Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady powinni ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej. Oczywiście istnieje szereg zwolnień z obowiązku posiadania kasy, ale nie każdy podatnik jest w stanie spełnić ich warunki. Nabycie kasy rejestrującej to spory wydatek obciążający budżet podatnika, dlatego warto skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Co więcej, ważne jest, że ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa. Jak będzie wyglądało rozliczenie ulgi na zakup kasy u podatnika zwolnionego z VAT?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca i czynnego podatnika VAT - zasady odliczeń

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o VAT podatnicy, którzy nabyli kasę fiskalną i rejestrują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty wydatkowanej na nabycie urządzenia w wysokości 90% ceny netto zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł.

Jednakże ulga na zakup kasy fiskalnej (w tym ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca) przysługuje dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych w rozporządzeniu MF w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W szczególności chodzi o:

  • złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania - przed dniem rozpoczęcia ewidencji;

  • rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT oraz obowiązujące kryteria i warunki techniczne;

  • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Czynni podatnicy VAT dokonują odliczenia w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto użytkowanie kasy fiskalnej - lub za okresy następujące. Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca również jest możliwa, jednak nie składa on deklaracji VAT-7, zatem jak ją odliczyć?

Ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca - kwestie formalne

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT bądź wykonujących wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, zastosowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej przebiega nieco odmiennie.

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej podatnik zwolniony musi złożyć pisemny wniosek do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, w którym powinien zawrzeć: imię, nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. W przypadku osób świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi konieczne jest również podanie:

  • numeru licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

  • numeru rejestracyjnego oraz

  • numeru bocznego taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca została zrealizowana, do wniosku należy koniecznie dołączyć dokumenty:

  • określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

  • oryginał faktury dokumentującej zakup kasy fiskalnej wraz z dowodem zapłaty całej należności,

  • zawierające numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podatnik jest członkiem.

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu konieczne będzie dołączenie fotokopii świadectwa przeprowadzonej ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po złożeniu wniosku urząd skarbowy dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty (90% wartości netto, jednak nie więcej niż 700 zł) na wskazany przez podatnika rachunek bankowy w terminie do 25. dnia od chwili złożenia wniosku.

Uwaga!

Otrzymana ulga na zakup kasy fiskalnej dla nievatowca jak również dla czynnego podatnika VAT nie stanowi przychodu z działalności, a więc podatnicy nie muszą wykazywać przychodu do opodatkowania.