0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca - jak skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady powinni ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej. Oczywiście istnieje szereg zwolnień z obowiązku posiadania kasy, ale nie każdy podatnik jest w stanie spełnić ich warunki. Nabycie kasy rejestrującej to spory wydatek obciążający budżet podatnika, dlatego warto skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Co więcej, ważne jest, że ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa. Jak będzie wyglądało rozliczenie ulgi na zakup kasy u podatnika zwolnionego z VAT?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca i czynnego podatnika VAT - zasady odliczeń

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy, którzy nabyli kasę fiskalną i rejestrują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na nabycie urządzenia w wysokości 90% ceny netto zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł. Od 1 maja 2019 ulga przysługuje wyłącznie dla kas online.

Jednakże ulga na zakup kasy fiskalnej (w tym ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca) przysługuje dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych w rozporządzeniu MF w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W szczególności chodzi o:

  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy o VAT;
  • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto użytkowanie kasy fiskalnej - lub za okresy następujące. Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa, jednak nie składa on deklaracji podatkowej (JPK_V7), zatem jak ją odliczyć?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca - kwestie formalne

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT bądź wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, zastosowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej przebiega nieco odmiennie.

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej podatnik zwolniony musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży. Wniosek ten powinien zawierać: 

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • jego dane adresowe,
  • numer identyfikacji podatkowej,
  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Dodatkowo wskazać należy numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca została zrealizowana, do wniosku należy koniecznie dołączyć dokumenty:

  • kopię faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności,
  • kopię raportu dobowego z kasy potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online,
  • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty (90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł) na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od chwili złożenia wniosku.

Otrzymana ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca jak również dla czynnego podatnika VAT nie stanowi przychodu z działalności, a więc podatnicy nie muszą wykazywać przychodu do opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów