0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla pielęgniarek - czy jest konieczna?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stale poszerza się krąg podatników, którzy są ze względu na charakter świadczonych usług czy sprzedawanych towarów zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich m.in. mechanicy samochodowi, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki oraz lekarze. Pojawia się pytanie, czy kasa fiskalna dla pielęgniarek jest obowiązkowa?

Kasa fiskalna dla pielęgniarek a limit obrotu

Co do zasady każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary czy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym podatników:

  • u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
  • rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zatem pielęgniarki jako podmioty prowadzące działalność w formie innej niż indywidualna lub grupowa praktyka lekarza i lekarza dentysty, nieprzekraczające obrotu 20 000 zł ze sprzedaży usług na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym, mogą skorzystać z powyższego zwolnienia.

Kasę trzeba będzie nabyć dopiero po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej wartości.

Warto wspomnieć, że na limit obrotu nie wypływa dostawa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.
Przykład 1.

Podatniczka wykonująca zawód pielęgniarki świadczy usługi na rzecz osób prywatnych. W maju 2021 roku przekroczyła limit obrotu do 20 tys. zł. W jakim terminie powinna rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy?

Podatniczka będzie musiała stosować kasę fiskalną po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit ten został przekroczony, czyli od sierpnia 2021.

Kasa fiskalna a interpretacje

Zgodnie z Interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lutego 2015 roku, sygn. IBPP3/443-1357/14/KG, która dotyczyła obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług medycznych dla osób prywatnych za pomocą kasy: (...) niezależnie od wysokości osiągniętych obrotów ustawodawca wykluczył jednak z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż usług i towarów, które szczegółowo zostały określone w § 4 powołanych rozporządzeń. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2. lit. f rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.).

Warto wspomnieć, że w przytoczonej interpretacji czytamy również, że: nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy podmiot jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia i oni takie czynności wykonują. Należy zaznaczyć, że bez znaczenia przy tym pozostaje fakt, że do wszystkich transakcji Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży. Jak wynika z powyższej analizy podstawowa ewidencja co do zasady przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest dokonywana przy pomocy kasy rejestrującej (...). W konsekwencji, Podatnik od 1 marca 2015 r. jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczonych usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Warto wspomnieć, że przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia “opieka medyczna” i aby zaistniał obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy, muszą zostać spełnione poniższe warunki:
- usługi muszą zostać zaliczone do tzw. usług medycznych,
- usługi muszą być świadczone przez lekarzy i dentystów.
Podsumowując, kasa fiskalna dla pielęgniarek świadczących usługi medyczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie jest obowiązkowa, jeśli nie zostanie przekroczony limit obrotu 20 000 zł. Zaznaczyć należy, że to zwolnienie nie odnosi się do lekarzy czy dentystów, którzy muszą posiadać kasę fiskalną już od pierwszej transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów