM/RRRR i wprowadzić kwoty z raportu fiskalnego. Następnie, w przypadku czynnych podatników VAT, należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

spóźniony zakup kasy fiskalnej a ulga na zakup kasy

Po zapisaniu zaksięgowany raport kasowy zostanie ujęty w części ewidencyjnej pliku JPK z oznaczeniem RO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów