Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca - jak skorzystać?

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady powinni ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej. Oczywiście istnieje szereg zwolnień z obowiązku posiadania kasy, ale nie każdy podatnik jest w stanie spełnić ich warunki. Nabycie kasy rejestrującej to spory wydatek obciążający budżet podatnika, dlatego warto skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Co więcej, ważne jest, że ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa. Jak będzie wyglądało rozliczenie ulgi na zakup kasy u podatnika zwolnionego z VAT?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca i czynnego podatnika VAT - zasady odliczeń

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnicy, którzy nabyli kasę fiskalną i rejestrują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na nabycie urządzenia w wysokości 90% ceny netto zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.

Od 1 maja 2019 ulga przysługuje wyłącznie dla kas online, zakupionych nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jednakże ulga na zakup kasy fiskalnej (w tym ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca) przysługuje dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych w rozporządzeniu MF w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W szczególności chodzi o:

  • złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania - przed dniem rozpoczęcia ewidencji;

  • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz obowiązujące kryteria i warunki techniczne;

  • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto użytkowanie kasy fiskalnej - lub za okresy następujące. Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa, jednak nie składa on deklaracji VAT-7, zatem jak ją odliczyć?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca - kwestie formalne

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT bądź wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, zastosowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej przebiega nieco odmiennie.

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej podatnik zwolniony musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży. Wniosek ten powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. W przypadku osób świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi konieczne jest również podanie:

  • numeru licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

  • numeru rejestracyjnego oraz

  • numeru bocznego taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca została zrealizowana, do wniosku należy koniecznie dołączyć dokumenty:

  • kopię faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności,

  • kopię raportu dobowego z kasy potwierdzającego rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online.

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu konieczne będzie dołączenie fotokopii świadectwa przeprowadzonej ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty (90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł) na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od chwili złożenia wniosku.

Otrzymana ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca jak również dla czynnego podatnika VAT nie stanowi przychodu z działalności, a więc podatnicy nie muszą wykazywać przychodu do opodatkowania.